0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pozew w postępowaniu uproszczonym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pozew w postępowaniu uproszczonym służy do egzekwowania roszczeń w postępowaniu cywilnym mających nieskomplikowany charakter. Postępowanie uproszczone, jak sama nazwa wskazuje, jest łatwiejszą wersją pozwu zwykłego. Pozew w postępowaniu uproszczonym należy wypełnić w specjalnie przygotowanym do tego formularzu urzędowy dostępny na stronach ministerstwa sprawiedliwości.

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego do spraw rozpatrywanych przez pozew w postępowaniu uproszczonym należą przede wszystkim sprawy o niskiej wartości przedmiotu sporu, jak również sprawy o zapłatę czynszu lub najmu. Są to zazwyczaj sprawy nieskomplikowane, które dotykają zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Formularz, na którym składa się pozew w postępowaniu uproszczonym, został stworzony w sposób jasny i przejrzysty, by każdy z pomocą zamieszczonych instrukcji mógł wyegzekwować swoje roszczenia.

Jak wypełnić pozew w postępowaniu uproszczonym?

Formularz w postępowaniu uproszczonym można wypełnić ręcznie po wydrukowaniu lub na komputerze, wypełniając odpowiednie rubryki. Przed rozpoczęciem pisania zaleca się dokładnie zapoznać z pouczeniami.

Podczas wypełniania warto pamiętać o tym, że:

 • formularz musi być wypełniony bez poprawek
 • w przypadkach, gdy jest opcja wyboru jednej z 2 możliwości, niepotrzebną część należy skreślić
 • puste rubryki przekreśla się w sposób uniemożliwiający dopisanie tekstu (każdą rubrykę osobno, niedopuszczalne jest wykreślenie całej strony jednocześnie)
 • wypełnia się tylko białe pola (szare pola wypełnia sąd)

WPS - wartość przedmiotu sporu

W pierwszej rubryce podaje się wartość przedmiotu sporu. Jest to kwota wynikająca z umowy, faktury (w kwocie brutto) czy rachunku, której się domagamy. Wartość przedmiotu sporu w postępowaniu uproszczonym w takich przypadkach nie może przekraczać 10 000 zł. Dodatkowo bez względu na wysokość WPS sprawy o zapłatę czynszu lokalu mieszkalnego i opłat z nim związanych są zawsze rozwiązywane przez pozew w postępowaniu uproszczonym.

WPS zaokrągla się w górę. Kwotę należy wpisać cyframi oraz słownie, np. 7538,63 zł (siedem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 00/100)

Sąd właściwy dla pozwu w postępowaniu uproszczonym

Sądem właściwym zawsze będzie sąd rejonowy, a pozew w postępowaniu uproszczonym wymaga wpisania jego nazwy, adresu oraz właściwego wydziału. Ogólną zasadą jest, że powództwo wytacza się przed sądem I instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Miejsce zamieszkania określa się według przepisów Kodeksu cywilnego i jest to ostatnia miejscowość, w której osoba fizyczna przebywała z zamiarem stałego pobytu. Miejscem zamieszkania nie jest konkretny adres, a miejscowość. W przypadku gdy umowa dotyczyła przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą adres zamieszkania powinien być wskazany w ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku spółek - adres sądu właściwego można ustalić według siedziby adresu, który znajduje się w KRS-ie.

Art. 27. § 1. Kodeksu postępowania cywilnego

Powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania.

Strona powodowa i strona pozwana

Stroną powodową jest osoba, która występuje z roszczeniem. W formularzu podaje się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, można również wskazać pełnomocnika, który będzie występował w imieniu powoda (w takim przypadku do pozwu należy dołączyć również pełnomocnictwo) oraz adres powoda do doręczeń, jeżeli jest on inny niż miejsce zamieszkania.

Pozew w postępowaniu uproszczonym zezwala, aby o roszczenia przeciwko stronie pozwanej mogło dochodzić kilka osób jednocześnie.

Stroną pozwaną jest osoba, wobec której mamy roszczenia. Może to być osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą czy też reprezentanci spółek. W takim przypadku można powołać jako pozwanych kilka osób jednocześnie, w celu skuteczniejszego wyegzekwowania roszczenia.

W sekcji 3 i 4, w każdej rubryce można wskazać tylko jednego powoda czy pozwanego. W przypadku gdy okaże się konieczne wymienienie większej liczby osób, należy posłużyć się formularzem DS, który następnie załącza się do pozwu.

Żądanie kwoty w pozwie

Pozew w postępowaniu uproszczonym, w którym występuje więcej niż jeden powód (strona pozywająca) lub więcej niż jeden pozwany (strona, przeciwko której skierowane są roszczenia) wskazuje się, w jaki sposób sąd ma zasądzić dochodzoną kwotę. Rubryki 6.1. i 6.2. wypełnia się alternatywnie. Nie można jednocześnie żądać zasądzenia konkretnej kwoty i nakazania określonego zachowania się / wydania rzeczy / jeszcze innego rozwiązania.

Najczęściej więc wskazując kwotę wynikającą z dokumentu (umowy, faktury, rachunku), której wysokość wpisujemy jako “żądaną kwotę”, wskazuje się rodzaj odsetek, jakich się domagamy. Mogą to być odsetki ustawowe lub umowne. Wysokość tej kwoty może być sumą kilku roszczeń, np. kilku faktur, od których inaczej naliczane są odsetki. Dlatego w “kwota lub kwoty, od których naliczane mają być odsetki” należy podać wysokość np. niezapłaconej faktury wraz z datą, od której należą się odsetki (dniem, od którego naliczane są odsetki, jest dzień po wymaganym upływie terminu zapłaty) oraz wskazaniem, do kiedy będą naliczane (do dnia zapłaty).

Wypełniając rubrykę 6.2. “inne żądania” opisuje się zachowanie, które sąd ma nakazać lub opisać rzecz, której wydanie ma być nakazane. Sposób formułowania żądania powinien być jednoznaczny i możliwy do wykonania, można również zasugerować termin wykonania.

Pozew w postępowaniu uproszczonym, a zwrot kosztów

W punkcie 7 “żądanie zwrotu kosztów procesu” należy domagać się o zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów procesu. Można wskazać wysokość kosztów poprzez wyliczenie ich lub w przypadku, gdy nie jesteśmy pewni, co dokładnie należy wliczyć w koszty sądowe, można użyć sformułowania powód wnosi o zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych. W takim przypadku sąd samodzielnie obliczy wysokość kosztów sądowych i zasądzi odpowiednio zwrot na rzecz strony wygranej.

Inne wnioski

Pozew w postępowaniu uproszczonym może zawierać również inne wnioski, które mają służyć zabezpieczeniu powództwa oraz przygotowania do sprawy odpowiednich dowodów, czy też przyśpieszenia biegu sprawy, dlatego można żądać:

 • zabezpieczenia powództwa
 • nadania wyrokowi natychmiastowej wykonalności
 • przeprowadzenia rozprawy pod nieobecność powoda
 • przeprowadzenia rozprawy pod nieobecność pozwanego
 • wezwania na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych
 • dokonania oględzin

 • polecenia pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu lub będącego przedmiotem oględzin
 • rozpatrzenia sprawy w postępowaniu nakazowym
 • rozpatrzenia sprawy na posiedzeniu niejawnym

Uzasadnienie pozwu

To najtrudniejsza część pozwu, w której opisuje się stan faktyczny sprawy wraz z ciągiem przyczynowo-skutkowym. W tekście uzasadnienia powołuje się na dowody, które następnie w kolejności chronologicznej wskazuje się we wnioskach dowodowych.

Przykład 1.

20 stycznia 2016 r. strony podpisały umowę o dzieło, w której powód zobowiązał się wobec pozwanego wykonania ogrodzenia balkonowego.

Dowód: umowa z 20 stycznia 2016 r. - fakt podlegający stwierdzeniu - istnienie zobowiązania.

Uzasadnienie powinno być wyczerpujące i logiczne, należy przytoczyć jak najwięcej faktów i dowodów podlegających stwierdzeniu. Można wykorzystywać umowy, faktury, maile, wszystko co ma znamiona dowodu i pomoże w rozstrzygnięciu sprawy. Wykorzystuje się cały zgromadzony materiał w sprawie, ponieważ później nie ma możliwości zgłoszenia go, chyba że wykaże się, że strona nie mogła ich powołać wcześniej lub gdy potrzeba ich powołania wynikła później.

Pozew w postępowaniu uproszczonym, powinien mieć załączone dowody na formularzu, natomiast jeżeli nie uda się ich tam umieścić, dołącza się je do pozwu za pomocą formularza WD.

Pozew w postępowaniu uproszczonym - załączniki

Załączniki są to wszystkie dokumenty, które dołącza się do pozwu. Będą to w szczególności:

 1. odpis pozwu wraz z załącznikami
 2. formularze: DS i WD  
 3. pełnomocnictwo
 4. umowa/faktura/rachunek
 5. potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej

Opłata sądowa w postępowaniu uproszczonym

Po sporządzeniu pozwu należy uiścić również opłatę sądową, która w przypadku pozwów uproszczonych jest stała i wynosi:

 • do 2000 złotych - 30 złotych;
 • ponad 2000 złotych do 5000 złotych - 100 złotych;
 • ponad 5000 złotych do 7500 złotych - 250 złotych;
 • ponad 7500 złotych - 300 złotych.

Opłatę można uiścić za pomocą przelewu na numer konta sądu, który można znaleźć na ich stronach internetowych, za pomocą znaków sądowych, możliwych do kupienia w kasach sądu lub opłacając pozew w kasie sądowej.

VADEMECUM

 1. Pozew w postępowaniu uproszczonym, czyli aktualny formularz jest dostępny w sądach lub na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości
 2. W postępowaniu uproszczonym można dochodzić tylko jednego roszczenia na raz
 3. Maksymalne WPS nie może przekraczać 10 000 zł (chyba, że chodzi o roszczenia ciągłe, tj. zapłata czynszu lub zapłata najmu)
 4. Sądem właściwym jest zawsze sąd rejonowy
 5. WPS zawsze zaokrągla się w górę
 6. Działając jako przedsiębiorca jednoosobowy, wskazujemy imię i nazwisko - bez przybranej firmy;
 7. Spółka nie może być powodem
 8. Opłata sądowa jest zawsze stała: 30 zł / 100 zł / 250 zł / 300 zł

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów