Poradnik Przedsiębiorcy

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - wzór z omówieniem

Administrator danych osobowych może, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, przekazać dane innemu podmiotowi. Przekazanie to odbywa się jednak włącznie na podstawie pisemnej umowy. Jak powinna zostać sporządzona taka umowa, aby spełnione zostały wymogi nałożone przepisami ustawy o ochronie danych osobowych?

Kto może powierzyć przetwarzanie danych osobowych?

Dane powierzyć może ich administrator - czyli podmiot/osoba, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych.

 

Art. 31 ust. 1

Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych.

Komu można powierzyć przetwarzanie danych?

Dane powierza się wyłącznie podmiotowi, który spełnia wymagania ustawy. Zatem ten, komu powierza się przetwarzanie danych przed rozpoczęciem tego procesu (a przetwarzanie danych to już samo ich przechowywanie), powinien podjąć środki (techniczne i organizacyjne) zabezpieczające zbiór “otrzymanych” danych. Dodatkowo podmiot, któremu powierzamy dane, powinien spełniać przesłanki rozporządzenia MSWiA w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia oraz systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych.

Na kim ciąży odpowiedzialność za powierzone do przetwarzania dane osobowe?

W zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych odpowiedzialność spoczywa zarówno na podmiocie, któremu dane powierzono, jak i na administratorze, który te dane powierzył. Zatem nie można powiedzieć, że administrator danych osobowych, powierzając je innemu podmiotowi, bezwzględnie przenosi na niego odpowiedzialność. Odpowiedzialność ta bowiem zostaje jedynie rozłożona równoważnie na dwa podmioty: administratora danych (który wciąż nim pozostaje mimo podpisanej umowy powierzenia danych osobowych) i podmiotu, któremu dane powierzono.

 

Art. 31 ust. 4

W przypadkach, o których mowa w ust. 1-3, odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów niniejszej ustawy spoczywa na administratorze danych, co nie wyłącza odpowiedzialności podmiotu, który zawarł umowę, za przetwarzanie danych niezgodnie z tą umową.

Czy konieczna jest zgoda na powierzenie przetwarzania danych?

Nie, powierzenie przetwarzania danych nie wymaga zgody osoby, której dane dotyczą. Należy jednak pamiętać, by zapewnić tym danym należytą, zgodną z obowiązującymi przepisami ochronę.  

Do pobrania:

pdf
Dokument bez tytułu.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Dokument bez tytułu.docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie