0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Program e-Podatki czyli unowocześnienie administracji podatkowej

Wielkość tekstu:

Czeka nas prawdziwa rewolucja związana z unowocześnieniem administracji podatkowej. Ma ona być bardziej otwarta na podatnika, dzięki wprowadzeniu programu e- Podatki. Projekt ma być opracowywany i wdrażany aż do roku 2021. Stan programu e-Podatki oraz nowe usługi dla podatników i związane z nimi korzyści, były tematem spotkania w dniu 17 września w Ministerstwie Finansów, które odbyło się pomiędzy podsekretarzem stanu Jackiem Kapicą a przedstawicielami organizacji przedsiębiorców i innych podatników.

Budowa programu e-Podatki

 W dniu 1 lutego br. została podpisana umowa z firmą Sygnity S.A., na budowę, wdrożenie i utrzymanie systemu e-Podatki. Kontrakt realizowany będzie w latach 2013 - 2021, a jego wartość brutto opiewa na kwotę 232 mln zł. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

 • Przedmiotem programu e-Podatki jest usprawnienie administracji podatkowej. Składają się na niego 3 projekty:
 • e-Rejestracja - dotyczy obszaru ewidencjonowania interesariuszy,
 • e-Deklaracje 2 - dotyczy wymiany informacji z otoczeniem,
 • e-Podatki - usprawnienia w obszarze wewnętrznym.

Jak podaje Ministerstwo Finansów, powyższe projekty stanowią działania organizacyjne, legislacyjne i informatyczne zmierzające do transformacji polskiej administracji podatkowej i wyposażenia jej w nowoczesne narzędzia zarządzania informacją.

Założenia projektów w ramach programu e-Podatki

Projekt e-Rejestracja zakłada następujące uproszczenia:

 • automatycznie, z urzędu dokonywana rejestracja podmiotów ewidencjonowanych w rejestrach publicznych,
 • identyfikowane w kontaktach z administracją podatkową za pomocą numeru PESEL osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej ani nie są podatnikami VAT,
 • identyfikowane na podstawie numeru NIP pozostałych podmiotów; NIP generowany automatycznie w momencie rejestracji podatnika bez potrzeby wydawania decyzji administracyjnej.

Projekt e-Deklaracje 2 obejmuje zadania dotyczące:

 • edukacji i informacji podatkowej,
 • uproszczenia i skonsolidowania deklaracji podatkowych,
 • rozwoju komunikacji elektronicznej przede wszystkim bez użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 • przygotowywania przez administrację podatkową dla niektórych grup podatników wstępnie wypełnionych deklaracji,
 • usługi elektronicznego dostępu do indywidualnych danych podatkowych - konta podatnika,
 • automatyzacji wymiany informacji w zakresie potwierdzania danych, przez administrację podatkową,
 • uproszczonego informowania Organizacji Pożytku Publicznego o przekazywanym 1% podatku.

Projekt e-Podatki skoncentrowany jest na:

 • usprawnieniu administracji podatkowej poprzez scentralizowany system poboru i dystrybucji podatków i upowszechnieniu wykorzystania dokumentów elektronicznych,
 • gromadzeniu wiedzy o podatniku w tzw. koncie podatnika, obejmującym wszystkie dane podatkowe, finansowe, operacyjne,
 • udostępnieniu zgromadzonych danych przez Internet właścicielowi konta - podatnikowi/płatnikowi,
 • przekazaniu danych podatnikowi przez portal podatkowy, udostępniający m.in. wstępnie wypełnione deklaracje oraz służacy do wymiany korespondencji,
 • automatyzacji prowadzonych czynności poprzez powszechne wykorzystanie zarządzania ryzykiem,
 • przypominaniu podatnikowi (e-mail, telefon, sms) o terminie zapłaty.

Realizowane zmiany w ramach programu e-Podatki

W przypadku części założeń projektu, znane są już terminy wprowadzenia usprawnień. Najbliższy przewidziany jest na 1 października 2013. Tego dnia zostanie uruchomiony, za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej, wykaz podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną w związku z dostawą “towarów wrażliwych”.

Od lipca 2014 uruchomione zostaną kolejne serwisy :

 • sprawdzanie poprawności numeru NIP - system będzie wyświetlał informację typu NIP poprawny/niepoprawny,
 • sprawdzanie zarejestrowania podatnika VAT - m.in. dzięki temu przedsiębiorcy będą w stanie uniknąć księgowania faktur z naliczonym podatkiem VAT, otrzymanych od podmiotów niezarejestrowanych do VAT, jak również serwis ułatwi określanie statusu nabywcy podatnikom, którzy wybrali metodę kasową w podatku VAT,
 • serwis udostępniający dane dla komorników sądowych i innych upoważnionych organów.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

W październiku 2014 roku pojawią się uproszczenia dotyczące:

 • zagwarantowania podmiotowi faktycznego prowadzenia działalności niezwłocznie po dokonaniu wpisu,
 • skrócenia o ok. 17 dni, czasu oczekiwania przez podmiot na możliwość rozpoczęcia wykonywania działalności - numery NIP i REGON będą wydawane “z automatu”,
 • zamieszczenia numerów REGON i NIP w KRS bez konieczności wydawania przez sąd rejonowy orzeczenia w tym zakresie,
 • wspólnego formularza zgłoszeniowego danych uzupełniających dla potrzeb wszystkich ewidencji/ rejestrów składanych w Urzędzie Skarbowym.

W przypadku deklaracji przewidywane są następujące kierunki zmian:

 • konsolidacja deklaracji PIT-11, PIT-8C i PIT-R w jedną: PIT-INF oraz PIT-4R i PIT-8AR w PIT-ZR
 • możliwość kierowania elektronicznej deklaracji PIT-INF bez wskazywania konkretnego organu podatkowego,
 • brak bloków adresowych w deklaracjach i oświadczeniach.

Przygotowany zostanie również portal podatkowy, który będzie podzielony na blok ogólnodostępny oraz zindywidualizowany - dostępny wyłącznie po zalogowaniu się do konta podatnika.

W bloku ogólnodostępnym będzie można znaleźć m.in.:

 • informacje podatkowe: kursy online, zmiany w przepisach, wykładnie przepisów, prawa i obowiązki podatników,
 • wyszukiwarkę informacji: OPP, interpetacji podatkowych,
 • formularze: interaktywne i tradycyjne do wydruku, wraz instrukcjami wypełnienia,
 • składanie/wysyłanie: deklaracje z danymi autoryzującymi i podpisem elekronicznym,
 • pomoc techniczną: FAQ, instrukcje do korzystania z konta,
 • narzędzia: kalkulator podatkowy i odsetkowy.

Blok zindywidualizowany będzie przeznaczony do:

 • odbioru korespondencji z Administracji Podatkowej (np. decyzje, wezwania, upomnienia),
 • doręczenia korespondencji do AP,
 • podglądu danych ewidencyjnych, adresowych, rachunków bankowych, obowiązków podatkowych,
 • podglądu informacji wymiarowych z deklaracji płatnika (lub płatników), które dotyczą danego podatnika,
 • podglądu historii zapisów księgowych, decyzji, postanowień, zaświadczeń czy też wykazu zgłoszonych kas fiskalnych,
 • udostępnienia wstępnie wypełnionego zeznania rocznego dla niektórych podatników,
 • zapłaty zobowiązania poprzez przekierowanie do systemu płatności on-line,
 • podglądu stanu spraw dotyczących użytkownika (np. postępowanie podatkowe, egzekucyjne).

Zmiany planowane są również w Krajowej Informacji Podatkowej, pod względem rozwoju usług. Celami krótkoterminowymi są m.in: uruchomienie usługi odpowiedzi na maile oraz zwiększenie przepustowości infolinii podatkowej. Celem długoookresowym jest natomiast m.in. udzielanie informacji na temat indywidualnej sytuacji podatnika.

Wstępnie wypełniane zeznania roczne

Jest to jedna z najważniejszych zmian będących uproszczeniem dla podatników. Wstępne wypełnienie zeznania rocznego będzie dotyczyć wyłącznie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zeznanie zostanie udostępnione na portalu podatkowym, po zalogowaniu się do indywidualnego konta. Pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 5 osób, będą zobowiązani do elektronicznego przekazywania informacji o pobranych zaliczkach, na druku PIT-INF.

Przewidywane terminy przekazywania deklaracji PIT-INF oraz PIT-11:

 • 28 lutego - w formie elektronicznej,
 • 31 stycznia- w formie papierowej.

Wdrożenie zmian planowane jest na 1 stycznia 2015 roku.

Według Ministerstwa Finansów docelowo „e-Podatki" mają zmniejszyć koszty funkcjonowania systemu podatkowego, zarówno po stronie administracji, jak i podatników oraz płatników, do wielkości średniej dla państw OECD. Program przyczyni się do lepszego wykrywania nieprawidłowości, zmniejszenia obowiązków ewidencyjnych oraz ułatwi wymiar, pobór i dystrybucję podatków.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów