0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa darowizny samochodu - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Umowa darowizny polega na bezpłatnym przekazaniu przez darczyńcę świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swojego majątku. Ustawodawca nie nakłada ograniczeń co do osoby, która może być obdarowana oraz co do przedmiotu darowizny. Obdarowanym jest każda osoba uprawniona do otrzymania darowizny, natomiast przedmiotem darowizny może być np. samochód, ale także inne ruchomości, pieniądze, czy prawa majątkowe. Zasady stosowania niniejszej umowy reguluje Kodeks cywilny (art. 888 - 902). Poniżej zostanie omówiona umowa darowizny samochodu.

Pobierz darmowy wzór umowy darowizny samochodu w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

Wzór umowy darowizny samochodu.pdf
Wzór umowy darowizny samochodu.docx

Umowa darowizny samochodu - forma i wartość

Umowa darowiznysamochodu powinna być sporządzona w formie pisemnej. Staje się ważna w momencie przekazania przedmiotu darowizny oraz przeniesienia prawa własności na obdarowanego. Spełnienie tych warunków powoduje, iż nie jest wymagane podpisanie umowy w formie aktu notarialnego.

Istotną kwestią jest określenie wartości samochodu. Wynika to z faktu, iż ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje opodatkowanie nabywcy z tytułu otrzymanej darowizny, a do określenia podstawy świadczenia potrzebna jest właśnie informacja o jej wartości. Obowiązek obliczenia wysokości opłaty, złożenia zeznania w urzędzie skarbowym oraz uiszczenia podatku, gdy jest on wymagany, spoczywa na obdarowanym. W przypadku, gdy darowizna od tej samej osoby ma miejsce więcej niż 1 raz, należy doliczyć wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych w ciągu ostatnich 5 lat poprzedzających rok ostatniej darowizny.

Umowa darowizny samochodu - zwolnienie z podatku

Warto pamiętać, iż istnieje grupa podmiotów zwolnionych z obowiązku podatkowego. Zgodnie z art. 4a ww. ustawy, jeśli obdarowanym jest małżonek, dzieci (zstępni), rodzice, dziadkowie (wstępni), pasierb, rodzeństwo, ojczym lub macocha oraz nabycie własności zostało zgłoszone naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego, to podmiot jest zwolniony z podatku. Nie podlega się obowiązkowi zgłoszenia darowizny, gdy wartość samochodu nie przekracza kwoty wolnej od podatku w wysokości 9637 zł.

Darowiznę zgłasza się za pomocą złożenia wniosku SD-Z2. Należy przy tym pamiętać o prawidłowym wypełnieniu druku oraz przestrzeganiu ustawowych terminów. Natomiast, gdy umowa jest sporządzona w formie aktu notarialnego, za dopilnowanie powyższych obowiązków odpowiedzialny jest notariusz.

Umowa darowizny samochodu - elementy

 • data i miejsce zawarcia umowy,
 • oznaczenie stron umowy (dokładne dane identyfikacyjne Darczyńcy oraz Obdarowanego: imię i nazwisko, adres, seria i numer dowodu osobistego),
 • oznaczenie przedmiotu umowy (marka samochodu, rok produkcji, nr silnika oraz jego pojemność, nr nadwozia, nr rejestracyjny),
 • oświadczenie darczyńcy o posiadaniu prawa własności samochodu oraz o braku zobowiązań wobec osób trzecich,
 • określenie wartości darowizny,
 • oświadczenie o przekazaniu samochodu przez Darczyńcę oraz przyjęciu przez Obdarowanego,
 • ustalenie terminu przekazania darowizny,
 • oświadczenie Darczyńcy o liczbie przekazanych darowizn oraz stopniu pokrewieństwa,
 • określenie strony zobowiązanej do opłacenia kosztów umowy,
 • określenie ilości sporządzonych egzemplarzy,
 • regulacja umowy przepisami Kodeksu cywilnego,
 • podpisy stron umowy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów