0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta nie zawsze jest możliwa

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czasami zdarza się, że podatnik zapomni rozliczyć się wspólnie z małżonkiem bądź nie skorzysta z możliwości złożenia deklaracji jako osoba samotnie wychowująca dziecko. W takich sytuacjach korekta nie naprawi błędu. Inaczej jest, w sytuacji kiedy podatnik pominie w swoim rocznym zeznaniu podatkowym niektóre dochody albo nie odliczy przynależnej mu ulgi.

Złożenie zeznania w terminie, nie oznacza zarówno, że zostało ono sporządzone bezbłędnie. Podatnik ma możliwość samodzielnej korekty bądź zgodzić się na tą dokonaną przez urząd skarbowy, jednocześnie tracąc szansę na niższe odsetki. Poprawy wszelkich błędów należy dokonać, bez względu na to, czy został popełniony na korzyść podatnika czy urzędu skarbowego.

Złożenie korekty deklaracji

Sporządzanie korekty deklaracji podatkowej jest jednoznaczne z wypełnieniem nowego formularza. Istotne jest przy tym, aby w odpowiednim polu zaznaczyć rubrykę, która wskazuje na to, iż jest to korekta. Przykładowo w formularzu PIT-37 należy zaznaczyć w pozycji 10 pole nr 2 - “korekta deklaracji”. Dodatkowo deklaracja korygująca musi byś z tego samego roku, co korygowana, sporządzona na formularzu obowiązującym w danym roku podatkowym.

Do korekty deklaracji należy dołączyć oświadczenie zawierające wyjaśnienie przyczyn jej złożenia, a także opisać błędy popełnione w zeznaniu pierwotnym oraz działania podjęte w celu ich usunięcia (np. błędy rachunkowe, nieuwzględnienie niektórych dochodów, nieodliczenie ulgi).

Korekta w trakcie kontroli podatkowej

Niestety złożenie korekty deklaracji nie jest możliwe w każdej sytuacji. Prawo podatnika do poprawy błędów jest zawieszone w momencie wszczęcia postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej w zakresie objętym inspekcją. Uprawnienie to powróci, po zakończeniu wizytacji organów podatkowych i wszelkich czynności kontrolnych. Złożenie korekty w opisanej sytuacji, nie zagraża wystąpieniem skutków prawnych, po prostu nie zostanie ona rozpatrzona.

Warto wiedzieć, iż w przypadku postępowania kontrolnego w zakresie podatku dochodowego, nie stanowi to problemu w złożeniu np. korekty deklaracji VAT-7.

Korekta deklaracji złożonej wspólnie z małżonkiem

Złożenie deklaracji bądź korekty po terminie, w sytuacji kiedy podatnik chce skorzystać z preferencji rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko nie jest możliwa. Prawo do korzystania z preferencji istnieje tylko do dnia, w którym kończy się możliwość rozliczania za poprzedni rok podatkowy (w 2013 r. do 2 maja).

Jednocześnie, powyższa kwestia dotyczy przypadku, w którym podatnik pierwotnie złożył zeznanie osobno, a następnie chce dokonać korekty po terminie korzystając z wyliczenia podatku na zasadach preferencyjnych. Dotyczy to jedynie zmian w zakresie preferencji, natomiast wszelkie błędy rachunkowe itp. są możliwe do skorygowania w deklaracji.

Okres przedawnienia

Zgodnie z prawem zawartym w Ordynacji podatkowej, a konkretnie w art. 70 § 1 zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Zatem korekty deklaracji można dokonać do zakończenia okresu przedawnienia, tak więc zeznanie za rok 2012 można korygować do końca roku 2018.

Biorąc pod uwagę podatników przekazujących 1% podatku instytucjom pożytku publicznego, okres korygowania tychże deklaracji jest bardzo krótki. Został skrócony za sprawą nowelizacji ustawy o PIT, gdzie zgodnie z art. 45c termin ten wynosi jedynie jeden miesiąc.

Odsetki dla urzędu skarbowego

Przy sporządzaniu korekty deklaracji może okazać się, że podatek wyliczony ulegnie zwiększeniu. W tym przypadku podatnik musi liczyć się z tym, iż do urzędu nie należy zapłacić jedynie brakującej kwoty podatku, ale także odsetki. Obecnie wynoszą one 13% w skali roku. Jeżeli wartość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez pocztę za nadanie listu poleconego (6,60 zł) - nie ma obowiązku ich uiszczania.

W sytuacji kiedy zeznanie korygujące zostało złożone wraz z objaśnieniami, a także opłata zobowiązań z niej wynikających została dokonana w terminie 7 dni od daty dostarczenia korekty do urzędu skarbowego, podatnik ma prawo ubiegać się o zastosowanie niższej stawki odsetek wynoszącej 9,75% (75% * 13%).

Korekta urzędu skarbowego

Przepisy Ordynacji podatkowej dopuszczają możliwość dokonania korekty deklaracji złożonej przez podatnika. Jak przewiduje art. 274 ustawy, w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1000 zł. Organ podatkowy doręcza podatnikowi uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji wraz z informacją o związanej z korektą zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, zwrotu podatku lub wysokości straty bądź informację o braku takich zmian.

W tej sytuacji podatnik musi opłacić pełną kwotę odsetek ustalonych według stawki 13%. Na korektę podatnik może wnieść sprzeciw do organu, który jej dokonuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia, który anuluje korektę. Jednak podatnik sam powinien wtedy sporządzić korektę. W razie niewniesienia sprzeciwu w terminie, korekta deklaracji wywołuje skutki prawne jak korekta deklaracji złożona przez podatnika.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów