Poradnik Przedsiębiorcy

Czy cudzoziemiec może zostać przedsiębiorcą w Polsce?

Dodatkowo nie muszą oni posiadać prawa pobytu na terenie Polski.

Obcokrajowiec ma prawo do zarejestrowania działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak rodzimy obywatel Polski. Ważne, aby spełnił warunki określone w art. 13 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Gdzie i jak obcokrajowiec może zarejestrować firmę w Polsce?

Firmę można założyć poprzez dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej lub KRS.

W celu dokonania wpisu do CEIDG należy wypełnić formularz CEIDG-1. Proces rejestracji i zasady postępowania są takie same, jak w przypadku obywatela polskiego. Warunkiem jest posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy bądź stały.

Wpisu do KRS dokonują przedsiębiorcy zakładający spółkę komandytową lub z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uwaga!

Od czerwca 2017 r. we wniosku o wpis do CEIDG należy zamieścić oświadczenie, czy wnioskodawca jest cudzoziemcem. Jeśli jest, należy dołączyć oświadczenie, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych na terenie Polski

Podsumowując, biznes w Polsce nie musi być prowadzony wyłącznie przez obywatela polskiego. Prawo do zarejestrowania działalności mają również cudzoziemcy.