Poradnik Przedsiębiorcy

Firma obcokrajowca w Polsce - obywatele z Ukrainy

Coraz częściej podatnicy z innych krajów zakładają w Polsce działalność gospodarczą. Do najliczniejszej grupy otwierającej ją, należą obywatele Ukrainy. Założenie w Polsce działalności przez cudzoziemca podlega szczególnym procedurom oraz podlega odrębnym uregulowaniom w zakresie rozliczeń z fiskusem. Przeczytaj, jakich przepisów musi przestrzegać firma obcokrajowca w Polsce.

Kto może prowadzić w Polsce działalność gospodarczą?

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej ustanawia zasadę wolności i równości w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zasada ta dotyczy nie tylko przedsiębiorców polskich, ale również zagranicznych, w szczególności obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dlatego też firma obcokrajowca w Polsce podlega takim samym zasadom jak firmy obywateli polskich. Oznacza to, iż mogą oni podejmować i prowadzić każdą dopuszczoną polskim prawem formę działalności gospodarczej. Do grupy tych cudzoziemców zgodnie z art. 13 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej należą osoby, które:

 1. posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej:

 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 144 lub art. 159 ust. 1, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–d, art. 186 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.),

 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone przybywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywającemu na tym terytorium w celu połączenia z rodziną członkowi rodziny, w rozumieniu art. 159 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, osób, o których mowa w lit. a, b, e oraz f,
 • status uchodźcy,
 • ochronę uzupełniającą,
 • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
 • zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG,
 1. korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,

 2. posiadają ważną Kartę Polaka,

 3. są członkami rodziny, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 904), dołączającymi do obywateli państw, o których mowa w ust. 1, lub przebywającymi z nimi.

Firma obcokrajowca w Polsce a rozliczenie dochodów

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o PIT za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się osobę fizyczną, która:

 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Tym samym jeżeli dana osoba będzie przebywała w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym, to będzie podlegała nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (ma obowiązek opodatkowania w Polsce całości swoich dochodów bez względu na kraj położenia źródeł przychodów).

Jeżeli natomiast dana osoba przebywa w Polsce krócej niż 183 dni, to należy rozpatrywać, czy osoba taka ma w Polsce "ośrodek interesów życiowych".

Jeżeli zatem obywatel Ukrainy przebywa w Polsce w roku podatkowym krócej niż 183 dni albo jego centrum interesów znajduje się w Polsce, to od całości dochodów podlega opodatkowaniu w Polsce.

Właściwy urząd skarbowy

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nierezydentów prowadzących działalność gospodarczą ustala się ze względu na miejsce prowadzenia tej działalności. A zatem firma obcokrajowca w Polsce ma przystosowane następujące urzędy:

1) w województwie dolnośląskim – Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Psie Pole;

2) w województwie kujawsko-pomorskim – Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy;

3) w województwie lubelskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie;

4) w województwie lubuskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze;

5) w województwie łódzkim – Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście;

6) w województwie małopolskim – Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście;

7) w województwie mazowieckim – Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście;

8) w województwie opolskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu;

9) w województwie podkarpackim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie;

10) w województwie podlaskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku;

11) w województwie pomorskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku;

12) w województwie śląskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach;

13) w województwie świętokrzyskim – Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach;

14) w województwie warmińsko-mazurskim – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie;

15) w województwie wielkopolskim – Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Nowe Miasto;

16) w województwie zachodniopomorskim – Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.