Poradnik Przedsiębiorcy

Zwolnienie z pracy - 7 najczęstszych powodów utraty stanowiska

Zwolnienie z pracy może nastąpić z bardzo wielu powodów - najczęściej dotyczą one aspektów związanych z efektywnością (a raczej jej brakiem), kwestiami kadrowymi (np. redukcja etatów) oraz bardziej psychologiczno-społecznych, jak komunikacja, dopasowanie do kultury organizacyjnej etc. Zdarza się również że zwolnienie z pracy wynika z dużo bardziej absurdalnych przyczyn, jak np. zamieszczenie przez pracownika na portalu społecznościowym zdjęcia z dobrze zakrapianej imprezy. Bez względu na powód zwolnienia, pracodawca powinien zawsze mieć na względzie przepisy Kodeksu pracy oraz zasady biurowego savoir vivre

Zwolnienie z pracy wynikające z Kodeksu pracy

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (dalej: k.p.) rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić na kilka sposobów:

 • po upływie okresu, na jaki została zawarta umowa,

 • po wykonaniu pracy, na czas wykonywania której została zawarta umowa,

 • za porozumieniem stron,

 • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia,

 • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Przyczynami rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia zgodnie z art. 52 k.p. mogą być:

 • ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych (jak np. stawianie się do pracy pod wpływem alkoholu, spożywanie alkoholu w miejscu pracy, wykonywanie bez zgody innych czynności przeznaczonych na pracę),

 • popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo to jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem (np. kradzież lub przywłaszczenie mienia pracodawcy),

 • zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku (np. kiedy zawodowy kierowca traci prawo jazdy przez prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwym),

 • bardzo długa niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby (tj. trwająca dłużej niż 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy lub trwająca dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące; gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową - art. 53 § 1 k.p.).

 

Co więcej, wypowiedzenie umowy o pracę może być zasadne również w innych wypadkach, jak np.:

 • uchybienia pracownika w pracy wynikające z jego niedbalstwa,

 • podejmowanie przez pracownika szkodliwych dla pracodawcy działań,

 • likwidacja stanowiska pracy i brak możliwości zatrudnienia pracownika,

 • brak dyspozycyjności pracownika związana z jego licznymi nieobecnościami w pracy.

Należy przy tym pamiętać, iż wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony oraz rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia każdorazowo wymagają podania przez pracodawcę przyczyny zwolnienia.