0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Samochód ciężarowy - definicja w VAT i podatku dochodowym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Definicja samochodu osobowego została wykazana w ustawie o podatku dochodowym oraz w ustawie o VAT. Na zasadzie wskazania wyjątków przy okazji można wywnioskować, jaki rodzaj pojazdu stanowi samochód ciężarowy. Odpowiednia kwalifikacja jest bardzo istotna ze względu na prawo do zastosowania jednorazowej amortyzacji, rozliczenia kosztów związanych z eksploatacją pojazdu oraz poprawne odliczenie VAT. Sprawdźmy, więc jaka jest definicja pojazdu ciężarowego!

Samochód ciężarowy w VAT - definicja

Obecnie w ustawie o VAT samochód ciężarowy nie jest wprost zdefiniowany, a istnieje jedynie wskazanie pojazdu, który daje możliwość odliczenia 100% VAT. W związku z tym, że przyjęło się przez samochód ciężarowy rozumieć właśnie pojazd z pełnym odliczeniem VAT, to określeniem tym wciąż się posługujemy. Jeśli pojazd nie spełni warunków pojazdu ciężarowego to domyślnie przysługiwać będzie podatnikowi odliczenie VAT w 50%.

Przy definiowaniu samochodu dla celów VAT nie ma znaczenia sam zapis w dowodzie rejestracyjnym. Nie każdy samochód określony w dowodzie rejestracyjnym jako ciężarowy uprawnia do odliczenia 100% VAT!

Samochód ciężarowy dla celów podatku VAT to samochód o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Do pojazdów ciężarowych zaliczyć można również:

 • pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie (art. 86a ust 3 pkt 1b ustawy o VAT);
 • pojazdy, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne (art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT). Należą do nich:
  • pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

   • klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
   • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
  • pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

W przypadku pojazdów, których konstrukcja wyklucza użycie prywatne, spełnienie wymagań stwierdza się na podstawie:

 • dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz
 • dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Jak orzekł WSA w Krakowie w wyroku z 11 marca 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1213/20, w przypadku pojazdu samochodowego, którego cechy konstrukcyjne wykluczają jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, prawo do pełnego odliczenia VAT jest uzależnione jedynie od cech tego pojazdu, a nie od przeprowadzenia badania technicznego i uzyskania wpisu w dowodzie rejestracyjnym.

Samochód ciężarowy w podatku dochodowym - definicja

Za samochód ciężarowy uznaje się po pierwsze pojazdy o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. W przypadku pojazdów o mniejszej masie istnieją również wyjątki, które według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczane są do samochodów ciężarowych i należą do nich:

 • pojazdy samochodowe mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

  • klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
  • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,
 • pojazdy samochodowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

Spełnienie wymagań stwierdza się na podstawie:

 • dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz
 • dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Określenie poprawnej definicji samochodu ciężarowego w podatku dochodowym jest bardzo istotne, gdyż mali podatnicy oraz przedsiębiorcy rozpoczynający w danym roku działalność gospodarczą mają prawo do zamortyzowania ich jednorazowo w ramach pomocy de minimis. Poprawne określenie definicji również wypłynie na limit ujmowania kosztu w ewidencji podatkowej bowiem jeśli pojazd spełnia warunki pojazdu ciężarowego możliwe będzie uwzględnienie amortyzacji pojazdu bez limitowania jej do 150 tys. złotych (jak w przypadku pojazdu osobowego) oraz ujęcie w kosztach 100%. W przypadku niespełnienia definicji pojazdu ciężarowego podatnik w KPIR będzie mógł odliczyć tylko 75% poniesionego kosztu.

Pojazd specjalny pod względem podatku dochodowego i VAT

W rozliczeniach w podatku VAT i podatkach dochodowych (PIT i CIT) podobnie do samochodów ciężarowych traktowane są pojazdy specjalne. Tutaj ustawy brzmią jednakowo, wskazując pojazdy dla następujących przeznaczeń:

 • agregat elektryczny/spawalniczy,
 • do prac wiertniczych,
 • koparka,
 • koparko-spycharka,
 • ładowarka,
 • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
 • żuraw samochodowy,

jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

Do pojazdów specjalnych zalicza się również pojazdy samochodowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług, należą do nich pojazd pogrzebowy oraz bankowóz typu A i B, po spełnieniu dodatkowych wymogów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów