Poradnik Przedsiębiorcy

Samochód ciężarowy - definicja w VAT i podatku dochodowym

Definicja samochodu osobowego została wykazana w ustawie o podatku dochodowym oraz w ustawie o VAT. Na zasadzie wskazania wyjątków przy okazji można wnioskować, jaki rodzaj pojazdu stanowi samochód ciężarowy. Odpowiednia kwalifikacja jest bardzo istotna ze względu na prawo do zastosowania jednorazowej amortyzacji oraz poprawne odliczenie VAT.

Samochód ciężarowy w VAT - definicja

Obecnie w ustawie o VAT samochód ciężarowy nie jest wprost zdefiniowany, a istnieje jedynie wskazanie pojazdu, który daje możliwość odliczenia 100% VAT. W związku z tym, że przyjęło się przez samochód ciężarowy rozumieć właśnie pojazd z pełnym odliczeniem VAT, to określeniem tym wciąż się posługujemy.

Przy definiowaniu samochodu dla celów VAT nie ma znaczenia sam zapis w dowodzie rejestracyjnym. Nie każdy samochód określony w dowodzie rejestracyjnym jako ciężarowy uprawnia do odliczenia 100% VAT!

Samochód ciężarowy dla celów podatku VAT to samochód o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Do pojazdów ciężarowych zaliczyć można również:

 • pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie (art. 86a ust 3 pkt 1b ustawy o VAT);
 • pojazdy, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne (art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT). Należą do nich:

  • pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

   • klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
   • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
  • pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

W przypadku pojazdów, których konstrukcja wyklucza użycie prywatne, spełnienie wymagań stwierdza się na podstawie:

 • dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz
 • dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Jak orzekł WSA w Krakowie w wyroku z 11 marca 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1213/20, w przypadku pojazdu samochodowego, którego cechy konstrukcyjne wykluczają jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, prawo do pełnego odliczenia VAT jest uzależnione jedynie od cech tego pojazdu, a nie od przeprowadzenia badania technicznego i uzyskania wpisu w dowodzie rejestracyjnym.

Samochód ciężarowy w podatku dochodowym - definicja

Za samochód ciężarowy uznaje się po pierwsze pojazdy o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. W przypadku pojazdów o mniejszej masie istnieją również wyjątki, które według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczane są do samochodów ciężarowych i należą do nich:

 • pojazdy samochodowe mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

  • klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
  • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,
 • pojazdy samochodowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

Spełnienie wymagań stwierdza się na podstawie:

 • dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz
 • dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Określenie poprawnej definicji samochodu ciężarowego w podatku dochodowym jest bardzo istotne, gdyż mali podatnicy oraz przedsiębiorcy rozpoczynający w danym roku działalność gospodarczą mają prawo do zamortyzowania ich jednorazowo w ramach pomocy de minimis.

Pojazd specjalny pod względem podatku dochodowego i VAT

W rozliczeniach w podatku VAT i podatkach dochodowych (PIT i CIT) podobnie do samochodów ciężarowych traktowane są pojazdy specjalne. Tutaj ustawy brzmią jednakowo, wskazując pojazdy dla następujących przeznaczeń:

 • agregat elektryczny/spawalniczy,
 • do prac wiertniczych,
 • koparka,
 • koparko-spycharka,
 • ładowarka,
 • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
 • żuraw samochodowy,

jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

Do pojazdów specjalnych zalicza się również pojazdy samochodowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług, należą do nich pojazd pogrzebowy oraz bankowóz typu A i B, po spełnieniu dodatkowych wymogów.