Poradnik Przedsiębiorcy

PIT-2 - czym jest i kto powinien go złożyć?

PIT-2, czyli oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, dotyczy m.in. pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Oświadczenie to należy złożyć, aby pracodawca mógł pomniejszać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Zaliczka na podatek dochodowy

Każdy pracodawca zobowiązany jest do pobierania z wynagrodzenia pracownika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zaliczka pobierana jest od osób, które uzyskują przychody:

 • ze stosunku pracy,
 • ze spółdzielczego stosunku pracy,
 • ze stosunku służbowego,
 • z pracy nakładczej,
 • z wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,
 • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy.

Zaliczka na podatek dochodowy wynosi:

 • 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu - w przypadku dochodów, które od początku roku nie przekroczyły pierwszego progu podatkowego (85 528 zł);
 • 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu - za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód od początku roku przekroczył górną granicę pierwszego progu podatkowego  (art. 32 ust. 1 ustawy o PIT).

Ulga podatkowa stosowana jest jedynie w stosunku do pracowników, których dochód znajduje się w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej (nie przekracza 85 528 zł).

Na podstawie złożonego przez pracownika PIT-2 pracodawca pomniejsza miesięczną zaliczkę o ulgę podatkową, która stanowi 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Roczna kwota zmniejszająca podatek wynosi 525,12 zł, a jej miesięczna część 43,76 zł (art. 27 ust. 1b ustawy o PIT).

Dzięki uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku, pracownik otrzymuje wyższe wynagrodzenie netto.

Przykład 1.

Pan Jan zatrudniony w firmie X zarabia 3000 zł brutto miesięcznie. Na początku roku podatkowego złożył pracodawcy PIT-2, aby ten przy wyliczaniu wynagrodzenia pomniejszał zaliczkę na podatek o kwotę wolną od podatku. Ile wynosi wynagrodzenie netto pana Jana?

1) Obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne: 3000 zł x 13,71% = 411,30 zł

2) Obliczenie składki zdrowotnej:

 • 3000 zł - 411,30 zł = 2588,70 zł
 • 2588,70 zł x 9% = 232,98 zł (składka zdrowotna)
 • 2588,70 zł x 7,75 % = 200,62 zł (składka zdrowotna do odliczenia)

3) Obliczenie zaliczki na podatek dochodowy:

 • 3000 zł - 411,30 zł = 2588,70 zł
 • 2588,70 zł - 250 zł (standardowe koszty uzyskania przychodów) = 2338,70 zł ~ 2339 zł (podstawa opodatkowania)
 • 2339 zł x 17% - 43,76 zł (kwota wolna od podatku) = 353,87 zł
 • 353,87 zł - 200,62 zł (składka zdrowotna do odliczenia) =153,25 zł ~ 153 zł (zaliczka na podatek dochodowy)

4) Obliczenie wynagrodzenia netto: 3000 zł - 411,30 zł (składki na ubezpieczenie społeczne) - 232,98 zł (składka zdrowotna) - 153 zł (zaliczka na podatek dochodowy) = 2202,72 zł

Pan Jan otrzyma wynagrodzenie netto w wysokości 2202,72 zł.

Kto powinien złożyć PIT-2?

Nie każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę powinna złożyć PIT-2, bowiem w dokumencie tym pracownik oświadcza, że:

 • nie pobiera emerytury lub renty,
 • nie otrzymuje świadczeń z FP lub z FGŚP,
 • nie osiąga dochodów z:
  • działalności gospodarczej,
  • najmu lub dzierżawy.

Jeżeli pracownik złoży pracodawcy PIT-2, wówczas wyliczając wynagrodzenie pracownika, należy uwzględnić ulgę podatkową (43,76 zł miesięcznie).

Złożenie oświadczenia PIT-2 to prawo, nie obowiązek pracowniczy.

 PIT-2 - czym jest?

Kiedy należy złożyć PIT-2?

Aby pracodawca mógł pomniejszać zaliczkę na podatek o podaną wyżej kwotę, pracownik powinien złożyć PIT-2:

 • przed otrzymaniem pierwszej wypłaty - w przypadku nowo zatrudnionych pracowników,
 • przed pierwszym przelewem w nowym roku podatkowym - pozostali pracownicy (art. 32 ust. 3 ustawy o PIT).

Dotrzymanie terminu złożenia PIT-2 jest o tyle istotne, że wywołuje to skutki na cały rok. Jeżeli pracownik nie złoży tego dokumentu lub złoży go po czasie, pracodawca przez cały rok nie będzie mógł pomniejszać zaliczki na podatek pracownika o ulgę podatkową.

Co ważne, żadne przepisy nie wymagają składania PIT-2 co roku. Oświadczenie złożone raz w danym zakładzie pracy obowiązuje nie tylko w aktualnym rok podatkowym, lecz także w następnych latach.

Wystarczy w danej firmie raz złożyć PIT-2, aby obowiązywał on w danym roku podatkowym, a także w kolejnych.
W przypadku zmiany stanu faktycznego zawartego w PIT-2 pracownik ma obowiązek poinformować o tym pracodawcę.