PIT-2 - czym jest i kto powinien go złożyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

PIT-2, czyli oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, dotyczy m.in. pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Oświadczenie to należy złożyć, aby pracodawca mógł pomniejszać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Zaliczka na podatek dochodowy

Każdy pracodawca zobowiązany jest do pobierania z wynagrodzenia pracownika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zaliczka pobierana jest od osób, które uzyskują przychody:

 • ze stosunku pracy,
 • ze spółdzielczego stosunku pracy,
 • ze stosunku służbowego,
 • z pracy nakładczej,
 • z wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,
 • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy.

PIT 2 - wzór do pobrania

Do pobrania:

PIT-2(7).pdf

Zaliczka na podatek dochodowy wynosi:

 • 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu - w przypadku dochodów, które od początku roku nie przekroczyły pierwszego progu podatkowego (120 tys. zł);
 • 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu - za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód od początku roku przekroczył górną granicę pierwszego progu podatkowego  (art. 32 ust. 1 ustawy o PIT).

Ulga podatkowa była stosowana w stosunku do pracowników, których dochód znajdował się w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, od 2022 roku nawet po przekroczeniu progu podatkowego ulga może być stosowana.

Co to jest PIT-2?

Na podstawie złożonego przez pracownika PIT-2 pracodawca pomniejsza miesięczną zaliczkę o ulgę podatkową, która stanowi 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Do końca 2021 roku kwota wolna od podatku wynosiła 8000 zł. Od 2022 roku nastąpił  jednak znaczny jej wzrost z 8000 zł do 30 000 zł. Zmiana ta z kolei wpłynęła na kwotę zmniejszającą podatek. Jest to 425,00 zł (30 000 x 17% = 5100 zł / 12 = 425,00 zł). Co ciekawe, kwota zmniejszająca podatek ma również przysługiwać podatnikom znajdującym się w II progu podatkowym, którzy będą płacili podatek 32%.

Dzięki uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku, pracownik otrzymuje wyższe wynagrodzenie netto.

Przykład 1.

 • osoba zatrudniona na umowę o pracę
 • powyżej 26. roku życia
 • brak PPK
 • pracuje w miejscu zamieszkania

Zarobek brutto: 12 000 zł brutto
Podstawa składki zdrowotnej: 12 000 zł – 13,71% = 10 354,80 zł
Składka zdrowotna do odliczenia: BRAK
Składka zdrowotna: 10 354,80 zł x 9% = 931,93 zł
Ulga podatkowa dla klasy średniej – dochód powyżej limitu, więc 0 zł 
Podstawa do opodatkowania: 12 000 zł – 13,71% = 10 354,80 zł – 250 zł (KUP) – 0 zł (ulga podatkowa dla klasy średniej) = 10 104,80 zł, w zaokrągleniu 10 105 zł
Zaliczka na podatek: 10 105 zł x 17% – 425 zł (ulga podatkowa) = 1292,85, w zaokrągleniu 1293 zł
Wynagrodzenie netto: 12 000 zł – 1645,20 zł (składki społeczne) – 931,93 zł (zdrowotna 9%) – 1293 zł (zaliczka na podatek) = 8129,87 zł

Kto składa PIT-2?

Nie każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę powinna złożyć PIT-2, bowiem w dokumencie tym pracownik oświadcza, że:

 • nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika albo otrzymuje emeryturę lub rentę za pośrednictwem płatnika i złożył wniosek, o którym mowa w art. 34 ust. 2a.
 • nie otrzymuje świadczeń z FP lub z FGŚP,
 • nie osiąga dochodów z:
  • działalności gospodarczej,
  • najmu lub dzierżawy.

Złożenie oświadczenia PIT-2 to prawo, nie obowiązek pracowniczy.

Jeżeli pracownik złoży pracodawcy PIT-2, wówczas wyliczając wynagrodzenie pracownika, należy uwzględnić ulgę podatkową.

PIT-2 - czym jest?

PIT-2 do kiedy należy złożyć?

PIT-2 jest składany najczęściej przed rozpoczęciem pracy u danego pracodawcy. Natomiast nowelizacja tzw. Polskiego Ładu wprowadziła możliwość złożenia PIT-2 również w trakcie roku. Płatnik obowiązany będzie wówczas do odliczenia kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał to oświadczenie.

PIT- 2 obowiązuje do odwołania, co oznacza że pracownik nie musi składać go ponownie. Żadne przepisy nie wymagają składania PIT-2 co roku. Oświadczenie złożone raz w danym zakładzie pracy obowiązuje nie tylko w aktualnym rok podatkowym, lecz także w następnych latach.

Wystarczy w danej firmie raz złożyć PIT-2, aby obowiązywał on w danym roku podatkowym, a także w kolejnych.

W przypadku zmiany stanu faktycznego zawartego w PIT-2 pracownik ma obowiązek poinformować o tym pracodawcę.

Zmiany w PIT- 2 do 1 lipca 2022

Pojawił się projekt zmian, które miałyby obowiązywać od 1 lipca 2022. Zgodnie z nimi kwota wolna od podatku pozostanie na poziomie 30 tys. zł. Zmienia się natomiast zasady dotyczące jej uwzględniania przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek. Obecnie może to robić tylko jeden pracodawca - ten, któremu złożyliśmy druk PIT-2, zaś w przypadku emerytów ZUS. Zmiany spowodują, że kwotę zmniejszającą podatnik będzie mógł podzielić między 2 lub 3 płatników, składając im stosowne oświadczenia. 

W przypadku:

 • jednej umowy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł,
 • dwóch umów – po 150 zł,
 • trzech umów – po 100 zł.

Dodatkowo PIT -2 będą mogli składać także zleceniobiorcy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów