PIT-2 - czym jest i kto powinien go złożyć?

 • pit-2
Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

PIT-2, czyli oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, dotyczy m.in. pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Oświadczenie to należy złożyć, aby pracodawca mógł pomniejszać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Zaliczka na podatek dochodowy

Każdy pracodawca zobowiązany jest do pobierania z wynagrodzenia pracownika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zaliczka pobierana jest od osób, które uzyskują przychody:

 • ze stosunku pracy,
 • ze spółdzielczego stosunku pracy,
 • ze stosunku służbowego,
 • z pracy nakładczej,
 • z wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,
 • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy.

PIT 2 - wzór do pobrania

Do pobrania:

PIT-2_(9) obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.pdf
PIT-2_(8) obowiązuje do końca 2022.pdf

Zaliczka na podatek dochodowy wynosi:

 • 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu - w przypadku dochodów, które od początku roku nie przekroczyły pierwszego progu podatkowego (120 tys. zł);
 • 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu - za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód od początku roku przekroczył górną granicę pierwszego progu podatkowego  (art. 32 ust. 1 ustawy o PIT).

Ulga podatkowa była stosowana w stosunku do pracowników, których dochód znajdował się w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, od 2022 roku nawet po przekroczeniu progu podatkowego ulga może być stosowana.

Co to jest PIT-2?

Na podstawie złożonego przez pracownika PIT-2 pracodawca pomniejsza miesięczną zaliczkę o ulgę podatkową, która stanowi 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Do końca 2021 roku kwota wolna od podatku wynosiła 8 000 zł. Od 2022 roku nastąpił  jednak znaczny jej wzrost z 8 000 zł do 30 000 zł. Zmiana ta z kolei wpłynęła na kwotę zmniejszającą podatek. Jest to 300,00 zł (30 000 x 12% = 3 600 zł / 12 = 300,00 zł). Co ciekawe, kwota zmniejszająca podatek ma również przysługiwać podatnikom znajdującym się w II progu podatkowym, którzy będą płacili podatek 32%.

Dzięki uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku, pracownik otrzymuje wyższe wynagrodzenie netto.

Przykład 1.

Ile wyniesie wynagrodzenie netto pracownika zatrudnionego w ramach umowy o pracę przy założeniu, że ta osoba:

 • ukończyła 26. rok życia,
 • nie jest uczestnikiem PPK,
 • pracuje w miejscu zamieszkania,
 • jej wynagrodzenie brutto wynosi: 12 000 zł brutto.

Zarobek brutto: 12 000 zł brutto
Podstawa składki zdrowotnej: 12 000 zł – 13,71% = 10 354,80 zł
Składka zdrowotna do odliczenia: BRAK
Składka zdrowotna: 10 354,80 zł x 9% = 931,93 zł
Podstawa do opodatkowania: 12 000 zł – 13,71% = 10 354,80 zł – 250 zł (KUP)  = 10 104,80 zł, w zaokrągleniu 10 105 zł
Zaliczka na podatek: 10 105 zł x 12% – 300 zł (ulga podatkowa) = 912,60, w zaokrągleniu 913 zł
Wynagrodzenie netto: 12 000 zł – 1645,20 zł (składki społeczne) – 931,93 zł (składka zdrowotna 9%) – 913 zł (zaliczka na podatek) = 8 509,87 zł

Kto składa PIT-2?

Nie każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę powinna złożyć PIT-2, bowiem w dokumencie tym pracownik oświadcza, że:

 • nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika albo otrzymuje emeryturę lub rentę za pośrednictwem płatnika i złożył wniosek, o którym mowa w art. 34 ust. 2a.
 • nie otrzymuje świadczeń z FP lub z FGŚP,
 • nie osiąga dochodów z:
  • działalności gospodarczej,
  • najmu lub dzierżawy.

Złożenie oświadczenia PIT-2 to prawo, nie obowiązek pracowniczy.

Jeżeli pracownik złoży pracodawcy PIT-2, wówczas wyliczając wynagrodzenie pracownika, należy uwzględnić ulgę podatkową.

PIT-2 - czym jest?

PIT-2 do kiedy należy złożyć?

PIT-2 jest składany najczęściej przed rozpoczęciem pracy u danego pracodawcy. Natomiast nowelizacja tzw. Polskiego Ładu wprowadziła możliwość złożenia PIT-2 również w trakcie roku. Płatnik obowiązany będzie wówczas do odliczenia kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał to oświadczenie.

PIT- 2 obowiązuje do odwołania, co oznacza że pracownik nie musi składać go ponownie. Żadne przepisy nie wymagają składania PIT-2 co roku. Oświadczenie złożone raz w danym zakładzie pracy obowiązuje nie tylko w aktualnym rok podatkowym, lecz także w następnych latach.

Wystarczy w danej firmie raz złożyć PIT-2, aby obowiązywał on w danym roku podatkowym, a także w kolejnych.

W przypadku zmiany stanu faktycznego zawartego w PIT-2 pracownik ma obowiązek poinformować o tym pracodawcę.

Dwa miejsca pracy – co wówczas?

Bywają sytuacje, kiedy pracownik zostaje zatrudniony w firmie na etat, a świadczy pracę równolegle w innym zakładzie pracy. Powstaje wówczas pytanie, czy trzeba stosować ulgę podatkową w jednym i w drugim zakładzie. Ulga nie może być użyta dwa razy, zatem to pracownik określa, który zakład pracy jest właściwy do stosowania kwoty wolnej od podatku.

Działalność a PIT-2

Pracownik, który poza zatrudnieniem na etat zakłada własną działalność, co do zasady nie ma obowiązku informacyjnego względem pracodawcy. Powinien jednak wycofać złożony wcześniej PIT-2, bowiem to właśnie działalność gospodarcza ma pierwszeństwo pod względem rozliczenia kwoty wolnej od podatku. Pracownik zatrudniony wyłącznie w niektórych branżach powinien otrzymać zgodę na założenie firmy od swojego pracodawcy. Dotyczy to głównie urzędników państwowych.

W przypadku kiedy pracownik będzie pomniejszał zobowiązania podatkowe zarówno z etatu, jak i z działalności, musi liczyć się z tym, że w zeznaniu rocznym zostanie wykryta niedopłata, którą będzie musiał uregulować.

Warto wspomnieć, że obowiązek zawiadomienia pracodawcy o osiąganiu dochodów z działalności gospodarczej nie dotyczy jednak wszystkich pracowników decydujących się na otwarcie własnej firmy. Odnosi się tylko do tych, którzy jako formę opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej wybrali opłacanie podatku na zasadach ogólnych (według skali podatkowej). Kwota zmniejszająca podatek odliczana jest bowiem wyłącznie od dochodów opodatkowanych według skali podatkowej.

Przykład 2.

Pan Adam jest zatrudniony na umowę o pracę i otrzymał emeryturę, którą pobiera od marca 2022 roku. Nie wycofał jednak oświadczenia PIT-2 u pracodawcy, tak więc ten nadal odlicza ulgę. To na pracowniku, u którego nastąpiły zmiany w stosunku do stanu faktycznego podanego w złożonym wcześniej oświadczeniu dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-2), ciąży obowiązek złożenia stosownej informacji. Pracodawca odlicza ulgę na podstawie oświadczenia.

Przykład 3.

Pani Ilona prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Od 1 września 2022 roku rozpoczęła pracę na etat. Wśród dokumentów, jakie otrzymała do wypełnienia od swojego nowego pracodawcy, był PIT-2. Pani Ilona nie złożyła go, bowiem to z działalności stosuje ulgę podatkową. Pracodawca nie ma więc prawa stosować jej u tej pracownicy.

Czy PIT-2 to obowiązek?

Obowiązek złożenia deklaracji PIT-2 nie jest coroczny. Raz złożona deklaracja, jeśli u pracownika nic się nie zmienia, nie rodzi konieczności ponownego jej złożenia. W sytuacji gdy u pracownika zaistnieją zmiany, wówczas może on wycofać deklarację PIT-2. Zakład pracy stosuje ulgę do momentu, kiedy zatrudniona osoba nie poinformuje go o zmianach i nie wycofa tego oświadczenia. Wycofanie PIT-2 może nastąpić w dowolnym momencie roku kalendarzowego.

 Pracownik, który nie złoży deklaracji swojemu pracodawcy, daje sygnał, że nie chce, aby ten zmniejszał zaliczkę na podatek dochodowy. PIT-2 jest więc dobrowolne.

Czy firma musi złożyć PIT-2?

Jak wiemy, pracodawca jest zobligowany do przekazania deklaracji PIT rocznych do urzędu skarbowego. Nie wszystkie deklaracje podatkowe należy tam jednak wysyłać – należy do nich PIT-2. Na ich podstawie płatnik dokonuje stosownych rozliczeń, nie ma jednak obowiązku przekazania deklaracji bezpośrednio do urzędu. Co więcej, pracodawca jako płatnik nie ponosi odpowiedzialności. Nie jest uprawniony do ich weryfikacji, a także nie odpowiada za niezgłoszenie przez pracownika okoliczności powodujących zaprzestanie stosowania 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Formularz PIT-2 złożony przez pracownika powinien być przechowywany w dokumentacji płacowej.

Składanie PIT-2 od 1 stycznia 2023

Zgodnie ze zmianami obowiązującym od 1 stycznia 2023 r. z nimi kwota wolna od podatku pozostanie na poziomie 30 tys. zł. Zmienia się natomiast zasady dotyczące jej uwzględniania przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek. Obecnie może to robić tylko jeden pracodawca - ten, któremu złożyliśmy druk PIT-2, zaś w przypadku emerytów ZUS. Zmiany spowodują, że kwotę zmniejszającą podatnik będzie mógł podzielić między 2 lub 3 płatników, składając im stosowne oświadczenia. 

W przypadku:

 • jednej umowy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł,
 • dwóch umów – po 150 zł,
 • trzech umów – po 100 zł.

Dodatkowo PIT-2 będą mogli składać również osoby zatrudnione w ramach umowy zlecenie.

Znamy już wzór tego dokumentu i dodatkowo będzie w nim zawierane takie oświadczenia jak:

 • o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów (z małżonkiem / jako osoba samotnie wychowująca dziecko),
 • w sprawie korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów,
 • w sprawie zwolnień z podatku (np. ulgi na powrót)
 • o niestosowaniou ulgi dla młodych
 • o niestosowaniu 50%kosztów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów