Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Wycofanie samochodu osobowego na cele prywatne

Przedsiębiorca wykorzystujący w swojej firmie samochód osobowy może w każdej chwili podjąć decyzję o wycofaniu go na cele prywatne. Jakie konsekwencje na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku VAT wywoła to zdarzenie? Sprawdź, czy wycofanie samochodu osobowego na cele prywatne uprawnia do zaliczenia amortyzacji do kosztów!

Wycofanie samochodu osobowego na cele prywatne - podatek dochodowy

Sam fakt wycofania samochodu osobowego na cele prywatne na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych nie wywoła większych skutków. Konsekwencje są jedynie dwie:

 

  1. nieumorzona część wartości początkowej środka trwałego nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu (dotychczasowe odpisy amortyzacyjne nie podlegają wyksięgowaniu z kosztów);
  2. sprzedaż samochodu przed upływem 6 lat (licząc od miesiąca następującego po wycofaniu) od wycofania go na cele prywatne stanowić będzie przychód z działalności, który przedsiębiorca powinien wykazać i opodatkować.

Dodatkowo, wycofując samochód osobowy na cele prywatne, przedsiębiorca powinien wykreślić go z ewidencji środków trwałych. Ostatni odpis amortyzacyjny może ująć w kosztach podatkowych w miesiącu wycofania pojazdu na cele osobiste.

Ważne!

W sytuacji gdy podatnik dokona sprzedaży samochodu osobowego wycofanego na cele prywatne przed upływem 6 lat, wówczas w chwili sprzedaży jego niezamortyzowana wartość początkowej będzie mogła stanowić koszt podatkowy.

Wycofanie samochodu osobowego na cele prywatne - podatek VAT

Dokonując wycofania środka trwałego na cele prywatne, podatnik musi liczyć się z tym, że zdarzenie to może wywołać określone konsekwencje na gruncie podatku od towarów i usług. Jakie? Wyjaśniamy poniżej.

Gdy istniało prawo do częściowego lub pełnego odliczenia VAT

W sytuacji gdy przedsiębiorca przy nabyciu samochodu osobowego lub od jego części składowych miał prawo do częściowego lub pełnego odliczenia VAT, w chwili jego wycofania zobligowany jest do opodatkowania tego zdarzenia podatkiem VAT. Obowiązek ten wynika z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT:

“Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.”

Wówczas w celu naliczenia podatku VAT przedsiębiorca może sporządzić dokument wewnętrzny, który będzie podstawą zapisów w rejestrze sprzedaży VAT.