Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Podatkowe skutki wycofania samochodu firmowego na cele prywatne

Przedsiębiorca wykorzystujący w swojej firmie samochód osobowy może w każdej chwili podjąć decyzję o wycofaniu go na cele prywatne. Jakie konsekwencje na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku VAT wywoła to zdarzenie? Wyjaśniamy poniżej.

Wycofanie samochodu osobowego na cele prywatne - podatek dochodowy

Sam fakt wycofania samochodu osobowego na cele prywatne na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych nie wywoła większych skutków. Konsekwencje są jedynie dwie:

  1. nieumorzona część wartości początkowej środka trwałego nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu (ważne! dotychczasowe odpisy amortyzacyjne nie podlegają wyksięgowaniu z kosztów);
  2. sprzedaż samochodu przed upływem 6 lat (licząc od miesiąca następującego po wycofaniu) od wycofania go na cele prywatne stanowić będzie przychód  z działalności, który przedsiębiorca powinien wykazać i opodatkować.

Dodatkowo, wycofując samochód osobowy na cele prywatne, przedsiębiorca powinien wykreślić go z ewidencji środków trwałych. Ostatni odpis amortyzacyjny może ująć w kosztach podatkowych w miesiącu wycofania pojazdu na cele osobiste.

Ważne!

W sytuacji gdy podatnik dokona sprzedaży samochodu osobowego wycofanego na cele prywatne przed upływem 6 lat, wówczas w chwili sprzedaży jego niezamortyzowana wartość początkowej będzie mogła stanowić koszt podatkowy.

Wycofanie samochodu osobowego na cele prywatne - podatek VAT

Dokonując wycofania środka trwałego na cele prywatne, podatnik musi liczyć się z tym, że zdarzenie to może wywołać określone konsekwencje na gruncie podatku od towarów i usług. Jakie? Wyjaśniamy poniżej.

Gdy istniało prawo do częściowego lub pełnego odliczenia VAT

W sytuacji gdy przedsiębiorca przy nabyciu samochodu osobowego lub od jego części składowych  miał prawo do częściowego lub pełnego odliczenia VAT, w chwili jego wycofania zobligowany jest do opodatkowania tego zdarzenia podatkiem VAT. Obowiązek ten wynika z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT:

“Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.”

Wówczas w celu naliczenia podatku VAT przedsiębiorca może sporządzić dokument wewnętrzny, który będzie podstawą zapisów w rejestrze sprzedaży VAT.