Poradnik Przedsiębiorcy

Zatrudnianie cudzoziemca z czasową kartą pobytu

Zatrudnianie cudzoziemców staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Między innymi dlatego, że przepisy w tej materii stają się coraz jaśniejsze, a także przyjaźniejsze dla przedsiębiorców, co w konsekwencji powoduje, że i pracownicy będący obywatelami innych krajów chętnie chcą zatrudniać się legalnie w Polsce. Mogą to zrealizować, między innymi posiadając kartę pobytu. Zatrudnianie cudzoziemca z czasową kartą pobytu nie stanowi problemu dla przedsiębiorców. Jak jednak wygląda takie zatrudnienie w kontekście zawarcia z cudzoziemcem umowy na czas nieokreślony? Czy przepisy dotyczące limitu umów na czas określony, zarówno czasowego, jak i ilościowego, dotyczą także obywateli spoza granic Polski?

Zatrudnianie cudzoziemca z czasową kartą pobytu

Aby legalnie zatrudnić cudzoziemca, musi on posiadać pozwolenie na pracę. Aktualnie można o takie starać się w dwojaki sposób. Pierwszy z nich, realizowany za pośrednictwem uproszczonej procedury, pozwala na pracę wykonywaną przez cudzoziemców przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Dotyczy to obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy. Praca nie musi być wykonywana ciągle, nie ma znaczenia liczba pracodawców. Najważniejszym aspektem jest to, aby okresy pracy w sumie nie przekroczyły 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Aby móc wykonywać pracę w ramach opisanej wyżej uproszczonej procedury, pracodawca przed zatrudnieniem cudzoziemca musi zarejestrować w urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce siedziby podmiotu zamierzającego powierzyć pracę pisemne oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonania pracy danemu cudzoziemcowi. Przepisy te zostały wprowadzone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 588).

Drugim sposobem jest zatrudnianie cudzoziemca z czasową kartą pobytu, która jednocześnie stanowi pozwolenie na pracę, lub samodzielnym pozwoleniem na pracę. O czasową kartę pobytu może starać się cudzoziemiec zatrudniony w ramach procedury uproszczonej już po trzecim miesiącu pracy. Wtedy procedura jest znacznie prostsza niż procedura starania się o czasową kartę pobytu jeszcze przed podjęciem zatrudnienia. W obu przypadkach należy złożyć wniosek do wojewody.

Ważne!

Pobyt cudzoziemca uznaje się za legalny od dnia złożenia wniosku o kartę pobytu do dnia rozpatrzenia wniosku, jeśli wniosek został złożony w trakcie legalnego pobytu w Polsce.

Zatrudnianie cudzoziemca a czas trwania umowy

Podczas przebywania i pracy cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązują go przepisy Kodeksu pracy. To samo dotyczy przedsiębiorcy zatrudniającego obywateli innych państw.

Czas trwania umowy o pracę, a także ich liczba, został uregulowany wprowadzonymi zmianami w przepisach Kodeksu pracy w lutym 2016 roku. Zmiany te odnoszą się zarówno do czasu trwania umowy na czas określony - są to 33 miesiące, jak i do liczby umów na czas określony - mogą to być 3 umowy. Po tym czasie, bądź odpowiednio kolejną - czwartą umowę, należy zawrzeć ją na czas nieokreślony. Co jednak w przypadku cudzoziemca, którego karta pobytu wydana jest na określony czas, którego to nie potrafimy przewidzieć, podpisując umowę na czas nieokreślony?

Ważne!

Umowa zawarta zarówno na czas określony, jak i nieokreślony wygasa, jeżeli skończy się ważność posiadanego przez cudzoziemca pozwolenia na pracę, zarówno samodzielnego, jak i w ramach karty czasowego pobytu, i nie uzyska on nowego pozwolenia.

Wygaśnięcie umowy o pracę następuje w sytuacji, gdy osoba będąca obywatelem innego państwa przestaje spełniać warunki w zakresie ważnego pozwolenia na pracę czy legalnego tytułu przebywania na terenie kraju. W tym wypadku upływ czasu pozwolenia na pobyt w Polsce jest przyczyną utrudniającą wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, leżącą po stronie pracownika, a nie pracodawcy.

Co istotne, wyjątkiem jest sytuacja, w której pracownik złożył wniosek o wydanie nowego pozwolenia na pracę u tego samego pracodawcy, i wniosek ten nie zawiera błędów formalnych lub zostały one uzupełnione w terminie - okres ten traktowany jest jako legalny pobyt do czasu wydania ostatecznej decyzji o nowym pozwoleniu. W związku z tym nie ma przeszkód, żeby w tym czasie pracownik świadczył pracę.

Zatrudnianie cudzoziemca z czasową kartą pobytu a treść umowy o pracę

Co do zasady, umowa o pracę zawarta z cudzoziemcem regulowana jest poprzez przepisy Kodeksu pracy, dlatego nie ma konieczności różnicowania jej treści. Ze względów praktycznych warto jest jednak zwrócić uwagę na zapis o charakterze informacyjnym, o wygaśnięciu umowy z mocy prawa z chwilą upływu ważności zezwolenia na pracę czy karty pobytu i nieuzyskania nowego zezwolenia czy nowej karty pobytu.