0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składki ZUS od umowy zlecenia z cudzoziemcem zatrudnionym w Polsce

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Składki ZUS od umowy zlecenia z cudzoziemcem są wynikiem tego, iż są oni objęci obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, ponieważ spełniają warunki ku temu. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych w tym przypadku nie posługuje się pojęciem obywatelstwa. Dla rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń społecznych podstawowym kryterium jest miejsce wykonywania pracy i tytuł, który rodzi obowiązek tych ubezpieczeń.

Osoba wykonująca swoją pracę na podstawie umowy zlecenie podlega również obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu rentowemu i wypadkowemu, a dobrowolnie również ubezpieczeniu chorobowemu. Składki ZUS od umowy zlecenia z cudzoziemcem obliczane są według uzyskanego przez zleceniobiorcę przychodu, jak stanowi ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynagrodzenie może być określone kwotowo w ustalonej stawce godzinowej bądź akordowej, a także prowizyjnie. W przypadku, gdy zapłata została ustalona w inny sposób niż określono powyżej, wysokość składek wyznacza się na podstawie zadeklarowanej kwoty, jednak nie niższej niż kwota minimalnego wynagrodzenia.

 

Składki ZUS od umowy zlecenia z cudzoziemcem - postawa prawna

Jak wynika z wynika z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy zdrowotnej, ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega osoba wykonująca umowę zlecenie. Dodatkowo musi spełniać warunki określone w art. 3 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, która stanowi:

“osoby nieposiadające obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy w celu wykonywania pracy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony z wyłączeniem zezwolenia udzielonego na podstawie art. 53a ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. nr 234, poz. 1694, z późn. zm.), zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zgody na pobyt tolerowany lub osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo korzystające z ochrony czasowej na jej terytorium”. Zatem cudzoziemiec przebywający na terytorium państwa polskiego, posiadający któryś z wymienionych dokumentów wykonujący pracę na podstawię umowy zlecenie, podlega także obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeżeli polski pracodawca (zleceniodawca) ustalił, że z tytułu zawartej umowy zlecenia cudzoziemiec podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym a także ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce, wówczas jest obowiązany za niego wypełnić obowiązki zusowskie jak za polskiego pracownika. Składki ZUS od umowy zlecenia z cudzoziemcem odprowadzane są przez przedsiębiorcę do ZUS-u właściwego dla prowadzenia działalności i wykazane w imiennych raportach miesięcznych (ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA), a także w deklaracji rozliczeniowej DRA. Przedsiębiorca ma również obowiązek odprowadzania składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na tych samych zasadach, na jakich odprowadza składki za rodaków.

Osoby spoza państw objętych swobodą przepływu pracowników mogą wykonywać pracę w Polsce po uzyskaniu zezwolenia na pracę. Nie ma tu znaczenia rodzaj zawieranej umowy, czy jest to umowa o pracę czy inna umowa cywilnoprawna.

Umowa zlecenie z cudzoziemcem a obowiązek podatkowy

Jeżeli wiemy już jakie są składki ZUS od umowy zlecenia z cudzoziemcem, przybliżymy teraz obowiązek podatkowy. Obywatel innego państwa przebywa na terytorium kraju krócej niż 183 dni w roku podatkowym, zleceniodawca zobowiązany jest pobrać podatek dochodowy w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu, jak stanowi ustawa o pdof (art. 29 ust. 1 pkt 1). Jednocześnie składka na ubezpieczenie zdrowotne jest naliczana na zasadach ogólnych, a z racji tego, że nie zostaje pobierana zaliczka na podatek dochodowy - składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru nie podlega odliczeniu od podatku. Należy pamiętać także o opłacaniu składek na Fundusz Pracy i FGŚP, jeżeli spełnione są warunki określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów