Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Składki ZUS od umowy zlecenia z cudzoziemcem zatrudnionym w Polsce

Cudzoziemcy są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, jeżeli została zawarta z nimi umowa zlecenia, ponieważ spełniają warunki ku temu. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych w tym przypadku nie posługuje się pojęciem obywatelstwa.

Osoba wykonująca swoją pracę na podstawie umowy zlecenie podlega również obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnego, rentowemu i wypadkowemu, a dobrowolnie również ubezpieczeniu chorobowemu. Składki na ubezpieczenia społeczne obliczane są według uzyskanego przez zleceniobiorcę przychodu, jak stanowi ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynagrodzenie może być określone kwotowo w ustalonej stawce godzinowej bądź akordowej, a także prowizyjnie. W przypadku, gdy zapłata została ustalona w inny sposób niż określono powyżej, wysokość składek wyznacza się na podstawie zadeklarowanej kwoty, jednak nie niższej niż kwota minimalnego wynagrodzenia.

Jak wynika z wynika z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy zdrowotnej, ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega osoba wykonująca umowę zlecenie. Dodatkowo musi spełniać warunki określone w art. 3 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, która stanowi: “osoby nieposiadające obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy w celu wykonywania pracy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony z wyłączeniem zezwolenia udzielonego na podstawie art. 53a ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. nr 234, poz. 1694, z późn. zm.), zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zgody na pobyt tolerowany lub osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo korzystające z ochrony czasowej na jej terytorium”. Zatem cudzoziemiec przebywający na terytorium państwa polskiego, posiadający któryś z wymienionych dokumentów wykonujący pracę na podstawię umowy zlecenie, podlega także obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Jeżeli obywatel innego państwa przebywa na terytorium kraju krócej niż 183 dni w roku podatkowym, zleceniodawca zobowiązany jest pobrać podatek dochodowy w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu, jak stanowi ustawa o pdof (art. 29 ust. 1 pkt 1). Jednocześnie składka na ubezpieczenie zdrowotne jest naliczana na zasadach ogólnych, a z racji tego, że nie zostaje pobierana zaliczka na podatek dochodowy - składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru nie podlega odliczeniu od podatku. Należy pamiętać także o opłacaniu składek na Fundusz Pracy i FGŚP, jeżeli spełnione są warunki określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.