0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwrot z tytułu ulgi na dzieci a składki w części M. w zeznaniu rocznym PIT-36

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ulga na dzieci pozwala rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci na odliczenie od podatku dochodowego określonej kwoty na każde dziecko. Co, jeśli uzyskane dochody będą zbyt niskie i podatnik nie wykorzysta ulgi w całości lub w części? W tym zakresie można ubiegać się o zwrot z tytułu ulgi na dzieci. Aby ją określić, konieczne jest wzięcie pod uwagę wartość uregulowanych w danym roku składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które wykazuje się w części M. zeznania PIT-36. W artykule omawiamy, jak je prawidłowo określić.

Kiedy przysługuje zwrot ulgi na dzieci?

Zgodnie z art. 27f ust. 8 ustawy o PIT zwrot z tytułu ulgi na dzieci przysługuje, jeśli w zeznaniu rocznym kwota należnego podatku nie umożliwia pełnego odliczenia ulgi. W takiej sytuacji podatnik ma prawo uzyskać zwrot z tytułu ulgi na dzieci, czyli otrzymać różnicę pomiędzy kwotą odliczenia z tytułu ulgi na dziecko a kwotą odliczoną w zeznaniu rocznym.

Powyższe wynika z art. 27f ust. 9 ustawy o PIT, który wskazuje, że zwrot z tytułu ulgi na dzieci nie może przekroczyć:

  1. podlegających odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c, lub na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym;
  2. składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 2, lub na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym;
  3. składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a, zapłaconych ze środków podatnika od przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152–154, z wyjątkiem przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 30c (podatek liniowy), art. 30ca (IP BOX) albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

Składki społeczne i zdrowotne w części M. zeznania PIT-36

Jeśli podatnikowi przysługuje zwrot z tytułu ulgi na dzieci i prowadzi działalność opodatkowaną skalą podatkową, wówczas zwrot wykazuje w części M. Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci zeznania PIT-36.

Zgodnie z objaśnieniami Ministerstwa Finansów w poz. 404 (podatnik) lub 405 (małżonek) wykazuje się kwotę:

  • składek na ubezpieczenia społeczne podlegających odliczeniu od dochodu w zeznaniu PIT-37, a w przypadku małżonka, który składa odrębne zeznanie PIT-36, podlegających odliczeniu również w PIT-36;
  • składek na ubezpieczenia społeczne, jakie podatnik (odpowiednio małżonek) zapłacił z własnych środków od przychodów objętych ulgą dla młodych, ulgą na powrót, ulgą dla rodzin 4+ lub ulgą dla pracujących seniorów. W kwocie nie uwzględnia się składek na ubezpieczenia społeczne zapłaconych od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania podatkiem liniowym (art. 30c ustawy PIT) i IP Box (art. 30ca ustawy PIT) albo w ustawie o ryczałcie;
  • składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jakie podatnik (odpowiednio małżonek) zapłacił z własnych środków. W kwocie tej nie uwzględnia się składek odliczonych w zeznaniu PIT-36L, PIT-28 oraz wykazanych jako odliczone w PIT-16A.

Jeśli podatnik odliczał składki społeczne w kosztach uzyskania przychodu, wówczas nie będzie prawa do ich wykazania w części M. zeznania PIT-36.

Jeśli za 2023 rok podatnik otrzymał:

  • PIT-11 (wersja 29), wówczas kwota składek ZUS finansowanych przez płatnika wykazana będzie w poz. 95, 96, 97 i 122;
  • PIT-40A/ PIT-11A (wersja 21), wówczas kwota składek ZUS finansowanych przez płatnika wykazana będzie w poz. 53.

Następnie w poz. 406 (podatnik) lub 407 (małżonek) wykazuje się różnicę między kwotą przysługującego odliczenia z tytułu odliczenia na dzieci a kwotą ulgi na dzieci odliczoną od podatku.

Ostatecznie w poz. 408 wykazuje się zwrot z tytułu ulgi na dzieci, czyli różnicę między kwotą przysługującego odliczenia z tytułu odliczenia na dzieci a kwotą ulgi na dzieci nie wyższą niż kwota wspomnianych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Przykład 1.

Pan Jan prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną skalą podatkową i rozlicza się indywidualnie. Podatnik wychowuje małoletnie dziecko, ulga przysługuje mu za 12 miesięcy. W 2023 roku wykazał w PIT-36 stratę, a więc nie powstał należny podatek do zapłaty. Niemniej w 2023 roku opłacił składki społeczne z tytułu prowadzonej działalności w kwocie 15 798,48 zł oraz składki zdrowotne w kwocie 3 769,20 zł (łącznie 19 567,68 zł). Opłacone składki społeczne nie były ujmowane w kosztach uzyskania przychodu. Czy pan Jan może wykazać zwrot z tytułu ulgi na dzieci? 

Tak, w tym przypadku zwrot z tytułu ulgi na dzieci wykazany w poz. 408 części M. będzie wynosić 1 112,04 zł, a więc pełną kwotę ulgi.

W PIT-36 część M. powinna być zatem uzupełniona następująco:

Jak wykazać zwrot z tytułu ulgi na dzieci w PIT-36 generowanym w systemie wFirma.pl?

Podczas składania w systemie wFirma.pl zeznania rocznego PIT-36 system automatycznie wylicza różnicę między kwotą przysługującego odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Aby system automatycznie obliczył wartość zwrotu, konieczne jest wskazanie parametru „Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne”.

W tym celu kliknąć należy START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ wybrać opcję „Roczna deklaracja podatku dochodowego na zasadach ogólnych (PIT 36)”. 

Następnie należy wybrać sposób opodatkowania oraz zaznaczyć, co będzie wykazywane w załączniku. W przypadku ulgi na dzieci należy zaznaczyć ZAŁĄCZNIK PIT/O (ULGI PODATKOWE).

Załącznik PIT/O można również dodać w części U., wprowadzając w poz. 514 cyfrę 1.

W załączniku PIT/O ulgę na dziecko wykazuje się w części C., gdzie w poz. 48 należy wskazać liczbę dzieci, na które ulga przysługuje. W przypadku automatycznego wyliczenia kwota zostanie obliczona przez system.

Kolejno w części E. należy wskazać dane dzieci, uzupełniając poz. 1 PESEL lub poz. 2,3 oraz 4. Następnie w poz. 5 należy wskazać liczbę miesięcy, za które przysługuje odliczenie z tytuł ulgi na dzieci (w tym również miesiące niepełne w 2023 roku), wówczas w poz. 7 system automatycznie wyliczy kwotę ulgi (jeśli uprzednio w części C. zaznaczone było automatyczne wyliczenie).

Po wykazaniu ulgi, jeśli w zeznaniu PIT-36 kwota należnego podatku nie umożliwia pełnego odliczenia ulgi, to podatnik ma prawo uzyskać zwrot z tytułu ulgi na dzieci. 

Różnica ta będzie obliczona automatycznie przez system w części M. w poz. 406 (podatnik) lub 407 (małżonek, gdy wskazane zostało wspólne rozliczenie), wówczas aby w poz. 408 wykazała się kwota zwrotu z tytułu ulgi na dzieci, należy w poz. 404 (podatnik) lub 405 (małżonek – rozliczając się wspólnie) wskazać kwotę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Po wprowadzeniu kwoty składek system wyliczy w poz. 408 przysługujący dodatkowy zwrot nie większy niż kwota opłaconych składek. A jeśli kwota zwrotu będzie wyższa niż wprowadzona suma zapłaconych składek, to wykazany zostanie zwrot do wysokości opłaconych składek.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów