Poradnik Przedsiębiorcy

Pełne odliczenie VAT od wydatków na samochód - kiedy przysługuje?

Wykorzystując samochód w firmie podatnicy mają możliwość ewidencjonowania w KPiR wydatków związanych z ich użytkowaniem. Co więcej, czynni podatnicy VAT mają prawo do odliczenia podatku VAT od tego rodzaju wydatków w wysokości 50% lub 100% VAT. Sprawdź, kiedy przysługuje pełne odliczenie VAT od wydatków na samochód!

Pełne odliczenie VAT od wydatków na samochód - kiedy możliwe?

W celu prawidłowego rozliczenia podatku VAT od wydatków związanych z pojazdem, należy uwzględnić w pierwszej kolejności, czy pojazd ten jest samochodem osobowym czy ciężarowym. 

VAT od wydatków na samochód osobowy

W sytuacji gdy pojazd kwalifikuje się jako samochód osobowy, to jeżeli wykorzystywany jest do czynności opodatkowanych, czynny podatnik VAT może odliczyć 50% bądź 100% podatku VAT od wydatków związanych z jego użytkowaniem. Pełne odliczenie VAT od wydatków związanych z bieżącym użytkowaniem samochodu osobowego (w tym także od jego nabycia) możliwe jest gdy jednocześnie zostaną spełnione poniższe warunki:

  • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu - kilometrówki (zapisy przejechanych tras, odczyt licznika)

  • stworzenie regulaminu użytkowania pojazdu w firmie,

  • zgłoszenie pojazdu przez formularz VAT-26 do Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od dnia, w którym został poniesiony pierwszy wydatek związany ze zgłaszanym pojazdem,

  • użytkowanie pojazdu tylko w działalności (wykluczenie użytku prywatnego).

W przeciwnym wypadku podatnik odlicza tylko 50% VAT od wydatków eksploatacyjnych - bez spełnienia dodatkowych warunków.

VAT od wydatków na samochód ciężarowy

W przypadku samochodów ciężarowych, gdy pojazd ten spełnia definicję samochodu ciężarowego zgodnie z ustawą o VAT, podatnikowi przysługuje pełne odliczenie podatku VAT. Dla celów podatku od towarów i usług, samochodem ciężarowym jest samochód o masie całkowitej powyżej 3,5 tony, np. tir czy karetka. Należy tu zaznaczyć, że zgodnie z art. 86a ust. 3 pkt. 1b również do pojazdów tych można zaliczyć pojazdy “konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie” a także zgodnie z art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy, pojazdy których konstrukcja “wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne”. Wówczas potwierdzenie użytkowania pojazdu w celach działalności następuje poprzez zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów na podstawie dodatkowego badania technicznego oraz odpowiednią adnotację w dowodzie rejestracyjnym informującą o spełnieniu tych wymagań.

Wyróżnić tu możemy dwie adnotacje:

  1. VAT-1 – dla pojazdów samochodowych innych niż samochody osobowe, mających “jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków” (art. 86a ust. 9 pkt. 1);

  1. VAT-2 – dla pojazdów samochodowych innych niż samochody osobowe posiadających “kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu” (zgodnie z art. 86a ust. 9 pkt. 2).

W przypadku definiowania pojazdu, należy zasięgnąć do definicji pojazdu ciężarowego z ustawy o VAT, ponieważ nie każdemu samochodowi określonemu w dowodzie rejestracyjnym jako ciężarowy przysługuje pełne odliczenie VAT

W przypadku gdy pojazd ciężarowy nie spełnia tej definicji, traktowany jest jako samochód osobowy. Wówczas konieczne jest spełnienie 4 warunków do odliczenia 100% VAT, które zostały omówione w poprzednim akapicie (użytkowanie wyłącznie w działalności, prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, stworzenie regulaminu, zgłoszenie pojazdu do Urzędu Skarbowego przez VAT-26). 

Pełne odliczenie VAT od wydatków na samochód w systemie wfirma.pl

W celu prawidłowego odliczenia podatku VAT od wydatków na samochód, należy prawidłowo wprowadzić pojazd. Wówczas po zaksięgowaniu kosztu, system automatycznie ujmie pełną wartość podatku VAT wynikającą z faktury VAT w rejestrze zakupów VAT.

W celu wprowadzenia pojazdu dla którego podatnikowi przysługuje pełne odliczenie VAT, należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » POJAZDY » DODAJ POJAZD. W przypadku samochodu osobowego, dla którego spełnione zostały warunki do pełnego odliczenia podatku VAT w polu TYP należy wybrać SAMOCHÓD OSOBOWY, natomiast SPOSÓB UŻYTKOWANIA: TYLKO W DZIAŁALNOŚCI;

Pełne odliczenie VAT od wydatków na samochód

Po zapisaniu, w kolejnym oknie należy wprowadzić aktualny stanu licznika na początek wykorzystywania pojazdu tylko do działalności,

Pełne odliczenie VAT od wydatków na samochód

W przypadku samochodu:
1) ciężarowego, któremu ze względu na konstrukcję nie przysługuje pełne odliczenie VAT, ale podatnik spełni dodatkowe wymogi (jak przy samochodzie osobowym) uprawniające do odliczenia 100% VAT, w polu TYP należy wybrać SAMOCHÓD CIĘŻAROWY, DEFINICJA: PONIŻEJ 3,5 T BEZ VAT-1/VAT-2, natomiast SPOSÓB UŻYTKOWANIA: TYLKO W DZIAŁALNOŚCI

Pełne odliczenie VAT od wydatków na samochód 2) ciężarowego, któremu ze względu na konstrukcję przysługuje pełne odliczenie VAT, polu TYP należy wybrać SAMOCHÓD CIĘŻAROWY, DEFINICJA: POWYŻEJ 3,5 T I PONIŻEJ Z VAT-1/VAT-2.

Pełne odliczenie VAT od wydatków na samochód