Poradnik Przedsiębiorcy

Pełne odliczenie VAT od wydatków na samochód - kiedy przysługuje?

Wykorzystując samochód w firmie podatnicy mają możliwość ewidencjonowania w KPiR wydatków związanych z ich użytkowaniem. Co więcej, czynni podatnicy VAT mają prawo do odliczenia podatku VAT od tego rodzaju wydatków w wysokości 50% lub 100% VAT. Sprawdź, kiedy przysługuje pełne odliczenie VAT od wydatków na samochód!

Pełne odliczenie VAT od wydatków na samochód - kiedy możliwe?

W celu prawidłowego rozliczenia podatku VAT od wydatków związanych z pojazdem, należy uwzględnić w pierwszej kolejności, czy pojazd ten jest samochodem osobowym czy ciężarowym. 

VAT od wydatków na samochód osobowy

W sytuacji gdy pojazd kwalifikuje się jako samochód osobowy, to jeżeli wykorzystywany jest do czynności opodatkowanych, czynny podatnik VAT może odliczyć 50% bądź 100% podatku VAT od wydatków związanych z jego użytkowaniem. Pełne odliczenie VAT od wydatków związanych z bieżącym użytkowaniem samochodu osobowego (w tym także od jego nabycia) możliwe jest gdy jednocześnie zostaną spełnione poniższe warunki:

  • prowadzenie kilometrówki (zapisy przejechanych tras, odczyt licznika)

  • stworzenie regulaminu użytkowania pojazdu w firmie,

  • zgłoszenie pojazdu przez formularz VAT-26 do Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od dnia, w którym został poniesiony pierwszy wydatek związany ze zgłaszanym pojazdem,

  • użytkowanie pojazdu tylko w działalności (wykluczenie użytku prywatnego).

W przeciwnym wypadku podatnik odlicza tylko 50% VAT od wydatków eksploatacyjnych - bez spełnienia dodatkowych warunków.

VAT od wydatków na samochód ciężarowy

W przypadku samochodów ciężarowych, gdy pojazd ten spełnia definicję samochodu ciężarowego zgodnie z ustawą o VAT, podatnikowi przysługuje pełne odliczenie podatku VAT. Dla celów podatku od towarów i usług, samochodem ciężarowym jest samochód o masie całkowitej powyżej 3,5 tony, np. tir czy karetka. Należy tu zaznaczyć, że zgodnie z art. 86a ust. 3 pkt. 1b również do pojazdów tych można zaliczyć pojazdy “konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie” a także zgodnie z art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy, pojazdy których konstrukcja “wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne”. Wówczas potwierdzenie użytkowania pojazdu w celach działalności następuje poprzez zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów na podstawie dodatkowego badania technicznego oraz odpowiednią adnotację w dowodzie rejestracyjnym informującą o spełnieniu tych wymagań.

Wyróżnić tu możemy dwie adnotacje:

  1. VAT-1 – dla pojazdów samochodowych innych niż samochody osobowe, mających “jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków” (art. 86a ust. 9 pkt. 1);

  1. VAT-2 – dla pojazdów samochodowych innych niż samochody osobowe posiadających “kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu” (zgodnie z art. 86a ust. 9 pkt. 2).

W przypadku definiowania pojazdu, należy zasięgnąć do definicji pojazdu ciężarowego z ustawy o VAT, ponieważ nie każdemu samochodowi określonemu w dowodzie rejestracyjnym jako ciężarowy przysługuje pełne odliczenie VAT

W przypadku gdy pojazd ciężarowy nie spełnia tej definicji, traktowany jest jako samochód osobowy. Wówczas konieczne jest spełnienie 4 warunków do odliczenia 100% VAT, które zostały omówione w poprzednim akapicie (użytkowanie wyłącznie w działalności, prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, stworzenie regulaminu, zgłoszenie pojazdu do Urzędu Skarbowego przez VAT-26). 

Pełne odliczenie VAT od wydatków na samochód w systemie wfirma.pl

W celu prawidłowego odliczenia podatku VAT od wydatków na samochód, należy prawidłowo wprowadzić pojazd. Wówczas po zaksięgowaniu kosztu, system automatycznie ujmie pełną wartość podatku VAT wynikającą z faktury VAT w rejestrze zakupów VAT.

W celu wprowadzenia pojazdu dla którego podatnikowi przysługuje pełne odliczenie VAT, należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » POJAZDY » DODAJ POJAZD.

Pełne odliczenie VAT od wydatków na samochód w systemie wfirma.pl

W przypadku samochodu:

1) osobowego, dla którego spełnione zostały warunki do pełnego odliczenia podatku VAT w polu TYP należy wybrać SAMOCHÓD OSOBOWY, natomiast SPOSÓB UŻYTKOWANIA: TYLKO W DZIAŁALNOŚCI;

Pełne odliczenie VAT od wydatków na samochód osobowy

2) ciężarowego, któremu ze względu na konstrukcję nie przysługuje pełne odliczenie VAT, ale podatnik spełni dodatkowe wymogi (jak przy samochodzie osobowym) uprawniające do odliczenia 100% VAT, w polu TYP należy wybrać SAMOCHÓD CIĘŻAROWY, DEFINICJA: PONIŻEJ 3,5 T BEZ VAT-1/VAT-2, natomiast SPOSÓB UŻYTKOWANIA: TYLKO W DZIAŁALNOŚCI

Pełne odliczenie VAT od wydatków na samochód ciężarowy bez VAT-1/VAT-2

3) ciężarowego, któremu ze względu na konstrukcję przysługuje pełne odliczenie VAT, polu TYP należy wybrać SAMOCHÓD CIĘŻAROWY, DEFINICJA: POWYŻEJ 3,5 T I PONIŻEJ Z VAT-1/VAT-2.

Pełne odliczenie VAT od wydatków na samochód ciężarowy z VAT-1/VAT-2