0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Formularz PIT-8C z omówieniem sposobu wypełnienia

Wielkość tekstu:

PIT-8C jest formularzem informującym o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. PIT-8C nie powinien być mylony z zeznaniem podatkowym, gdyż stanowi jedynie podstawę do wypełnienia zeznania rocznego PIT-38. Sprawdź, jak wypełnić formularz PIT-8C!

Co należy wykazać na PIT-8C?

Do pobrania:

PIT-8C - wzór.pdf

Dotychczas PIT-8C służył do wykazania przychodów z innych źródeł i niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. Wyróżnić tu mogliśmy:

 • zasiłki pieniężne otrzymane z ubezpieczenia społecznego,
 • zwroty i wypłaty z IKZE,
 • alimenty, stypendia, dopłaty, nagrody, dotacje (subwencje),
 • dochody ze zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, udziałów. 

Zgodnie z obwiązującymi przepisami, w PIT-8C należy wykazać wyłącznie dochody giełdowe, które podatnicy uzyskują poprzez:

 • odpłatne zbycie papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw, które z nich wynikają,
 • odpłatne zbycie udziałów w spółce mającej osobowość prawną,
 • objęcie udziałów w spółce mającej osobowość prawną lub wkładów w spółdzielniach za wkład niepieniężny (nie dotyczy wkładów w formie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części). 

Natomiast przychody z innych źródeł należy obecnie ująć w części F formularza PIT-11.

Jak już wspomniano, wartość wynikającą z PIT-8C należy uzupełnić w zeznaniu rocznym PIT-38 oraz obliczyć samodzielnie podatek należny. 

Podmioty zobowiązane do złożenia PIT-8C

Ze względu na to, że w danym formularza wykazywane są dochody z kapitałów pieniężnych, PIT-8C składają biura maklerskie a także instytucje finansowe, które nie pobierają podatku ryczałtowo. Dotyczy on udziałowców i wspólników spółek handlowych, którzy dokonują obrotów pozagiełdowymi udziałami i akcjami.

Termin składania deklaracji PIT-8C

PIT-8C jest składany w rocznym okresie rozliczeniowym. Formularz należy dostarczyć do urzędu skarbowego do końca stycznia następnego roku podatkowego. Natomiast podmiot sporządzający informację ma obowiązek dostarczenia danego formularza podatnikowi do końca lutego następnego roku podatkowego. Formularz ten należy złożyć do urzędu wyłącznie w formie elektronicznej. 

Część A. Miejsce i cel składania informacji

Formularz PIT-8C z omówieniem sposobu wypełnienia

PIT-8C powinien być złożony w urzędzie skarbowym właściwym dla podatnika, na którego rzecz jest sporządzany. Właściwość ustala się na podstawie miejsca zamieszkania osoby fizycznej, tj. miejsca faktycznego pobytu.

W punkcie 6 należy wskazać cel złożenia PIT-8C:

1. złożenie informacji,
2. korekta informacji - wariant nr 2 należy zastosować w przypadku złożenia deklaracji po raz kolejny w tym samym okresie rozliczeniowym.

Część B. Dane identyfikacyjne składającego

PIT-8C - jak wypełnić część B?

Osoba odpowiedzialna za złożenie informacji niebędąca osobą fizyczną w punkcie 7 powinna zaznaczyć 1 wariant oraz podać pełną nazwę i numer REGON (punkt 8). Natomiast osoba fizyczna powinna wypełnić część B w odmienny sposób: zaznaczyć wariant 2 w punkcie 7, a następnie przejść do punktu 9 i podać dane identyfikacyjne: nazwisko, pierwsze imię i datę urodzenia.

Część C. Dane podatnika

PIT-8C - jak wypełnić część C?

W części C. należy podać dane identyfikacyjne (pkt 10) podatnika (podatnikiem jest osoba, na której rzecz sporządzający dokonał wypłaty): NIP lub PESEL, a w kolejnych punktach: nazwisko, pierwsze imię oraz datę urodzenia. Problemy może rodzić ustalenie, który numer należy wpisać w punkcie 10. Numer PESEL jest przypisany dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT, nie są płatnikami podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. W pozostałych przypadkach powinno posługiwać się numerem NIP. Następnie w pkt 14 do 23 należy wskazać adres zamieszkania podatnika.

Część D. Wysokość przychodów (art. 30b ust. 2)

PIT-8C - jak wypełnić część D?

W części D należy wskazać wartość oraz rodzaj przychodu lub też kosztu uzyskania przychodu oraz ogólny dochód bądź też stratę wynikającą z podsumowania wskazanych przychodów. W rozumieniu art. 30b ust. 2 ustawy o PIT do przychodów tych należy:

 • przychód uzyskany z odpłatnego zbycia papierów wartościowych pomniejszony o koszty uzyskania przychodu o których mowa w art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 - mowa tu między innymi o wartości składników firmy lub jej zorganizowanej części,
 • przychód uzyskany z realizacji praw z papierów wartościowych pomniejszony o koszty uzyskania przychodu o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 38a - mowa o wydatkach związanych z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych,
 • przychód uzyskany z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 38a - tu również ustawa nawiązuje do wydatków związanych z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych,
 • przychód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) czy też udziałów w spółdzielni pomniejszony o koszty określone w art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c - mowa tu m.in. o zapłaconych odsetkach i prowizjach od kredytu zaciągniętego na instrumenty finansowe,
 • przychód z kapitałów pieniężnych taki jak wartość wkładu określonej w statucie/umowie spółki pomniejszony o koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 1e - takie jak wartość początkowa wkładu,
 • przychód uzyskany ze zbycia udziałów (akcji) spółki kapitałowej ze względu na przekształcenie przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową pomniejszany o koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 1ł - mowa tu o wartości składników majątku.

Część E. Wysokość przychodów niewykazanych w części D

PIT-8C - jak wypełnić część E?

W części E należy wykazać przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i realizacji praw z nich wynikających, co do których nie jest w stanie określić, czy podlegają one opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w myśl art. 19 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Jeśli przychody nie podlegają opodatkowaniu, nie należy ich ujmować w formularzu.

Część F. Podpis osoby upoważnionej do sporządzenia informacji

PIT-8C - jak wypełnić część F?

W części F podpis wraz z podaniem imienia i nazwiska powinna uzupełnić osoba upoważniona do sporządzenia informacji PIT-8C. Ma ona również możliwość dodania wyłącznie nadruku z imieniem i nazwiskiem a także stanowiskiem służbowym. Jest to istotny element deklaracji, gdyż niedopełnienie warunku podpisania dokumentu skutkuje jego unieważnieniem.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów