Poradnik Przedsiębiorcy

Formularz PIT-8C z omówieniem sposobu wypełnienia

PIT-8C jest formularzem informującym o przychodach z tzw. innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. PIT-8C nie powinien być mylony z zeznaniem podatkowym, gdyż stanowi jedynie podstawę do wypełnienia trzech zeznań: PIT-36, PIT-37 oraz PIT-38.

Podmioty zobowiązane do złożenia PIT-8C

PIT-8C zobowiązane są sporządzić:

  1. podmioty (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), które dokonały wypłaty należności lub świadczeń z tytułu przychodów z innych źródeł (art. 20 ust.1). Należą do nich m.in.: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (inne niż wymienione w art. 14), dopłaty, nagrody. Z wyjątkiem dochodów, od których nie przewiduje się pobierania zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego oraz poboru podatku;
  2. podmioty na rzecz podatników, którzy uzyskali dochody (30b ust. 2) giełdowe m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną;
  3. podmioty, które wypłaciły na rzecz podatników stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b updf.

Do pobrania:

pdf
PIT-8C (6) - wzor.pdf druk do ręcznego wypełnienia

Termin składania deklaracji PIT-8C

PIT-8C jest składany w rocznym okresie rozliczeniowym. Formularz należy dostarczyć do US do końca lutego następnego roku podatkowego. Za jego złożenie odpowiedzialny jest płatnik (podmiot), który powinien dostarczyć daną informację urzędowi skarbowemu właściwemu dla podatnika (wg jego miejsca zamieszkani) oraz podatnikowi (osoba, której dotyczy deklaracja). W przypadku podatników niemających miejsca zamieszkania na terytorium Polski, deklarację należy przekazać urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Powyższe oznacza, że podmiot-płatnik powinien sporządzić 3 formularze informacji PIT-8C:

  • dla urzędu skarbowego podatnika, dla którego PIT-8C zostało sporządzone,
  • dla podatnika, dla którego PIT-8C zostało sporządzone,
  • dla podmiotu-płatnika, który sporządza PIT-8C.

Część A. Miejsce i cel składania informacji

Formularz PIT-8C z omówieniem sposobu wypełnienia

PIT-8C powinien być złożony w urzędzie skarbowym właściwym dla podatnika, na którego rzecz jest sporządzany. Właściwość ustala się na podstawie miejsca zamieszkania osoby fizycznej lub miejsca pobytu, w przypadku gdy nie posiada ona miejsca zamieszkania.

W punkcie 6 należy wskazać cel złożenia PIT-8C:

1. złożenie informacji,
2. korekta informacji - wariant nr 2 należy zastosować w przypadku złożenia deklaracji po raz kolejny w tym samym okresie rozliczeniowym.

Część B. Dane identyfikacyjne składającego

Formularz PIT-8C z omówieniem sposobu wypełnienia

Osoba odpowiedzialna za złożenie informacji niebędąca osobą fizyczną w punkcie 7 powinna zaznaczyć 1 wariant oraz podać pełną nazwę i numer REGON (punkt 8). Natomiast osoba fizyczna powinna wypełnić część B w odmienny sposób: zaznaczyć wariant 2 w punkcie 7, a następnie przejść do punktu 9 i podać dane identyfikacyjne: nazwisko, pierwsze imię i datę urodzenia.

Część C. Dane podatnika

Formularz PIT-8C z omówieniem sposobu wypełnienia

W części C.1. należy podać dane identyfikacyjne (pkt 10) podatnika (UWAGA: podatnikiem jest osoba, na której rzecz sporządzający dokonał wypłaty): NIP lub PESEL, a w kolejnych punktach: nazwisko, pierwsze imię oraz datę urodzenia. Problemy może rodzić ustalenie, który numer należy wpisać w punkcie 10. Numer PESEL jest przypisany dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT, nie są płatnikami podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. W pozostałych przypadkach powinno posługiwać się numerem NIP.

W części C.2. należy wskazać adres zamieszkania podatnika.