Poradnik Przedsiębiorcy

Formularz PIT-8C z omówieniem sposobu wypełnienia

PIT-8C jest formularzem informującym o przychodach z tzw. innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. PIT-8C nie powinien być mylony z zeznaniem podatkowym, gdyż stanowi jedynie podstawę do wypełnienia trzech zeznań: PIT-36, PIT-37 oraz PIT-38.

Podmioty zobowiązane do złożenia PIT-8C

PIT-8C zobowiązane są sporządzić:

 1. podmioty (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), które dokonały wypłaty należności lub świadczeń z tytułu przychodów z innych źródeł (art. 20 ust.1). Należą do nich m.in.: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (inne niż wymienione w art. 14), dopłaty, nagrody. Z wyjątkiem dochodów, od których nie przewiduje się pobierania zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego oraz poboru podatku;
 2. podmioty na rzecz podatników, którzy uzyskali dochody (30b ust. 2) giełdowe m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną;
 3. podmioty, które wypłaciły na rzecz podatników stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b updf.

Do pobrania:

pdf
PIT-8C (6) - wzor.pdf druk do ręcznego wypełnienia

Termin składania deklaracji PIT-8C

PIT-8C jest składany w rocznym okresie rozliczeniowym. Formularz należy dostarczyć do US do końca lutego następnego roku podatkowego. Za jego złożenie odpowiedzialny jest płatnik (podmiot), który powinien dostarczyć daną informację urzędowi skarbowemu właściwemu dla podatnika (wg jego miejsca zamieszkani) oraz podatnikowi (osoba, której dotyczy deklaracja). W przypadku podatników niemających miejsca zamieszkania na terytorium Polski, deklarację należy przekazać urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Powyższe oznacza, że podmiot-płatnik powinien sporządzić 3 formularze informacji PIT-8C:

 • dla urzędu skarbowego podatnika, dla którego PIT-8C zostało sporządzone,
 • dla podatnika, dla którego PIT-8C zostało sporządzone,
 • dla podmiotu-płatnika, który sporządza PIT-8C.

Część A. Miejsce i cel składania informacji

Formularz PIT-8C z omówieniem sposobu wypełnienia

PIT-8C powinien być złożony w urzędzie skarbowym właściwym dla podatnika, na którego rzecz jest sporządzany. Właściwość ustala się na podstawie miejsca zamieszkania osoby fizycznej lub miejsca pobytu, w przypadku gdy nie posiada ona miejsca zamieszkania.

W punkcie 6 należy wskazać cel złożenia PIT-8C:

1. złożenie informacji,
2. korekta informacji - wariant nr 2 należy zastosować w przypadku złożenia deklaracji po raz kolejny w tym samym okresie rozliczeniowym.

Część B. Dane identyfikacyjne składającego

Formularz PIT-8C z omówieniem sposobu wypełnienia

Osoba odpowiedzialna za złożenie informacji niebędąca osobą fizyczną w punkcie 7 powinna zaznaczyć 1 wariant oraz podać pełną nazwę i numer REGON (punkt 8). Natomiast osoba fizyczna powinna wypełnić część B w odmienny sposób: zaznaczyć wariant 2 w punkcie 7, a następnie przejść do punktu 9 i podać dane identyfikacyjne: nazwisko, pierwsze imię i datę urodzenia.

Część C. Dane podatnika

Formularz PIT-8C z omówieniem sposobu wypełnienia

W części C.1. należy podać dane identyfikacyjne (pkt 10) podatnika (UWAGA: podatnikiem jest osoba, na której rzecz sporządzający dokonał wypłaty): NIP lub PESEL, a w kolejnych punktach: nazwisko, pierwsze imię oraz datę urodzenia. Problemy może rodzić ustalenie, który numer należy wpisać w punkcie 10. Numer PESEL jest przypisany dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT, nie są płatnikami podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. W pozostałych przypadkach powinno posługiwać się numerem NIP.

W części C.2. należy wskazać adres zamieszkania podatnika.

Część D. Wysokość przychodów (art. 20 ust. 1 updf)

Formularz PIT-8C z omówieniem sposobu wypełnienia

W części D należy wskazać wartość oraz rodzaj przychodu. W rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o PIT są to przychody osiągnięte z innych źródeł, do których należą:

 • kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny,
 • kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego),
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
 • alimenty,
 • stypendia,
 • dotacje (subwencje) niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 updf,
 • przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach,
 • należne przychody (nawet gdy nie zostały faktycznie otrzymane) z działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku podatkowego.

Wskazany katalog ma charakter otwarty. Oznacza to, że obowiązek wykazania świadczenia może wystąpić w innych przypadkach, np. kary umowne.

W informacji nie należy wykazywać przychodów zwolnionych od podatku dochodowego oraz dochodów, od których zaniechano poboru podatku.

Część E. Wysokość wypłaconego stypendium (art. 21 ust. 1 pkt 40b updf)

Formularz PIT-8C z omówieniem sposobu wypełnienia

Płatnik powinien wypełnić informację o wypłaconym stypendium, gdy świadczenia spełniają warunki wskazane w ustawie:

 • stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego,
 • stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe, udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych

    – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3800 zł;

Część F. Informacja o wysokości dochodów (art. 30b ust. 2 updf)

Formularz PIT-8C z omówieniem sposobu wypełnienia

Część F należy wypełnić w przypadku:

 • odpłatnego zbycia papierów wartościowych,
 • realizacji praw wynikających z papierów wartościowych,
 • odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających,
 • odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną,
 • objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Obowiązek sporządzenia informacji występuje zarówno w przypadku, gdy podatnik na którego imię sporządzana jest informacja, osiągnął dochód lub wygenerował stratę.

W kolumnie b należy wskazać wartość uzyskanego przychodu, a w kolumnie c - koszty ich uzyskania. W kolumnie d wylicza się dochód, jeżeli taki wystąpił - czyli różnicę między przychodem i kosztem (kolumna b - kolumna c). Natomiast, jeżeli nie wystąpił dochód w kolumnie e należy wyliczyć stratę, a więc odjąć przychód od kosztów uzyskania przychodu (kolumna c - kolumna b). Następnie w pozycjach 45, 46, 47 oraz 48 należy wyliczyć odpowiednie sumy kwot z kolumn a,b,c i d.

Część G. Wysokość przychodów niewykazanych w części F

Formularz PIT-8C z omówieniem sposobu wypełnienia

W części G należy wykazać przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i realizacji praw z nich wynikających, które nie podlegają przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w myśl art. 19 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Jeśli przychody nie podlegają opodatkowaniu, nie należy ich ujmować w formularzu.

Część H. Podpis osoby upoważnionej do sporządzenia informacji

Formularz PIT-8C z omówieniem sposobu wypełnienia

W części H powinny złożyć podpisy osoby niebędące płatnikami, które wypełniły części D, F lub G danej informacji. W numerze 50 należy podać imię osoby odpowiedzialnej za sporządzenie informacji, a w kolejnej pozycji - jej nazwisko. Natomiast w pozycji numer 52 konieczne jest złożenie podpisu i pieczątki. Jest to istotny element deklaracji, gdyż niedopełnienie warunku podpisania dokumentu skutkuje jego unieważnieniem.

Część I. Podpis płatnika obliczającego i pobierającego podatek

Formularz PIT-8C z omówieniem sposobu wypełnienia

Część I powinni wypełnić płatnicy stypendiów, którzy uzupełnili część E informacji. Nie należy zapominać o wypełnieniu wszystkich trzech pól w tej części, gdyż bez złożonego podpisu PIT-8C nie będzie miał mocy prawnej.

Część J. Adnotacje urzędu skarbowego

Formularz PIT-8C z omówieniem sposobu wypełnienia

Za wypełnienie powyższej części J odpowiedzialny jest pracownik urzędu skarbowego.