Poradnik Przedsiębiorcy

Kiedy następuje nabycie prawa do 26 dni urlopu?

Pracownik co roku ma prawo wybrać się na, zwykle długo wyczekiwany, płatny urlop wypoczynkowy. Jest to czas, w którego trakcie urlopowicz regeneruje się i nabiera sił witalnych do dalszej pracy. Ilość jest uzależniona od stażu pracy pracownika i wynosi 20 lub 26 dni urlopu.

Ile dni urlopu przysługuje pracownikom?

Zgodnie z art. 154 § 1 k.p. na cały rok kalendarzowy, pracownikowi przysługuje następująca liczba dni urlopu:

    • 20 dni,  jeżeli  jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
    • 26 dni,  jeżeli jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Wyższy wymiar urlopu - 26 dni

Długość urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy pracownika. Okazuje się, że pracownik wcale nie musi pracować 10 lat, aby nabyć prawo do urlopu w wyższym wymiarze.

Zgodnie z art. 155 § 1 k.p. do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia nauki następujące okresy:

Rodzaj szkoły

Dodatkowy okres

zasadnicza lub inna równorzędna szkoła zawodowa, dla której czas trwania nauki  jest przewidziany programem nauczania

nie więcej niż 3 lata

średnia szkoła zawodowa, dla której czas trwania nauki jest przewidziany programem nauczania

nie więcej niż 5 lat

średnia szkła zawodowa dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych

5 lat

średnia szkoła ogólnokształcąca

4 lata

szkoła policealna

6 lat

szkoła wyższa

8 lat

 

Ważne!

Wyżej wymienionych okresów nie wolno sumować.


Przykład 1.

Pan Jan ukończył szkołę średnią, a następnie studia. Do stażu pracy wlicza się tylko 8 lat, a nie 12 (suma 8 lat z tytułu ukończenia studiów i 4 lat z tytułu ukończenia szkoły średniej).

Ważne!

Ukończenie 3-letnich studiów licencjackich oznacza, że pracownik ma wyższe wykształcenie i z tego tytułu wlicza mu się do stażu pracy 8 lat.


Do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wliczają się również okresy zatrudnienia w poprzednich miejscach pracy. Należy pamiętać, że pracownik musi udokumentować staż pracy, przedstawiając świadectwa pracy oraz świadectwa ukończenia szkól lub dyplomy. W przypadku braku udokumentowania posiadania 10-letniego stażu pracy 26-dniowy urlop nie przysługuje.

Warto pamiętać, że jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Przykład 2.

Pani Joanna podczas studiów pracowała przez 3 lata. U obecnego pracodawcy staż pracy wynosi 2 lata. Pani Joanna nabyła prawo do 26 dni urlopu, gdyż z okresu nauki posiada 8 lat stażu pracy oraz 2 lata u obecnego pracodawcy. Wliczenie do stażu pracy samych okresów zatrudnienia byłoby niekorzystne, ponieważ wynosiłby on 5 lat.

Ważne!

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się  proporcjonalnie do czasu pracy tego pracownika, a niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Oznacza to, że osobie zatrudnionej na pełny etat, która posiada 10-letni staż pracy, przysługuje 26 dni urlopu. Jeśli osoba jest zatrudniona na ½ etatu i  posiada 10-letni staż pracy, wymiar jej urlopu wynosi 13 dni po 8 godzin lub 26 dni po 4 godziny.

Nabycie prawa do 26 dni urlopu w trakcie roku kalendarzowego

Od momentu osiągnięcia 10-letniego stażu pracy, w danym roku kalendarzowym pracownikowi przysługuje urlop uzupełniający w wymiarze 6 dni.

Wyższy wymiar urlopu młodocianego pracownika

Zgodnie z art. 205 k.p. pracownik młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych. Z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. Jednakże w roku kalendarzowym, w którym kończy on 18 lat, ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.