0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dotacje dla firm z województwa pomorskiego - jakie są możliwości?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Fundusze Europejskie dla Pomorskiego 2021-2027 to nazwa nowego programu unijnego, który w  najbliższych latach będzie wdrażany w województwie pomorskim. Kwota 1,75 mld euro zostanie przeznaczona m.in. na rozwój przedsiębiorczości, ochronę zasobów środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, wzrost efektywności energetycznej, rozwój transportu miejskiego, aktywizację zawodową mieszkańców, wsparcie turystyki oraz kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców. Z których działań będą mogli skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w województwie pomorskim? Jak odnaleźć się w gąszczu informacji na temat ogłaszanych konkursów? Jak można wykorzystać dotacje dla firm z województwa pomorskiego? W tym artykule znajdują się odpowiedzi na powyższe pytania. 

Czym zajmuje się Agencja Rozwoju Pomorza? 

Przedsiębiorcy z województwa pomorskiego, którzy szukają informacji na temat możliwości pozyskania środków unijnych na rozwój i prowadzenie działalności gospodarczej, swoje kroki powinni skierować do Agencji Rozwoju Pomorza. Jest to instytucja, która od blisko 30 lat odpowiada zarówno za rozwój pomorskiej przedsiębiorczości, jak i instytucje otoczenia biznesu oraz lokalnych samorządów. Do najważniejszych działań agencji zaliczamy: 

 • wdrażanie programów unijnych skierowanych przede wszystkim do sektora MŚP w regionie, 
 • koordynowanie działań regionalnej inicjatywy Invest in Pomerania – odpowiedzialnej za przyciąganie i obsługę inwestorów zagranicznych, 
 • realizację projektów mających na celu rozwijanie kompetencji biznesowych przedsiębiorców,
 • wsparcie aktywności eksportowej firm z regionu. 

Warto zaznaczyć, że wszystkie usługi informacyjne są udzielane bezpłatnie. W  ramach punktów konsultacyjno-doradczych przedsiębiorcy mogą liczyć na informacje o aktualnie dostępnych programach unijnych oraz ogłaszanych konkursach grantowych. Osoby planujące założenie działalności gospodarczej otrzymają zaś pomoc w rejestracji firmy. 

Co można finansować w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy 2030?

Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków w maju 2024 roku zostanie ogłoszony konkurs w ramach Działania 1.5 Wsparcie przedsiębiorstw – Typ C. „Pomorski Broker Eksportowy 2030”. Konkurs w trybie niekonkurencyjnym zakłada przekazanie kwoty 72 mln zł Agencji Rozwoju Pomorza, która następnie będzie wspierała rozwój aktywności eksportowej MŚP poprzez: 

 • podnoszenie kompetencji przedsiębiorstw w zakresie internacjonalizacji oraz dostosowania ich oferty do wymagań rynków zagranicznych; 
 • granty na indywidualny udział w targach;
 • pomoc w uzyskaniu międzynarodowych certyfikatów, patentów, uprawnień i pozwoleń;
 • upowszechnienie nowych, internetowych form eksportu produktów, w tym bazujących na wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

Jeżeli chodzi o udział w targach lub misjach gospodarczych, decydujące znaczenie będą miały stopień przygotowania do ekspansji zagranicznej oraz zbieżność profilu działalności MŚP z tematyką organizowanego wyjazdu. Przedsiębiorstwa wybrane do udziału w targach zagranicznych będą mogły skorzystać z seminariów dotyczących m.in. rozpoczynania i rozwijania działalności eksportowej, różnic kulturowych i  konwenansów w biznesie. 

Jakie typy projektów można realizować w ramach działania 2.13 Gospodarka o obiegu zamkniętym? 

W programie na lata 2021-2027 województwo pomorskie będzie wspierało projekty mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowanie ich do ponownego użycia oraz stworzenie warunków do maksymalizacji skali recyklingu. Czy wszyscy przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o  środki na powyższy cel? Zgodnie z ogłoszonym naborem w ramach działania 2.13 (wnioski będą przyjmowane w terminie 6-27 marca br.) o dotacje będą mogły ubiegać się wyłącznie przedsiębiorstwa gospodarujące odpadami. Nabór skierowany jest na projekty dotyczące: 

 • budowy, rozbudowy, remontu oraz zakupu wyposażenia niezbędnego do utworzenia centrum przygotowania do ponownego użycia (w tym napraw), wymiany zużytych urządzeń i sprzętu domowego lub innych rzeczy używanych;
 • budowy, rozbudowy, zakupu wyposażenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
 • budowy, rozbudowy systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji;
 • budowy, rozbudowy, przebudowy instalacji recyklingu odpadów z sektora komunalnego, w tym ulegających biodegradacji w procesach kompostowania lub fermentacji;
 • rozwoju infrastruktury technicznej (budynki i wyposażenie) związanej z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych produktów żywnościowych lub produktów o  krótkim terminie przydatności do spożycia. 

Na dofinansowanie inwestycji władze województwa przekażą kwotę 82 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych.

Czym charakteryzuje się Ekopożyczka dla MŚP? 

W przeciwieństwie do działania 2.13 z eko pożyczki dla MŚP mogą skorzystać wszystkie mikro, małe i  średnie przedsiębiorstwa zarejestrowane na terenie województwa pomorskiego zamierzające realizować przedsięwzięcia prowadzące do ograniczania odpadów materiałowych lub zmniejszania materiałochłonności w procesie produkcji. Wsparcie mogą również uzyskać inwestycje i rozwiązania organizacyjne służące redukcji wodochłonności, transportochłonności i energochłonności procesów produkcyjnych oraz budynków przedsiębiorstw, m.in. dzięki zastosowaniu ekoinnowacji, rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Maksymalna wartość pożyczki wynosi 5 mln zł. Przedsiębiorcy mogą rozłożyć spłatę na okres 10 lat z  karencją w spłacie do 12 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach będzie możliwość skorzystania z  wakacji kredytowych (maksymalnie przez 6 miesięcy). Środki (pożyczki) będą dystrybuowane od I kwartału 2024 roku za  pośrednictwem partnerów finansujących, którzy zostaną wyłonieni w  przetargach ogłaszanych przez Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

Na co mogą liczyć przedsiębiorcy planujący inwestycje w OZE? 

Przedsiębiorcy, którzy chcą na terenie województwa pomorskiego wybudować lub rozbudować instalację wytwarzającą energię z odnawialnych źródeł energii lub magazyny energii, mogą również skorzystać z pożyczki, której:

 • maksymalna wartość wynosi – 10 mln zł,
 • okres finansowania nie może przekroczyć 10 lat (instalacje do 50 kW) oraz 15 lat (instalacje pow. 50 kW),
 • karencja w spłacie do 12 miesięcy (instalacje do 50 kW) oraz do 24 miesięcy (instalacje pow. 50 kW).

Jaki rodzaj usług doradczych zaplanowano dla MŚP?

Należy również pamiętać, że Fundusze Europejskie to nie tylko dotacje na inwestycje. Województwo pomorskie zamierza wspierać przedsiębiorców również w zakresie usług doradczych, na które składa się m.in.:

 • podniesienie kompetencji MŚP w następujących dziedzinach: prawo, podatki, finanse, marketing, eksport, organizacja i zarządzanie, technologie informacyjno-komunikacyjne, zrównoważony rozwój oraz wsparcie innowacji;
 • stworzenie punktów kompleksowej konsultacji dla MŚP w każdym subregionie;
 • promocja usług doradczych i informowanie MŚP o dostępnym wsparciu m.in. poprzez seminaria, webinaria, spotkania informacyjne, narzędzia informatyczne. 

Wszystkie usługi doradcze będą świadczone przez akredytowane Instytucje Otoczenia Biznesu, które mają swoją siedzibę na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

Gdzie szukać wsparcia na dostosowanie przedsiębiorstwa do zmian?

Nigdy rynek pracy nie był tak dynamiczny, jak ma to miejsce obecnie. Nowe trendy technologiczne, praca zdalna, ciągle zmieniające się oczekiwania pracowników zmuszają pracodawców do zmiany modeli organizacyjnych przedsiębiorstwa. W ramach Działania 5.6 Adaptacyjność pracowników i  pracodawców (Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027) przewidziano dotacje na: 

 • wprowadzanie elastycznych form zatrudnienia; 
 • wprowadzanie pracy zdalnej; 
 • dostosowanie środowiska pracy do potrzeb kobiet, osób starszych, osób z problemami zdrowotnymi, osób z niepełnosprawnościami, służące ich aktywizacji oraz wydłużeniu aktywności zawodowej.

Przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani realizacją projektów we wskazanym obszarze, będą mogli aplikować o środki w kwietniu br. Do podziału przewidziano kwotę 28 mln zł. Dotacja może objąć nawet 85% wartości projektu. 

Kiedy w województwie pomorskim zostanie uruchomione wsparcie w ramach Bazy Usług Rozwojowych? 

Przedsiębiorcy zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji zawodowych bardzo dobrze zdają sobie sprawę, że dotacje na szkolenia, kursy lub studia podyplomowe można pozyskać za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych. Czy w każdym momencie można ubiegać się o takie wsparcie? Niestety nie. W każdym województwie musi być wyłoniony operator (jeden lub kilku), któremu władze województwa przekażą środki na realizację zadania. W pomorskim najbliższy nabór wniosków w  ramach Działania 5.9 Kształcenie ustawiczne zaplanowano na przełom maja i czerwca br. (alokacja w  konkursie wynosi ponad 135 mln zł). Kto będzie realizował zadanie? Czy będzie to jeden, czy kilka podmiotów? Na pytanie będzie można odpowiedzieć w IV kwartale 2024 roku. Wówczas przedsiębiorcy będą mieli możliwość ubiegania się o wsparcie na podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich pracowników. 

Program Fundusze Europejskie dla Pomorskiego 2021-2027 nie odkrył jeszcze wszystkich kart. Co to oznacza? W Uszczegółowieniu Programu znajdziemy tylko opisy działań, w ramach których konkursy będą ogłaszane w najbliższym czasie. Ponieważ przedsiębiorców najbardziej interesują aktualne możliwości, przedstawiono charakterystykę konkursów dla przedsiębiorców, które odbędą się w 2024 roku (rozwój działalności eksportowej, gospodarka obiegu zamkniętego, pożyczki na OZE, dostosowanie przedsiębiorstw do zmian oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych). Warto jednak sprawdzać przynajmniej raz na kwartał, czy w harmonogramie naborów dla programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 nie zaszły zmiany.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów