0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Informacja VAT UE z omówieniem sposobu wypełniania

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy, którzy uczestniczą w transakcjach z kontrahentami z Unii Europejskiej często są zobowiązani do składania deklaracji VAT-UE. Nie jest to typowa deklaracja z której wynika podatek do zapłaty. Informacja VAT UE ma dostarczać informacji o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Pełni zatem przede wszystkim rolę informacyjną a nie rozliczeniową.

Kto ma obowiązek złożyć informację VAT UE?

Informację VAT-UE zobowiązani są składać podatnicy zarejestrowani dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych. Będą to zarówno czynni podatnicy VAT jak i podatnicy VAT korzystający ze zwolnienia ale zarejestrowani dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Informację VAT-UE mają obowiązek złożyć podatnicy, którzy dokonują:

 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT);
 • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT);
 • świadczenia usług dla kontrahentów z UE;
 • przemieszczenia towarów w procedurze magazynu typu call-off stock.

Jeżeli zatem w danym okresie przedsiębiorca dokonał importu usług od kontrahenta z UE nie wykazuje takiej transakcji w informacji VAT-UE. Informację podsumowującą VAT-UE, należy składać jedynie w przypadku wystąpienia transakcji wewnątrzwspólnotowych, natomiast nie ma obowiązku składania informacji zerowych w przypadku braku transakcji.

Do pobrania:

Informacja podsumowująca VAT-UE.pdf

Identyfikator podatkowy w informacji VAT UE

Ponieważ informację VAT UE zobowiązani są składać tylko podmioty zarejestrowane dla celów wewnątrzwspólnotowych, którym to po zarejestrowaniu dodaje się przed dotychczasowym numerem NIP przedrostek kraju PL w pozycji 1 deklaracji należy podać właśnie numer identyfikacji podatkowej. Przedrostek został już na deklaracji automatycznie dodany.

Informacja VAT UE - termin składania

Informacja VAT UE z omówieniem sposobu wypełniania

Informację VAT UE składa się w formie elektronicznej w urzędzie skarbowym do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu za który składana jest informacja. 

Miejsce składania informacji 

Informacja vat ue

Właściwym urzędem skarbowym do którego należy złożyć informację VAT-UE jest ten właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

przedsiębiorca jest ten właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli działalność wykonywana jest na szerszym terenie osoby fizyczne wybierają urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

Dane identyfikacyjne podatnika

Informacja vat ue

Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych w poz. 7 zaznaczają 2. osoba fizyczna a w poz. 8 podają imię i nazwisko oraz datę urodzenia. Natomiast, Spółki z o.o. w poz. 7 wybierają pkt. 1. a w poz. 9 podają pełną nazwę firmy i numer REGON.

Kody krajów w informacji VAT-UE

Państwo

Kod

Państwo

Kod

Państwo

Kod

Austria 

AT

Irlandia Północna

XI

Cypr 

CY

Belgia 

BE

Chorwacja 

HR

Czechy 

CZ

Bułgaria 

BG

Irlandia 

IE

Estonia 

EE

Niemcy 

DE

Włochy

IT

Litwa 

LT

Dania 

DK

Luxemburg 

LU

Łotwa 

LV

Grecja 

EL

Holandia 

NL

Malta 

MT

Hiszpania 

ES

Portugalia

PT

Słowacja

SK

Finlandia 

FI

Rumunia

RO

Słowenia

SI

Francja 

FR

Szwecja

SE

Węgry

HU

Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów

Informacje o transakcjach zapisywane są w formie tabeli w której w polu:

C. INFORMACJA O WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH DOSTAWACH TOWARU:

 • w kolumnie a należy podać dwuliterowy kod kraju nabywcy towaru;
 • w kolumnie b należy zapisać numer identyfikacyjny VAT nabywcy;
 • w kolumnie c należy podać łączną wartość dostaw na rzecz konkretnego nabywcy, mających miejsce w okresie, za który sporządzana jest informacja;
 • w kolumnie d okienko zaznacza się jedynie w przypadku gdy miała miejsce procedura uproszczona w transakcji trójstronnej (art. 135-138 ustawy o VAT).

D. INFORMACJA O WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH NABYCIACH TOWARÓW:

 • w kolumnie a należy podać dwuliterowy kod kraju dostawcy towaru;
 • w kolumnie b należy zapisać numer identyfikacyjny VAT kontrahenta;
 • w kolumnie c należy podać łączną wartość nabytych towarów od konkretnego dostawcy, mających miejsce w okresie, za który sporządzana jest informacja;
 • w kolumnie d okienko zaznacza się jedynie w przypadku gdy miała miejsce procedura uproszczona w transakcji trójstronnej (art. 135-138 ustawy o VAT).

E. INFORMACJA O WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM ŚWIADCZENIU USŁUG:

 • w kolumnie a należy podać dwuliterowy kod kraju usługobiorcy;
 • w kolumnie b należy zapisać numer identyfikacyjny VAT usługobiorcy;
 • w kolumnie c należy podać łączną wartość usług, mających miejsce w okresie, za który sporządzana jest informacja.

Poszczególnym wierszom przyporządkowany jest jeden kontrahent. 

Informacja o przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu CALL-OFF STOCK.

Jeżeli podatnik dokonuje przemieszczenia towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju konieczne jest uzupełnienie kolejnej części informacji podsumowującej VAT-UE. Część F informacji podsumowującej należy wypełnić w następujący sposób:

 • w kolumnie a należy wpisać kod kraju kontrahenta, podatnika podatku od wartości dodanej, na rzecz którego towary zostały przemieszczone w procedurze magazynu typu call-off stock, uprawnionego do nabycia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel zgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem,
 • w kolumnie b należy wpisać poprawny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych kontrahenta, na rzecz którego towary zostały przemieszczone w procedurze magazynu typu call-off stock, uprawnionego do nabycia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel lub kontrahenta zastępującego,
 • w kolumnie c należy wpisać poprawny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych kontrahenta zastąpionego, czyli podatnika podatku od wartości dodanej, na rzecz którego towary zostały przemieszczone w procedurze magazynu typu call-off stock, który był uprawniony do nabycia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel; kolumnę c należy wypełnić tylko wtedy, gdy następuje zastąpienie kontrahenta pierwotnego,
 • w kolumnie d należy zaznaczyć x dla tych pozycji, w stosunku do których ma miejsce powrotne przemieszczenie towarów do Polski.

Informacja VAT UE

Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika

Na koniec informacja VAT UE ma być uzupełniona o dodatkowe dane informacyjne oraz należy na niej złożyć elektroniczny podpis podatnika lub osoby uprawnionej do składania informacji w urzędzie skarbowym.

Informacja VAT UE - dodatkowe dane

Jak wygenerować informację VAT-UE w systemie wFirma.pl?

W celu wygenerowania informacji podsumowującej VAT-UE w systemie wFirma.pl należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » INFORMACJA VAT-UE.

informacja vat ue

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów