Poradnik Przedsiębiorcy

Formularz VAT-UE z omówieniem sposobu wypełniania

Przedsiębiorcy uczestniczący w transakcjach z kontrahentami z Unii Europejskiej często są zobowiązani do składania deklaracji VAT-UE. Nie jest to typowa deklaracja z której wynika podatek do zapłaty. Informacja VAT-UE ma dostarczać informacji o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Pełni zatem przede wszystkim rolę informacyjną a nie rozliczeniową.

Kto ma obowiązek złożyć informację VAT-UE?

Podatnicy zarejestrowani dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych. Będą to zarówno czynni podatnicy VAT jak i podatnicy VAT korzystający ze zwolnienia ale zarejestrowani dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Informację VAT-UE mają obowiązek złożyć podatnicy dokonujący:

 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT);
 • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT);
 • świadczenia usług dla kontrahentów z UE.

Jeżeli zatem w danym okresie przedsiębiorca dokonał importu usług od kontrahenta z UE nie wykazuje takiej transakcji w informacji VAT-UE.

Identyfikator podatkowy w informacji VAT-UE

Ponieważ deklarację VAT-UE zobowiązani są składać tylko podmioty zarejestrowane dla celów wewnątrzwspólnotowych, którym to po zarejestrowaniu dodaje się przed dotychczasowym numerem NIP przedrostek kraju PL w pozycji 1 deklaracji należy podać właśnie numer identyfikacji podatkowej. Przedrostek został już na deklaracji automatycznie dodany.

Informacja VAT-UE - termin składania

Formularz VAT-UE z omówieniem sposobu wypełniania

Deklarację VAT-UE składa się w urzędzie skarbowym do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu za który składana jest informacja. Informację wysyła się do urzędu wyłącznie w postaci elektronicznej.

Miejsce składania informacji

Formularz VAT-UE z omówieniem sposobu wypełniania

Urzędem do którego składa VAT-UE przedsiębiorca jest ten właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli działalność wykonywana jest na szerszym terenie osoby fizyczne wybierają urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

Dane identyfikacyjne podatnika

Formularz VAT-UE z omówieniem sposobu wypełniania

Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych w poz. 8 zaznaczają 2. osoba fizyczna a w poz. 9 podają imię i nazwisko oraz datę urodzenia. Spółki z o.o. wybierają pkt. 1. a w poz. 9 podają pełną nazwę firmy i numer REGON.

Kody krajów w informacji VAT-UE

Państwo

Kod

Państwo

Kod

Państwo

Kod

Austria

AT

Wielka Brytania

GB

Cypr

CY

Belgia

BE

Chorwacja

HR

Czechy

CZ

Bułgaria

BG

Irlandia

IE

Estonia

EE

Niemcy

DE

Włochy

IT

Litwa

LT

Dania

DK

Luxemburg

LU

Łotwa

LV

Grecja

EL

Holandia

NL

Malta

MT

Hiszpania

ES

Portugalia

PT

Słowacja

SK

Finlandia

FI

Rumunia

RO

Słowenia

SI

Francja

FR

Szwecja

SE

Węgry

HU

Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów

Informacje o transakcjach zapisywane są w formie tabeli w której w:

 • kolumnie a należy podać dwuliterowy kod kraju nabywcy towaru;
 • klumnie b należy zapisać numer indentyfikacyjny nabywcy;
 • w kolumnie c należy podać łączną wartość dostaw na rzecz konkretnego nabywcy, mających miejsce w okresie, za który sporządzana jest informacja;
 • kolumnie d okienko zaznacza się jedynie w przypadku gdy miała miejsce procedura uproszczona w transakcji trójstronnej (art. 135-138 ustawy o VAT).

Informacja o wewnatrzwspólnotowych nabyciach towarów

 • kolumnie a należy podać dwuliterowy kod kraju dostawcy towaru;
 • kolumnie b należy zapisać numer identyfikacyjny dostawcy;
 • kolumnie c należy podać łączną wartość nabytych towarów od konkretnego dostawcy, mających miejsce w okresie, za który sporządzana jest informacja;
 • kolumnie d okienko zaznacza się jedynie w przypadku gdy miała miejsce procedura uproszczona w transakcji trójstronnej (art. 135-138 ustawy o VAT).

Informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

 • kolumnie a należy podać dwuliterowy kod kraju usługobiorcy;
 • kolumnie b należy zapisać numer identyfikacyjny usługobiorcy;
 • kolumnie c należy podać łączną wartość usług, mających miejsce w okresie, za który sporządzana jest informacja.

Poszczególnym wierszom natomiast przyporządkowany jest jeden kontrahent. W przypadku gdy przedsiębiorca dokonuje wewnątrzwspólnotowych transakcji zagranicznych z wieloma kontrahentami a standardowy formularz nie ma tylko pozycji należy dołączyć do składanej informacji Załączniki:

 • VAT-UE/A - wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów
 • VAT-UE/B - wewnątrezwspólnotowe nabycia towarów
 • VAT-UE/C - wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług.

Ilość poszczególnych załączników zapisuje się w części F informacji.

Formularz VAT-UE z omówieniem sposobu wypełniania

Podpis podatnika

Na koniec informacja VAT-UE ma być uzupełniona o dodatkowe dane informacyjne oraz należy na niej złożyć podpis elektroniczny osoby uprawnionej do składania informacji w urzędzie skarbowym.

Do pobrania:

pdf
.pdf druk do ręcznego wypełnienia