Poradnik Przedsiębiorcy

Zwolnienie lekarskie na chore dziecko - kiedy przysługuje?

Prawie każdemu pracownikowi, który jest rodzicem, chociaż raz zdarzyła się sytuacja, w której wykorzystał zwolnienie lekarskie na chore dziecko. Kodeks pracy daje rodzicom - pracownikom usprawiedliwienia nieobecności w pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad dzieckiem. Przeczytaj artykuł, a dowiesz się, kto może korzystać ze zwolnienia lekarskiego na dziecko, w jakim wymiarze i czy za ten czas pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Kto ma prawo do zwolnienia lekarskiego na chore dziecko?

Możliwość skorzystania ze zwolnienia na chore dziecko ma zarówno matka, jak i ojciec dziecka. Jednak ważne jest to, aby posiadali oni ubezpieczenie chorobowe. Tylko ono uprawnia do zasiłku opiekuńczego. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę obowiązkowo objęci są ubezpieczeniem chorobowym. Natomiast osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej muszą opłacać dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe.

Wymiar zwolnienia lekarskiego na dziecko

Jeśli rodzic musi skorzystać ze zwolnienia lekarskiego na chore dziecko w celu sprawowania nad nim osobistej opieki, ma do tego prawo, ale w określonym wymiarze. Długość takiego zwolnienia zależy od wieku dziecka. Rodzice młodszych dzieci mają prawo do 60 dni zwolnienia w ciągu roku kalendarzowego, aż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia. Wymiar ten jest niezależny od liczby posiadanych dzieci. Jeśli dziecko skończy 14 lat, wymiar opieki nad chorym dzieckiem zmniejsza się do 14 dni kalendarzowych z zachowaniem prawa do zasiłku opiekuńczego.

Zasiłek opiekuńczy w wyjątkowych sytuacjach można otrzymać również z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem. Do takich szczególnych przypadków można zaliczyć np. nieplanowane zamknięcie żłobka czy przedszkola. W takiej sytuacji usprawiedliwienie nieobecności w pracy następuje na podstawie oświadczenia pracownika.

Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy, jak zostało już wspomniane, przysługuje pracownikowi objętemu ubezpieczeniem chorobowym. Wysokość zasiłku wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku, co najczęściej równa się 80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracownika. Co ważne, zasiłek opiekuńczy nie należy się, jeśli we wspólnym gospodarstwie domowym w czasie choroby dziecka pozostawały osoby, które mogły sprawować opiekę nad dzieckiem.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje również z tytułu opieki nad dzieckiem małżonka, które nie musi być przysposobione, jak również na dzieci przysposobione lub przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

Zwolnienie lekarskie na chore dziecko w trakcie urlopu wypoczynkowego

Może zdarzyć się sytuacja, że w trakcie urlopu wypoczynkowego zachoruje dziecko pracownika. W takiej sytuacji pracownik oczywiście może wziąć od lekarza zwolnienie lekarskie. W takiej sytuacji urlop nie jest przerywany z powodu konieczności zapewnienia opieki nad chorym dzieckiem. Co za tym idzie, pracownik nie zachowuje prawa do zasiłku za okres choroby dziecka - może zapewnić dziecku opiekę, ponieważ przebywa na urlopie wypoczynkowym, a za okres urlopu przysługuje mu prawo do wynagrodzenia.