Poradnik Przedsiębiorcy

Jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce?

W polskich firmach pojawia się coraz więcej obcokrajowców. Przedsiębiorcy, którzy chcą ich zatrudniać, powinni pamiętać o konieczności dopełnienie wszelkich istotnych formalności - inaczej mogą sprowadzić na siebie i pracownika poważne kłopoty. Kluczową kwestią jest wystąpienie z wnioskiem o zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca - ale nie zawsze, gdyż istnieją tu pewne wyjątki. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce!

Zatrudnienie obcokrajowca - podstawowe pojęcia

Przed decyzją o zatrudnieniu cudzoziemca trzeba zapoznać się z podstawowymi pojęciami znajdującymi  się w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

  • Cudzoziemiec - każda osoba nie posiada polskiego obywatelstwa.
  • Wykonywanie pracy przez cudzoziemca - zatrudnienie, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych, które uzyskały wpis do rejestru przedsiębiorców na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym lub są spółkami kapitałowymi w organizacji.
  • Zatrudnienie - wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą.
  • Inna praca zarobkowa - wykonywanie pracy lub świadczenie usług na mocy umów cywilnoprawnych (w tym umowy agencyjnej, zlecenia, o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych).

Uzyskanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca

Jeśli przedsiębiorca chce zatrudnić obcokrajowca, ma obowiązek złożenia wniosku o wydanie zezwolenia do odpowiedniego terytorialnie wojewody.

Ważne!

Za każdym razem podczas postępowania o wydanie, uchylenie bądź przedłużenie rzeczonego zezwolenia stronę stanowi jedynie podmiot, który powierza wykonywanie określonej pracy obcokrajowcowi.

Warunki konieczne do uzyskania zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca:

  • wysokość wynagrodzenia określona w umowie z cudzoziemcem nie jest niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
  • wojewoda uzyska od starosty, właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu na rejestrach bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.

Jeśli wymienione warunki zostaną zrealizowane, otrzymuje się zezwolenie na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata z opcją przedłużenia. Ale można tu wyróżnić pewne odstępstwa:

  • delegowanie obcokrajowca do wykonywania usługu eksportowej - zezwolenie na okres delagacji;
  • obcokrajowiec ma funkcję w zarządzie osoby prawnej zatrudniającej (w dniu składania wniosku) więcej niż 25 osób - można wydłużyć do 5 lat.

Uzyskanie zezwolenia na zatrudnienie obcokrajowca - tryb uproszczony

Przy wydawaniu zezwolenia na zatrudnienie takiej osoby może być zastosowany tak zwany tryb uproszczony, w którym nie ma konieczności uzyskiwania informacji od starosty. Aby tak się stało, zawód, który będzie wykonywał obcokrajowiec, musi zostać ujęty w wykazie zawodów i rodzajów pracy, przy których nie ma obowiązku zwracania się o informacje do starosty. To ostatnie nie jest też konieczne przy przedłużania zezwolenia tej samej osoby na tym samym stanowisku.