0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czym dla dłużnika jest restrukturyzacja zobowiązań?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Na czym polega restrukturyzacja zobowiązań upadłego dłużnika?

Z restrukturyzacją zobowiązań mamy do czynienia w przypadku zdecydowania się na postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu. W ramach tego trybu postępowania upadłościowego konieczne jest przedstawienie sposobów restrukturyzacji zobowiązań upadłego.

Klasyczne propozycje restrukturyzacji zobowiązań

Ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze reguluje w art. 270 katalog podstawowych propozycji restrukturyzacji zobowiązań upadłego dłużnika, a są nimi:

1) odroczenie wykonania zobowiązań;

2) rozłożenie spłaty długu na raty;

3) zmniejszenie sumy długów;

4) konwersja wierzytelności na udziały lub akcje;

5) zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.

Inne propozycje układowe

Inne propozycje układowe również możemy znaleźć w treści przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, i tak:

  • art. 90 ustawy -  układ może zostać przedłużony na czas jego wykonywania, czas obowiązywania zakazu wypowiedzenia zawartego w umowie najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których prowadzone jest przedsiębiorstwo upadłego. Zakaz wypowiedzenia stanowi bardzo ważną kwestię w przypadku, gdy układ ma być wykonywany z zysku, który został osiągnięty przez przedsiębiorstwo upadłego, gdyż umożliwia usunięcie pojawiającej się przeszkody w wykonaniu układu, jaką mogłoby stanowić przymusowe opuszczenie zajmowanej nieruchomości przez upadłego;

  • art. 275 - przejęcie majątku upadłego przez wierzycieli oraz spłata wierzytelności z zysku przedsiębiorstwa upadłego;

  • art. 294 ust. 2 - możliwość wprowadzenia w układzie sprawowania przymusowego zarządu nad przedsiębiorstwem upadłego na czas realizacji układu;

  • art. 284 - ustanowienie zabezpieczenia wykonania układu przez osoby trzecie;

  • udzielenie przez upadłego pełnomocnictwa na czas obejmujący wykonanie układu. Pełnomocnictwo takie dotyczy prowadzenia całości bądź części spraw przedsiębiorstwa upadłego dłużnika;

  • udzielenie pełnomocnictwa do rozporządzania mieniem upadłego na wypadek nie wykonania układu.
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów