Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Czym dla dłużnika jest restrukturyzacja zobowiązań?

Na czym polega restrukturyzacja zobowiązań upadłego dłużnika?

Z restrukturyzacją zobowiązań mamy do czynienia w przypadku zdecydowania się na postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu. W ramach tego trybu postępowania upadłościowego konieczne jest przedstawienie sposobów restrukturyzacji zobowiązań upadłego.

Klasyczne propozycje restrukturyzacji zobowiązań

Ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze reguluje w art. 270 katalog podstawowych propozycji restrukturyzacji zobowiązań upadłego dłużnika, a są nimi:

1) odroczenie wykonania zobowiązań;

2) rozłożenie spłaty długu na raty;

3) zmniejszenie sumy długów;

4) konwersja wierzytelności na udziały lub akcje;

5) zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.

Inne propozycje układowe

Inne propozycje układowe również możemy znaleźć w treści przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, i tak:

  • art. 90 ustawy -  układ może zostać przedłużony na czas jego wykonywania, czas obowiązywania zakazu wypowiedzenia zawartego w umowie najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których prowadzone jest przedsiębiorstwo upadłego. Zakaz wypowiedzenia stanowi bardzo ważną kwestię w przypadku, gdy układ ma być wykonywany z zysku, który został osiągnięty przez przedsiębiorstwo upadłego, gdyż umożliwia usunięcie pojawiającej się przeszkody w wykonaniu układu, jaką mogłoby stanowić przymusowe opuszczenie zajmowanej nieruchomości przez upadłego;

  • art. 275 - przejęcie majątku upadłego przez wierzycieli oraz spłata wierzytelności z zysku przedsiębiorstwa upadłego;

  • art. 294 ust. 2 - możliwość wprowadzenia w układzie sprawowania przymusowego zarządu nad przedsiębiorstwem upadłego na czas realizacji układu;

  • art. 284 - ustanowienie zabezpieczenia wykonania układu przez osoby trzecie;

  • udzielenie przez upadłego pełnomocnictwa na czas obejmujący wykonanie układu. Pełnomocnictwo takie dotyczy prowadzenia całości bądź części spraw przedsiębiorstwa upadłego dłużnika;

  • udzielenie pełnomocnictwa do rozporządzania mieniem upadłego na wypadek nie wykonania układu.