0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czas pracy i urlop bezpłatny pracownika powołanego do służby wojskowej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 23 kwietnia 2022 roku obowiązują nowe przepisy w zakresie obronności państwa, które w całościowy sposób regulują kwestie związane z funkcjonowaniem sił zbrojnych. Oprócz przepisów dotyczących żołnierzy zawodowych wspomniane unormowania dotyczą także uprawnień pracowników powołanych do służby wojskowej. W jaki sposób urlop bezpłatny pracownika powołanego do służby wojskowej wpływa również na czas pracy – odpowiadamy poniżej w artykule.

Urlop bezpłatny powołanego pracownika oraz czas pracy – podstawa prawna

Szczególne uprawnienia związane ze stosunkiem pracy osób powołanych do czynnej służby wojskowej i zwolnionych z tej służby normują przepisy Ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny – stanowi art. 301 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, odsyłając tym samym do odrębnych przepisów, które niedawno weszły w życie.

Prawo do urlopu bezpłatnego pracownika powołanego do wojska oraz zasady rozliczania przerw w wykonywaniu pracy zostały uregulowane w Ustawie z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny (dalej jako „ustawa o obronie Ojczyzny”).

Urlop bezpłatny pracownika powołanego do służby wojskowej

Przepisy ustawy o obronie Ojczyzny przewidują możliwość udzielenia urlopu bezpłatnego pracownikowi powołanemu do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie.

Pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie – z wyjątkiem służby pełnionej jednorazowo w czasie lub dniu wolnym od pracy – urlopu bezpłatnego na okres trwania tej służby (art. 305 ust. 1 ustawy o obronie Ojczyzny).

Należy podkreślić, że w pewnych okolicznościach pracownik nie będzie w stanie złożyć pracodawcy wniosku o urlop bezpłatny – dotyczy to przypadku, gdy wezwanie wydano w trybie natychmiastowego stawiennictwa. W takiej sytuacji podstawą przyznania wspomnianego urlopu jest zawiadomienie szefa wojskowego centrum rekrutacji.

Przedstawione powyżej przepisy dotyczące prawa do urlopu bezpłatnego mają odpowiednie zastosowanie także do żołnierza rezerwy.

Urlop bezpłatny udzielany zatrudnionym na czas dobrowolnej służby wojskowej

Ustawa o obronie Ojczyzny przewiduje możliwość pełnienia dobrowolnej służby wojskowej. Zgodnie z art. 143 ust. 1 powołanej ustawy dobrowolna zasadnicza służba wojskowa jest pełniona przez okres do 12 miesięcy.

Art. 143 ust. 2 ustawy o obronie Ojczyzny stanowi, iż w czasie pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej realizuje się:

  • szkolenie podstawowe w wymiarze do 28 dni zakończone przysięgą wojskową i wydaniem książeczki wojskowej;
  • szkolenie specjalistyczne połączone z wykonywaniem obowiązków na stanowisku służbowym albo w trakcie kształcenia kandydata do zawodowej służby wojskowej następującego po jego powołaniu do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, w wymiarze do 11 miesięcy.

Osobie pozostającej w stosunku pracy i odbywającej szkolenie w ramach dobrowolnej służby wojskowej (art. 143 ust. 2 ustawy o obronie Ojczyzny) udziela się urlopu bezpłatnego na czas trwania szkolenia (art. 304 ust. 1 ustawy o obronie Ojczyzny).

Rozliczanie urlopów bezpłatnych udzielonych pracownikom

Pracownik powołany do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, w tym także żołnierz rezerwy, zachowuje – w okresie trwania urlopu bezpłatnego – wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Jeżeli chodzi natomiast o wliczenie czasu pełnienia służby do okresu zatrudnienia, to odpowiednią regulacją są przepisy art. 313 ust. 1 ustawy o obronie Ojczyzny.

W myśl postanowień przywołanego zapisu pracownikowi, który w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej, z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej i zasadniczej służby wojskowej, podjął pracę u pracodawcy, u którego był zatrudniony w dniu powołania do tej służby, czas odbywania służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Przykład 1.

Pracownik został wezwany do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie w trybie natychmiastowego stawiennictwa. Na okres jej odbywania pracodawca udzielił urlopu bezpłatnego na podstawie zawiadomienia szefa wojskowego centrum rekrutacji. W czasie tego urlopu pracownik zachowuje wszelkie uprawnienia pracownicze z wyłączeniem prawa do wynagrodzenia. Jeżeli pracownik zgłosi powrót do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej, okres tej służby podlega wliczeniu do stażu pracy w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Może się zdarzyć, że pracownik w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej – z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej – podjął pracę po raz pierwszy lub u innego pracodawcy niż ten, u którego był zatrudniony w dniu powołania. W takim przypadku czas odbywania służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia wymaganego do nabywania lub zachowania praw wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem uprawnień przysługujących wyłącznie pracownikom u pracodawcy, u którego zwolniony z czynnej służby wojskowej podjął pracę (art. 313 ust. 2 ustawy o obronie Ojczyzny).

W podobny sposób przepisy traktują sytuację, gdy pracownik podjął pracę po upływie 30 dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej (z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej). Czas jej odbywania wlicza się bowiem do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem uprawnień przysługujących wyłącznie pracownikom u pracodawcy, u którego podjęli pracę.

Wspomniane wyżej 30-dniowe terminy przewidziane na podjęcie pracy po zwolnieniu ze służby wojskowej (u dotychczasowego lub nowego pracodawcy) uważa się za zachowane, jeżeli pracownik nie mógł podjąć pracy z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy.

Pewne różnice przy rozliczaniu czasu pracy występują w odniesieniu do osób pozostających w zatrudnieniu, które zgłosiły się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Jak już o tym wcześniej pisaliśmy, osobie pozostającej w stosunku pracy i odbywającej szkolenie w ramach dobrowolnej służby wojskowej udziela się urlopu bezpłatnego na czas trwania szkolenia. Przepisy ustawy o obronie Ojczyzny nie wspominają jednak o zachowaniu uprawnień pracowniczych w trakcie tego urlopu – w tym przypadku konstrukcja prawna jest odmienna.

Okres odbywania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia w rozumieniu przepisów prawa pracy (art. 149 ust. 2 ustawy o obronie Ojczyzny).

Przykład 2.

Pracownik postanowił odbyć dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Po uzyskaniu powołania osoba zatrudniona pełniła tę służbę przez 4 miesiące. Na ten okres udzielono pracownikowi urlopu bezpłatnego, który jednak nie jest wliczany do stażu pracy. Po upływie 4 miesięcy odbywającego dobrowolną zasadniczą służbę wojskową zwolniono z jej pełnienia w związku z potrzebami Sił Zbrojnych. Czas odbywania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej podlega wliczeniu do okresu zatrudnienia w rozumieniu przepisów prawa pracy na podstawie art. 149 ust. 2 ustawy o obronie Ojczyzny.

Ustawa o obronie Ojczyzny a czas pracy i urlop bezpłatny – podsumowanie

Osoby niebędące żołnierzami zawodowymi, w tym rezerwiści, mogą być powołani do pełnienia terytorialnej służby wojskowej. Na czas realizacji tego obowiązku osobie, która pozostaje w zatrudnieniu, należy udzielić urlopu bezpłatnego. W czasie jego trwania pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia pracownicze, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Jeżeli pracownik podejmie pracę u dotychczasowego lub nowego pracodawcy, czas odbywania służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia na zasadach określonych w ustawie o obronie Ojczyzny. Wspomniana ustawa przewiduje ponadto możliwość pełnienia dobrowolnej służby wojskowej. Również i w tym przypadku osobie będącej pracownikiem udziela się urlopu bezpłatnego, przy czym czas odbywania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów