0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Restrukturyzacja zobowiązań upadłego dłużnika

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W przypadku zdecydowania się na drogę upadłości układowej konieczne jest podjęcie decyzji o sposobie restrukturyzacji zobowiązań upadłego dłużnika. Prawo upadłościowe i naprawcze w wielu przepisach proponuje liczne propozycje układowe. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jakie możliwości układowe występują!

Restrukturyzacja zobowiązań upadłego a podstawowe propozycje

Podstawowe propozycje restrukturyzacji zobowiązań upadłego zawarte w art. 270 Prawa upadłościowego i naprawczego mogą obejmować w szczególności:

  1. odroczenie wykonania zobowiązań;

  2. rozłożenie spłaty długów na raty;

  3. zmniejszenie sumy długów;

  4. konwersję wierzytelności na udziały lub akcje;

  5. zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.

Restrukturyzacja zobowiązań - inne możliwości układowe

Inne, również przykładowe, są zawarte w innych przepisach Prawa upadłościowego i naprawczego. Zgodnie z art. 90 układ może przedłużyć, na czas jego wykonywania, czas obowiązywania zakazu wypowiedzenia umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których prowadzone jest przedsiębiorstwo upadłego. Zakaz ten ma szczególne znaczenie w sytuacji, w której układ ma być wykonywany z zysku osiąganego przez przedsiębiorstwo upadłego. Celem tej regulacji jest usunięcie przeszkody w wykonaniu układu, jaką potencjalnie mogłaby się stać konieczność opuszczenia przez upadłego zajmowanej nieruchomości i tylko w tym kontekście może być interpretowany. Układ może w analogiczny sposób zabezpieczać trwałość umów leasingu, ubezpieczenia majątkowego, rachunku bankowego, poręczenia, gwarancji bankowej, akredytywy i licencji udzielonych na rzecz upadłego.

Z kolei według art. 275 propozycją układową może być przejęcie majątku upadłego przez wierzycieli. W art. 276 dopuszcza się - jako propozycję układową - spłatę wierzytelności z zysku przedsiębiorstwa upadłego.  Ponadto w art. 294 ust. 2 przewidziano możliwość wprowadzenia w układzie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem upadłego na czas realizacji układu.

Do propozycji układowych należy zaliczyć także propozycje wyliczone w art. 271 i 284. Są to:

  1. propozycja tzw. układu likwidacyjnego (art. 271; por. uwagi do tego przepisu),

  2. ustanowienie zabezpieczenia wykonania układu przez osoby trzecie; udzielenie przez bank kredytu upadłemu; zgoda osób trzecich na zmianę treści praw lub stosunków prawnych (art. 284 ust. 1),

  3. udzielenie przez upadłego nieodwołalnego pełnomocnictwa na czas wykonania układu obejmującego prowadzenie całości lub części spraw jego przedsiębiorstwa; udzielenie nieodwołalnego pełnomocnictwa do rozporządzania mieniem upadłego na wypadek nie wykonywania układu;

  4. powierzenie zarządu nad przedsiębiorstwem upadłego osobom wskazanym w układzie (art. 284 ust. 2).

Generalnie zawarcie układu upadłego dłużnika z wierzycielami stwarza dużo możliwości ułożenia relacji, a wybór zawsze musi zależeć od indywidualnych kwestii.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów