0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Egzekucja przeciwko nabywcy przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa rolnego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Egzekucja przeciwko nabywcy - co to jest?

Dla polepszenia sytuacji wierzycieli w przypadku egzekucji względem nieuczciwego dłużnika polska procedura cywilna wprowadziła możliwość zaspokojenia roszczeń w przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego przez dłużnika. Analizując taką sytuację należy zadać pytanie, jakie kroki podjąć, gdy mój dłużnik zbył przedsiębiorstwo rolne i nie posiada już majątku? Otóż w takiej sytuacji, w art. 7892 kodeksu postępowania cywilnego, przewidziana jest możliwość wszczęcia postępowania egzekucyjnego w stosunku do nabywcy przedsiębiorstwa czy gospodarstwa rolnego.  Jeżeli posiadamy tytuł wykonawczy wystawiony na naszego dotychczasowego dłużnika to stanowi on podstawę prawną do przeprowadzenia takiego działania jak egzekucja przeciwko nabywcy majątku dłużnika. Warto wspomnieć, że przepis art. 7892 kpc. znajduje zastosowanie również w przypadku, gdy przejęcie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego nastąpiło poprzez jego wniesienie do spółki, połączenia, podziału, prywatyzacji lub przekształcenia. Opisana sytuacja ma zastosowanie w przypadku, gdy posiadamy tytuł wykonawczy przeciwko zbywcy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego ale postępowanie egzekucyjne jeszcze się nie rozpoczęło. W przypadku, gdy nasz dłużnik zbył swój wspomniany majątek już w trakcie prowadzonego postępowania, zastosowanie będzie miał art. 8191 kpc i zgodnie z nim: zbycie gospodarstwa rolnego bądź przedsiębiorstwa po wszczęciu postępowania egzekucyjnego nie wpłynie na bieg wszczętego postępowania. Innymi słowy postępowanie będzie nadal prowadzone bez konieczności występowania ze skargą pauliańską wobec nabywcy.

Egzekucja przeciwko nabywcy - termin złożenia wniosku 

Niestety ustawodawca w takim przypadku przewidział bardzo krótki termin na złożenie takiego wniosku i wynosi on zaledwie 1 miesiąc od momentu zbycia przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego. Termin ten jest terminem zawitym tzn. nie ma możliwości przywrócenia i po jego upływie uprawnienie przysługujące wierzycielowi wygasa.

Egzekucja przeciwko nabywcy - przedsiębiorstwo

Po definicję przedsiębiorstwa musimy zajrzeć do art. 551 kodeksu cywilnego. Najprościej ujmując, przedsiębiorstwem jest zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto ustawodawcę wymienia co powinno wchodzić w skład przedsiębiorstwa, i tak:

1) nazwa przedsiębiorstwa tzn. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części,

2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5) koncesje, licencje i zezwolenia;

6) patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8) tajemnice przedsiębiorstwa;

9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Egzekucja przeciwko nabywcy - gospodarstwo rolne

Na mocy art. 553 kc. za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów