Poradnik Przedsiębiorcy

Wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego

Ubezpieczenia zdrowotne członka rodziny

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej weryfikowane jest poprzez eWUŚ (system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców) dlatego tak ważne bieżące informowanie ZUS o tym kto podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zarówno zarejestrowanie, jak i wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego należy zgłosić na formularzu ZUS-  ZCNA.

Czynności dokonywane przez ZUS

ZUS przekazuje do bazy NFZ dane z dokumentów ubezpieczonych zgłoszonych przez przedsiębiorcę do ubezpieczenia. Odprowadza on z wynagrodzenia składki, które uprawniają do korzystania z darmowej opieki zdrowotnej. Osoba ubezpieczona ma obowiązek zgłosić członków rodziny, którzy nie podlegają innemu obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, oraz tych, którzy nie są uprawnieni do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji. Dane ubezpieczonych powinny być potwierdzone zgłoszeniami w ZUS, ponieważ dane w system eWUŚ są codziennie aktualizowane. Osoba, która jest płatnikiem składek, może dodatkowo zgłosić do ubezpieczenia:

  • rodziców i dziadków, jeżeli nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym,

  • małżonków

  • dzieci własne i przysposobione do 18. roku życia lub 26. roku życia, jeżeli kontynuują naukę.

Wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego

Te same osoby należy wyrejestrować, jeżeli zmieni się ich status (przestają być uprawnione do zgłoszenia do ubezpieczenia jako członka rodziny). Dzieje się tak w przypadku, gdy:

  • osoba, która zgłosiła członka rodziny została wyrejestrowana jako ubezpieczony (np. w przypadku zakończenia pracy),

  • członek rodziny, osoby, która zgłosiła do ubezpieczenia, ukończył 26 lat (o ile nie posiada orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innym traktowanym na równi),

  • pełnoletni członek rodziny osoby zgłaszającej ukończył naukę,

  • członek rodziny (dziecko, małżonek itp.) uzyskał tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (po podjęciu pracy, uzyskaniu statusu bezrobotnego, rozpoczęciu działalności gospodarczej itp.).

W przypadku uzyskania przez członków rodziny prawa do nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych płatnik składek ma w obowiązku wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia. Należy tego dokonać na formularzu ZUS ZCNA. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność wyrejestrowania.

Wskazuje na to ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w  artukule 76a ust. 2

Art. 76a

2. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, która zgłosiła do Funduszu członków rodziny, jest obowiązana poinformować podmiot właściwy do dokonania wyrejestrowania o okolicznościach powodujących konieczność ich wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.