0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura oryginał i kopia - czy można odliczać z niej VAT?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wraz z kolejnymi nowelizacjami przepisów podatkowych obligatoryjne elementy faktur ulegają pewnej liberalizacji. Taki proces miał miejsce także odnośnie adnotacji “oryginał” i “kopia”, które do końca 2010 r. przedsiębiorcy byli zobowiązani umieszczać na swoich dokumentach. Mimo to do dziś można spotkać się z dokumentami, które powyższe zapisy zawierają. Czy takie postępowanie może wpłynąć na możliwość odliczenia podatku VAT z faktury oryginał i kopia?

Faktura oryginał i kopia - przepisy

Zgodnie z obowiązującym artykułem 106g ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) przedsiębiorca powinien udokumentować transakcję sprzedaży za pomocą dwóch egzemplarzy faktury. Jeden z nich jest przekazywany odbiorcy, drugi natomiast trafia do dokumentacji księgowej sprzedawcy.

Jak wcześniej wspomniano, nie ma już obowiązku oznaczania faktur jako kopia i oryginał, dlatego też kupujący i sprzedający będą posiadać w swojej dokumentacji identyczne egzemplarze faktury.

Elementy faktury

Zgodnie z art. 106e ustawy o VAT faktura powinna zawierać:

 • datę wystawienia;
 • numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miarę i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 • kwoty wszelkich upustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowe netto;
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawkę podatku;
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwotę należności ogółem.

Powyższy katalog nie jest zamknięty, więc podatnik może na swojej fakturze uwzględniać dodatkowe elementy. Tym samym oznaczenie kopia czy oryginał nie będzie wpływało na prawo do odliczenia podatku VAT. Warto zwrócić uwagę na art. 2 pkt 31 ustawy o VAT, zgodnie z którym przez fakturę należy rozumieć dokument papierowy lub elektroniczny, który zawiera wymagane przepisami ustawy dane i jest wystawiony na ich podstawie. Natomiast faktura elektroniczna to faktura w formie elektronicznej, wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym - jak wskazuje art. 2 pkt 32 ustawy. Reasumując, oznaczenie faktur jako kopia i oryginał nie będzie miało wpływu to, czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT, czy też nie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów