0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwrot podatku VAT - podstawowe informacje

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatek VAT skonstruowany jest w taki sposób, że na każdym z etapów obrotu (za wyjątkiem nabycia usługi/towaru przez ostatecznego konsumenta) podatnikom przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług od podatku należnego z tytułu sprzedaży. Podatnik VAT jest zobowiązany prowadzić rejestry zakupu i sprzedaży VAT i na ich podstawie na koniec okresu rozliczeniowego (może się rozliczać miesięcznie bądź kwartalnie) sporządzić plik JPK_V7, w którym wykaże podatek należny i naliczony. W niektórych sytuacjach podatnik może uzyskać zwrot podatku VAT. Dowiedz się, kiedy jest to możliwe.

Nadwyżka podatku VAT

W przypadku gdy podatek należny jest wyższy niż naliczony, przedsiębiorca musi zapłacić różnicę w terminie, w którym składa plik JPK_V7 (maksymalnie do 25. dnia miesiąca następującego po okresie, za który się rozlicza).

podatek naliczony - to podatek z tytułu zakupu
podatek należny - to podatek z tytułu sprzedaży

Jeśli jednak okaże się, że podatek VAT naliczony jest wyższy niż podatek VAT należny, to podatnik ma dwie możliwości. Może przenieść kwotę nadwyżki na następny okres rozliczeniowy – w razie gdyby w następnym okresie podatek należny był wyższy niż naliczony, to nadwyżka z poprzedniego pliku JPK_V7 będzie pomniejszać powstałe zobowiązanie podatkowe. Jeśli w kolejnym okresie podatek naliczony był ponownie wyższy niż należny to w kolejnym pliku JPK_V7 nadwyżki się „kumulują”.

Z drugiej strony podatnik może zadeklarować chęć uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Bezpośredni zwrot jest prawem podatnika, z którego może, ale nie musi skorzystać. Podatnik ma również prawo żądać zwrotu jedynie części nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, natomiast pozostałą część wykazać jako kwotę do przeniesienia – wszystko zależy od tego, jak oceni on prognozy VAT za następne okresy.

Zwrot podatku VAT - terminy

Ustawodawca przewiduje trzy różne terminy dokonania zwrotu wykazanej w pliku JPK_V7 nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym:

  1. Termin podstawowy – 60 dni od dnia złożenia pliku JPK_V7. Przy określaniu tego terminu zwrotu nie ma znaczenia ani rodzaj dokonywanych zakupów (towary handlowe czy środki trwałe), ani też stawka podatkowa sprzedawanych towarów i usług. Termin ten dotyczy również tych podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi poza terytorium kraju (transakcja nie jest opodatkowana w Polsce). W przypadku wątpliwości co do zasadności zwrotu, zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o VAT, przy podstawowym okresie zwrotu 60 dni organ podatkowy ma prawo przedłużyć termin zwrotu. Przedłuża go zawsze w formie postanowienia.
  2. Termin przedłużony – 180 dni od dnia złożenia JPK_V7. Jeśli podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1, to urząd skarbowy ma prawo przedłużyć termin zwrotu podatku VAT do 180 dni.
  3. Termin skrócony – 25 dni od dnia złożenia JPK_V7. Podatnik ma prawo do starania się o zwrot na własny rachunek bankowy w tym terminie, pod warunkiem, że zostaną spełnione warunki wskazane w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT. Termin ten obowiązuje również dla zwrotu podatku VAT na rachunek VAT (w tym przypadku wskazanych w wyżej wymienionym artykule warunków nie ma podatnik obowiązku spełnić).

Termin zwrotu VAT w ciągu 40 dni reguluje art. 87 ust. 5b ustawy o VAT, niemniej zastosowanie tego terminu możliwe będzie tylko wtedy, gdy podatnik spełnia łącznie warunki, jakie wskazuje wspomniany przepis m.in. w sytuacji gdy podatnik wystawiał wyłącznie faktury ustrukturyzowane w KSeF.

Z kolei w przypadku zwrotu VAT w terminie 15 dni należy odnieść się do art. 87 ust. 6d ustawy o VAT, przy czym aby zwrot we wskazanym terminie był możliwe należy spełnić łącznie przesłanki, jakie wskazuje art. 87 ust. 6e wspomnianej ustawy.

Od dnia 1 lipca 2024 roku zwrot 60 dni zostanie zastąpiony zwrotem w krótszym 40-dniowym terminie.

Termin skrócony zwrotu podatku VAT a korekty faktury

Jak wspomniano wyżej, podstawowym warunkiem uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w krótszym terminie jest opłacenie wszystkich faktur, z których podatek wykazany jest w pliku JPK_V7. Oznacza to, że należności z faktur, które ujęte zostały w części deklaracyjnej JPK_V7, powinny być zapłacone już w momencie składania deklaracji wykazującej zwrot.

Dodatkowo, jak wynika ze znowelizowanego art. 87 ust. 6 pkt 1, należności z faktur zakupowych muszą zostać opłacone w całości za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Co ważne, sam zainteresowany będzie musiał przedstawić w urzędzie dokumenty potwierdzające taką zapłatę.

Natomiast łączna wartość innych faktur (niż tych opłaconych przelewami) nie może przekroczyć limitu 15 000 złotych. W tej sytuacji podatnik również będzie obowiązany przedstawić dowody potwierdzające wpłatę.

Należy zwrócić uwagę, że w chwili składania pliku JPK_V7 wykazującej zwrot podatnik nie może przewidzieć sytuacji, w której konieczna będzie korekta którejkolwiek z faktur. Dlatego też późniejsze otrzymanie faktury korygującej do faktury wykazanej jako podstawa ubiegania się o zwrot podatku VAT w terminie przyspieszonym nie ma wpływu na prawo do takiego zwrotu. Fakturę korygującą nabywca rozliczy zgodnie z przepisem art. 86 ust. 19a ustawy o VAT w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał korektę.

Skrócony termin zwrotu VAT a kompensata

Kompensata jest również jedną z form regulowania zobowiązań i teoretycznie żaden z przepisów regulujących zasady dokonywania zwrotu podatku VAT w przyspieszonym terminie nie zabrania tej formy rozliczeń dla uznania, że faktury zostały zapłacone. Jednak organy podatkowe zajmują w tej kwestii odmienne stanowisko. Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 24 lipca 2015 r. (sygn. IPTPP3/4512-134/15-5/OS):

(...) przepis art. 87 ust. 6 pkt 1, w sytuacji gdy podatnik chce skorzystać z uprawnienia w nim wskazanego, nakazuje bezwzględnie dokonać zapłaty za faktury dokumentujące zakupy gotówką bądź przelewem za pośrednictwem rachunku bankowego. W żadnym miejscu przepis ten nie odnosi się do możliwości regulowania należności w drodze potrącenia (kompensaty) wzajemnych wierzytelności. (...)

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 12 czerwca 2015 r. (sygn. IBPP2/4512-272/15/WN).

Ustawodawca nie wskazuje, iż w celu uzyskania wcześniejszego zwrotu zapłata należności musi być dokonana z własnych środków finansowych podatnika. Sfinansowanie zakupów z kredytu bankowego wypełnia postawiony przez ustawodawcę warunek, iż wykazane w części deklaracyjnej pliku JPK_V7 faktury mają być opłacone i tym samym daje możliwość ubiegania się o zwrot podatku VAT w terminie przyspieszonym.

Zwrot podatku VAT a zaległość podatkowa

W świetle obecnie obowiązujących przepisów termin zwrotu podatku VAT nie jest uzależniony od rodzaju zakupionych towarów (środków trwałych czy towarów handlowych) ani od tego, czy podatnik dokonuje sprzedaży opodatkowanej stawką podstawową, stawkami niższymi czy też dokonuje sprzedaży opodatkowanej poza terytorium kraju. Nawet w przypadku, gdy podatnik w danym okresie rozliczeniowym nie wykonał czynności opodatkowanych, również ma prawo do otrzymania zwrotu przyspieszonego.

Jeśli podatnik spełnił wszystkie warunki uprawniające go do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w krótszym terminie, to może się o ten zwrot ubiegać. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym nie stanowi nadpłaty w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej, jednak mimo to przepisy umożliwiają stosowanie uregulowań analogicznych jak przy nadpłacie - m.in. w zakresie zaliczenia tej nadwyżki na poczet bieżących i przyszłych zobowiązań podatkowych.

Zaliczenie to następuje wówczas z dniem złożenia pliku JPK_V7 który wykazujące zwrot. W myśl art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Nadpłaty, których wysokość nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku - na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik wystąpi o ich zwrot.

Z zestawienia przepisów ustawy o podatku VAT i Ordynacji podatkowej można wywnioskować, że nawet w przypadku decyzji podatnika o bezpośrednim zwrocie kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za dany okres rozliczeniowy, organ podatkowy przede wszystkim przeanalizuje zaległe i bieżące zobowiązania podatnika. Z urzędu zostaną one "pokryte" z kwoty deklarowanego zwrotu. Jeżeli więc podatnik posiada zaległości w podatku dochodowym, to kwota tej zaległości zostanie uregulowana przez urząd z kwoty przysługującego podatnikowi zwrotu podatku VAT. Pozostałą kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym urząd musi podatnikowi zwrócić w terminie 25 dni od dnia złożenia pliku JPK_V7. Nie można bowiem podatnika pozbawić przysługującego mu prawa do przyspieszonego terminu zwrotu ze względu na zaległości podatkowe. Brak zaległości podatkowych nie stanowi przesłanki ubiegania się o zwrot podatku VAT w krótszym terminie.

Zwrot podatku VAT w systemie wFirma.pl

W celu wygenerowania pliku JPK_V7 w systemie wFirma.pl należy przejść do zakładki: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK V7 i następnie wybrać odpowiedni okres, za który ma zostać sporządzony JPK. Informację o zwrocie podatku VAT należy uzupełnić na stronie 3 w części 32. W przypadku gdy zwrot następuje na rachunek bankowy podatnika, należy dodatkowo zdefiniować termin zwrotu podatku. Natomiast kwotę zwrotu należy uzupełnić w polu KWOTA ZWROTU. Kwota do zwrotu nie może być większa niż kwota nadwyżki VAT. 

Zwrot podatku VAT

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów