Poradnik Przedsiębiorcy

Zbiorcza nota korygująca - wzór z omówieniem

Zbiorcza nota korygująca może zostać wystawiona przez nabywcę, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych wartościowych. Przepisy dotyczące kwestii wystawiania not korygujących reguluje ustawa o VAT.

Jakie błędy w fakturze można poprawić notą korygującą?

Otrzymując fakturę, na której widnieje błąd formalny, najczęściej w zakresie:

 • imienia i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług,

 • adresu nabywcy,

 • numeru, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,

 • terminu płatności,

 • nazwy (rodzaju) towaru lub usługi,

nie ma potrzeby czekać na sprzedawcę, który wystawi fakturę korygującą. Nabywca może to zrobić sam.

Jakich błędów w fakturze nabywca nie poprawi notą korygującą?

Nabywca nie może jednak poprawić notą korygującą danych wartościowych, które dotyczą:

 • miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług;

 • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto);

 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

 • wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartości sprzedaży netto);

 • stawki podatku;

 • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto;

 • kwoty należności ogółem.

Dane obligatoryjne, jakie powinna zawierać nota korygująca

W art. 106k. ust. 3 ustawy o VAT można znaleźć informacje, jakie powinna zawierać nota korygująca.

Art. 106k ust. 3

Faktura, o której mowa w ust. 1 >>nota korygująca<<, powinna zawierać:

 • adnotację "NOTA KORYGUJĄCA";

 • numer kolejny i datę jej wystawienia;

 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej;

 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6;

>>art. 106e ust. 1 pkt 1-6:

1) datę wystawienia;

2) kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

4) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;

5) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;

6) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury<<

 • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Akceptacja noty korygującej

Nabywca musi uzyskać od wystawcy faktury pierwotnej (sprzedawcy) akceptację noty. Wymóg przesyłania dwóch egzemplarzy noty w celu złożenia na niej podpisów nie jest już potrzebny. Sama akceptacja jest jednak dalej wymagana - z tym że w dowolnej formie.

Zbiorcza nota korygująca

Jeżeli te same pomyłki dotyczą kliku (czy nawet kilkuset) dokumentów, przepisy ustawy o VAT nie zabraniają wystawiania zbiorczych not korygujących. Jednak należy pamiętać, że na zbiorczej nocie korygującej muszą się pojawić wszystkie elementu wymagane przez ustawę.

Do pobrania:

pdf
Zbiorcza nota korygująca.pdf druk do ręcznego wypełnienia
doc
Zbiorcza nota korygująca.doc edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie