Poradnik Przedsiębiorcy

Zbiorcza nota korygująca - wzór z omówieniem

Nota korygująca może zostać wystawiona przez nabywcę, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki w zakresie danych formalnych, nie dotyczy natomiast pomyłek w danych wartościowych. Często występuje również przypadek, gdy nabywca otrzyma kilka faktur od tego samego kontrahenta z powtarzającym się błędem np. w nazwie swojej firmy lub danych adresowych. Wówczas błąd może poprawić zbiorcza nota korygująca. Wzór załączamy w artykule!

Jakie błędy w fakturze można poprawić notą korygującą?

Otrzymując fakturę, na której widnieje błąd formalny, najczęściej w zakresie:

 • imienia i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług,
 • adresu nabywcy,
 • numeru, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
 • terminu płatności,
 • nazwy (rodzaju) towaru lub usługi,

nie ma potrzeby czekać na sprzedawcę, który wystawi fakturę korygującą. Nabywca może samodzielnie poprawić ten błąd wystawiając notę korygującą.

Zbiorcza nota korygująca - pobierz darmowy wzór w formacie DOCX i PDF!

Do pobrania:

pdf
Zbiorcza nota korygująca.pdf druk do ręcznego wypełnienia
doc
Zbiorcza nota korygująca.doc edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Dane obligatoryjne, jakie powinna zawierać nota korygująca

W art. 106k. ust. 3 ustawy o VAT można znaleźć informacje, jakie powinna zawierać nota korygująca. Są to:

 1. adnotacja "NOTA KORYGUJĄCA";
 2. numer kolejny i data wystawienia;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług, ich adresy, a także numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku oraz numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej;
 4. dane zawarte na fakturze, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6, czyli:
  1. data wystawienia;
  2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
  3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
  4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
  5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
  6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 5. wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Jakich błędów w fakturze nabywca nie poprawi notą korygującą?

Nabywca nie może jednak poprawić notą korygującą danych wartościowych, które dotyczą:

 • miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług;
 • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto);
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartości sprzedaży netto);
 • stawki podatku;
 • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto;
 • kwoty należności ogółem.

Akceptacja noty korygującej

Nabywca musi uzyskać od wystawcy faktury pierwotnej (sprzedawcy) akceptację noty. Wymóg przesyłania dwóch egzemplarzy noty w celu złożenia na niej podpisów nie jest już potrzebny. Sama akceptacja jest jednak dalej wymagana - z tym że w dowolnej formie.

Zbiorcza nota korygująca

Jeżeli te same pomyłki dotyczą kliku (czy nawet kilkuset) dokumentów, przepisy ustawy o VAT nie zabraniają wystawiania zbiorczych not korygujących. Jednak należy pamiętać, że na zbiorczej nocie korygującej muszą się pojawić wszystkie elementu wymagane przez ustawę.