0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zbiorcza nota korygująca - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Nota korygująca może zostać wystawiona przez nabywcę, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki w zakresie danych formalnych, nie dotyczy natomiast pomyłek w danych wartościowych. Często występuje również przypadek, gdy nabywca otrzyma kilka faktur od tego samego kontrahenta z powtarzającym się błędem np. w nazwie swojej firmy lub danych adresowych. Wówczas błąd może poprawić zbiorcza nota korygująca. Wzór załączamy w artykule!

Jakie błędy w fakturze można poprawić notą korygującą?

Otrzymując fakturę, na której widnieje błąd formalny, najczęściej w zakresie:

 • imienia i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług,
 • adresu nabywcy,
 • numeru, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
 • terminu płatności,
 • nazwy (rodzaju) towaru lub usługi,

nie ma potrzeby czekać na sprzedawcę, który wystawi fakturę korygującą. Nabywca może samodzielnie poprawić ten błąd wystawiając notę korygującą.

Zbiorcza nota korygująca - pobierz darmowy wzór w formacie DOCX i PDF!

Do pobrania:

Zbiorcza nota korygująca.pdf
Zbiorcza nota korygująca.doc

Dane obligatoryjne, jakie powinna zawierać nota korygująca

W art. 106k. ust. 3 ustawy o VAT można znaleźć informacje, jakie powinna zawierać nota korygująca. Są to:

 1. adnotacja "NOTA KORYGUJĄCA";
 2. numer kolejny i data wystawienia;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług, ich adresy, a także numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku oraz numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej;
 4. dane zawarte na fakturze, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6, czyli:
  1. data wystawienia;
  2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
  3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
  4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
  5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
  6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 5. wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Jakich błędów w fakturze nabywca nie poprawi notą korygującą?

Nabywca nie może jednak poprawić notą korygującą danych wartościowych, które dotyczą:

 • miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług;
 • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto);
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartości sprzedaży netto);
 • stawki podatku;
 • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto;
 • kwoty należności ogółem.

Akceptacja noty korygującej

Nabywca musi uzyskać od wystawcy faktury pierwotnej (sprzedawcy) akceptację noty. Wymóg przesyłania dwóch egzemplarzy noty w celu złożenia na niej podpisów nie jest już potrzebny. Sama akceptacja jest jednak dalej wymagana - z tym że w dowolnej formie.

Zbiorcza nota korygująca

Jeżeli te same pomyłki dotyczą kliku (czy nawet kilkuset) dokumentów, przepisy ustawy o VAT nie zabraniają wystawiania zbiorczychnot korygujących. Jednak należy pamiętać, że na zbiorczej nocie korygującej muszą się pojawić wszystkie elementu wymagane przez ustawę.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów