Poradnik Przedsiębiorcy

Zbiorcza nota korygująca - wzór z omówieniem

Zbiorcza nota korygująca może zostać wystawiona przez nabywcę, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych wartościowych. Przepisy dotyczące kwestii wystawiania not korygujących reguluje ustawa o VAT.

Jakie błędy w fakturze można poprawić notą korygującą?

Otrzymując fakturę, na której widnieje błąd formalny, najczęściej w zakresie:

 • imienia i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług,

 • adresu nabywcy,

 • numeru, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,

 • terminu płatności,

 • nazwy (rodzaju) towaru lub usługi,

nie ma potrzeby czekać na sprzedawcę, który wystawi fakturę korygującą. Nabywca może to zrobić sam.

Jakich błędów w fakturze nabywca nie poprawi notą korygującą?

Nabywca nie może jednak poprawić notą korygującą danych wartościowych, które dotyczą:

 • miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług;

 • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto);

 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

 • wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartości sprzedaży netto);

 • stawki podatku;

 • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto;

 • kwoty należności ogółem.

Dane obligatoryjne, jakie powinna zawierać nota korygująca

W art. 106k. ust. 3 ustawy o VAT można znaleźć informacje, jakie powinna zawierać nota korygująca.

Art. 106k ust. 3

Faktura, o której mowa w ust. 1 >>nota korygująca<<, powinna zawierać:

 • adnotację "NOTA KORYGUJĄCA";

 • numer kolejny i datę jej wystawienia;

 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej;

 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6;

>>art. 106e ust. 1 pkt 1-6:

1) datę wystawienia;

2) kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

4) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;

5) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;

6) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury<<

 • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Zbiorcza nota korygując - pobierz darmowy wzór w formacie DOCX i PDF!

Do pobrania:

pdf
Zbiorcza nota korygująca.pdf druk do ręcznego wypełnienia
doc
Zbiorcza nota korygująca.doc edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Akceptacja noty korygującej

Nabywca musi uzyskać od wystawcy faktury pierwotnej (sprzedawcy) akceptację noty. Wymóg przesyłania dwóch egzemplarzy noty w celu złożenia na niej podpisów nie jest już potrzebny. Sama akceptacja jest jednak dalej wymagana - z tym że w dowolnej formie.

Zbiorcza nota korygująca

Jeżeli te same pomyłki dotyczą kliku (czy nawet kilkuset) dokumentów, przepisy ustawy o VAT nie zabraniają wystawiania zbiorczych not korygujących. Jednak należy pamiętać, że na zbiorczej nocie korygującej muszą się pojawić wszystkie elementu wymagane przez ustawę.