Poradnik Przedsiębiorcy

Obowiązek podatkowy VAT - czy zależy od faktury?

Nowelizacja ustawy o VAT w 2014 roku wprowadziła zmiany dotyczące dokumentowania i rozliczania transakcji. Przewidywała ona oderwanie momentu powstania obowiązku podatkowego od daty wystawienia faktury. Nie oznacza to jednak, że znikła konieczność wystawiania faktur. Sprawdź, czy obowiązek podatkowy VAT zależny jest od momentu wystawienia faktury!

Obowiązek podatkowy VAT - zmiany

Obowiązek podatkowy VAT jest ważny zarówno dla sprzedawcy, jak i nabywcy. Bowiem sprzedawcy zależy uniknięciu zaległości podatkowych, klientowi na odliczeniu VAT od zakupu. Prawidłowe ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego VAT w znacznej mierze będzie zależało od terminów wykonywanych transakcji, które z kolei będą miały wpływ na datę wystawienia faktury.

Obowiązek wystawienia faktury nakładają na podatników przepisy art. 106i ustawy. W niektórych przypadkach ustawodawca wprost określił terminy wystawienia faktury. Zgodnie z postanowieniami, fakturę należy wystawić nie później niż:

 1. 30. dnia od dnia wykonania usług - w przypadku usług budowlanych i budowlano-montażowych,

 2. 60. dnia od dnia wydania towarów - w przypadku dostawy m.in. książek drukowanych,

 3. 90. dnia od dnia wykonania czynności - w przypadku dokonywania czynności polegających na drukowaniu m.in. książek,

 4. Z upływem terminu płatności - w przypadku dostawy m.in. energii elektrycznej i cieplnej oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, najmu czy stałej obsługi prawnej, wymienionych w art. 19a ust 5 pkt 4.

Pozostałe faktury trzeba będzie wystawić nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę lub transakcję (art. 106i ust.1 ust. o VAT).

W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, nie następuje zwolnienie z obowiązku podatkowego. Obowiązek ten powstaje z chwilą upływu terminu wystawienia faktury. Jeżeli chwila ta nie jest ustawowo określona, to obowiązek podatkowy VAT powstaje kiedy upłynie termin płatności.

Obowiązek podatkowy VAT - kto powinien szczególnie pilnować daty wystawienia faktury?

Ustawodawca w ustawie o VAT wyróżnił, obok zasady ogólnej, szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego. W związku z tym na baczności powinni się mieć m.in. przedsiębiorcy:

 • świadczący usługi budowlane i budowlano-montażowe,

 • dostawcy książek drukowanych - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów,

 • dokonujący czynności polegających na drukowaniu książek - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów,

 • dostawcy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

 • świadczący usługi:

  • telekomunikacyjne i radiokomunikacyjne,

  • najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,

  • ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,

  • stałej obsługi prawnej i biurowej,

  • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.