0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura bez VAT podatnika korzystającego ze zwolnienia wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Przepisy podatkowe pozwalają podatnikom korzystającym ze zwolnienia podmiotowego z VAT wystawiać faktury. Mimo iż wielu podatników zwolnionych z VAT stosuje rachunku w celu udokumentowania sprzedaży, to mają oni dodatkową możliwość wyboru dokumentowania sprzedaży fakturami. W związku z tym warto przyjrzeć kiedy możliwe jest stosowanie faktur bez VAT oraz jakie elementy powinny one zawierać.

Pobierz darmowy wzór faktury dla podatnika zwolnionego z VAT w formacie PDF i DOCX

Do pobrania:

Faktura podatnika zwolnionego z VAT - wzór.pdf
Faktura podatnika zwolnionego z VAT - wzór.doc

Faktura bez VAT a zgłoszenie na formularzu VAT-R

Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT (do limitu obrotów 200 000 zł) ma możliwość zrezygnowania z wystawiania rachunków na rzecz faktur (bez VAT). By mieć taką możliwość nie musi dokonywać rejestracji na druku VAT-R. Jednak jeżeli przedsiębiorca chce, może dokonać takiego zgłoszenia na formularzu VAT-R, w szczególności w części C.1., zaznaczając odpowiednią pozycję:

 • przy zwolnieniu podmiotowym będzie to “podatnik będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy”;

 • przy zwolnieniu przedmiotowym będzie to “podatnik będzie dokonywał (dokonuje) sprzedaży wyłącznie zwolnionej od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1, z wyłączeniem pkt 3 (czyli dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywanej przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenia usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego), i art. 82 ustawy”.

Dane na fakturze dla podatników zwolnionych z VAT

Bezwzględnym wymogiem (z jednym wyjątkiem) dla podatników zwolnionych z VAT wystawiających faktury jest umieszczenie na niej:

 • przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku lub

 • przepisu dyrektywy, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów albo takie świadczenie usług lub

 • innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia.

Wspomniany wyjątek dotyczy podatników korzystających ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Z uwagi na Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur w przypadku zwolnienia podmiotowego (z art. 113) nie jest konieczne podawanie podstawy zwolnienia w treści wystawianej faktury.

Podatnik VAT korzystający ze zwolnienia podmiotowego na wystawianej fakturze może pominąć podawanie:

 • numeru, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, oraz numeru VAT-UE, jeżeli takim się charakteryzuje;

 • stawki podatku;

 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; 

Natomiast obowiązkowe dane poza podaniem przepisu, na podstawie którego podatnik korzysta ze zwolnienia z VAT w przypadku zwolnień przedmiotowych, jakie powinny znaleźć się na fakturze w dużej mierze powielają się z tymi jakie powinny widnieć na “zwykłych fakturach VAT”:

 • data jej wystawienia;

 • kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. a;

 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży;

 • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi;

 • miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

 • cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

 • kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

 • suma wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

 • kwota należności ogółem.

Podatnik VAT korzystający ze zwolnienia dokumentuje dokonaną sprzedaż wystawieniem faktury bez VAT w terminie do 15. dnia miesiąca po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży.

Jak wystawić fakturę bez VAT w systemie wFirma.pl

W systemie wFirma.pl możliwe jest wystawienie faktury bez VAT. Dzięki temu nie trzeba korzystać z papierowych wersji dokumentów tylko wystawiać je wygodnie online przez program. W celu wystawienia faktury bez VAT w systemie należy wskazać w pierwszej kolejności status podatnika VAT zwolnionego. Jego określenie następuje w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT, gdzie należy odznaczyć opcję PŁATNIK VAT i następnie należy wskazać podstawę zwolnienia z VAT.

faktura bez vat

Po zdefiniowaniu zwolnienia z VAT będzie można przystąpić do wystawienia faktury bez VAT. W tym celu należy postąpić zgodnie ze ścieżką: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ (BEZ VAT), gdzie w pojawiającym się oknie należy uzupełnić wszystkie wymagane pola.

faktura bez vat

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów