0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Termin odliczenia VAT z faktur zakupu - warto wiedzieć!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Termin odliczenia VAT z otrzymanej faktury może budzić pewne wątpliwości. Czy wiesz, w rozliczeniu za jaki okres podatnik może skorzystać z odliczenia VAT? Sprawdźmy, jakich terminów należy przestrzegać w 2024 roku!

Termin odliczenia VAT według regulacji prawnych

Zgodnie z art. 86 ust. 10 i 10b ustawy o VAT prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy po stronie sprzedawcy (co zwykle oznacza dokonanie dostawy towaru lub wykonanie usługi), jednak nie wcześniej niż w dniu otrzymania faktury. W ust. 11 określono, że obniżenia podatku należnego można dokonać również w rozliczeniu podatkowym składanym za jeden z trzech kolejnych okresów rozliczeniowych. Przy czym okresem tym może być dla rozliczeń miesięcznych - dla rozliczeń kwartalnych okres ten jest niezmienny i wynosi dwa okresy rozliczeniowe.

Od powyższej zasady są jednak wyjątki. Najbardziej popularnym przykładem są faktury za media (prąd, woda, ścieki, gaz, telefon itd). Tutaj bowiem termin odliczenia VAT nastąpi w rozliczeniu za okres, w którym otrzymano fakturę lub też w jednym z trzech kolejnych okresów (miesięcy) lub dwóch kolejnych okresów (kwartałów). Obowiązek podatkowy po stronie sprzedawcy powstaje w momencie wystawienia faktury, stąd samo jej otrzymanie powoduje prawo do odliczenia VAT-u nabywcy.

Innym przykładem na niestandardowe odliczenie podatku VAT są faktury otrzymane od małego podatnika rozliczającego się metodą kasową. Zgodnie z art. 86 ust. 10e ustawy o VAT termin odliczenia VAT następuje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonał zapłaty. Zatem mimo, iż faktura została już wystawiona, obowiązek podatkowy u małego podatnika rozliczającego VAT metodą kasową powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty i w tym dniu nabywca nabywa prawo do odliczenia podatku VAT.

Tego typu faktury można rozpoznać w prosty sposób, ponieważ ich wystawcy mają obowiązek zamieszczać na dokumentach sprzedaży adnotację “metoda kasowa”.

Przykład 1.

Podatnik dokonał zakupu towarów w styczniu, dostawa towarów nastąpiła 30 stycznia. Fakturę od sprzedawcy za daną transakcję otrzymał w lutym.

Prawo do odliczenia podatku VAT przez podatnika następuje po otrzymaniu faktury w lutym lub maksymalnie w terminie do:

  • maja - jeżeli rozlicza się miesięcznie,
  • września - w przypadku rozliczeń kwartalnych.

Przykład 2.

Podatnik zamówił usługę zaprojektowania nowej szaty graficznej strony internetowej. Sprzedawca wystawił fakturę w dniu 25 stycznia z datą sprzedaży wyznaczoną na 4 lutego. Nabywca otrzymał fakturę w dniu 30 stycznia.

Prawo do odliczenia VAT przez nabywcę powstanie w dniu 4 lutego, gdyż jest to moment powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy.

Przykład 3.

Podatnik rozlicza się z podatku VAT miesięcznie. W dniu 28 lutego otrzymał fakturę za usługi telekomunikacyjne, wystawioną dnia 25 lutego, z datą sprzedaży 3 marca.

W takim wypadku prawo do odliczenia VAT powstaje w momencie otrzymania faktury, czyli 28 lutego.

Data wystawienia a data otrzymania faktury

Przy rozliczaniu podatku VAT od zakupów należy zwrócić szczególną uwagę na datę otrzymania dokumentu. Faktury wystawiane pod koniec miesiąca często wpływają dopiero w miesiącu następnym. Jeśli podatnik za wcześnie rozliczy VAT z nich wynikający biorąc pod uwagę datę wystawienia, to naraża się na konsekwencje podatkowe. W razie wykrycia przez urząd skarbowy błędnego okresu odliczenia VAT - będzie musiał dopłacić stosowne odsetki. Podatek VAT można bowiem odliczyć nie wcześniej niż w momencie otrzymania faktury. Należy jednak mieć na względzie, aby pomiędzy datą wystawienia a otrzymania dokumentu nie było zbyt dużej rozbieżności (np. data wystawienia - luty, a otrzymania - czerwiec). Warto mieć wtedy jakiś dowód, że dokument faktycznie wpłynął do firmy z opóźnieniem. Może nim być np. dołączona koperta, na której będzie się znajdować pieczątka z datą nadania.

Termin odliczenia VAT po terminie przewidzianym w ustawie

W przypadku, gdy termin odliczenia VAT z otrzymanej faktury zostanie przekroczony, podatnikom zdarza się popełniać błąd, który polega na ujęciu całej wartości brutto jako koszt uzyskania przychodu. Nic bardziej mylnego, bowiem jeśli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia kwoty VAT, to kwota podatku nie może powiększać wartości kosztu.

W tym wypadku odliczenia można dokonać poprzez ujęcie kwoty VAT w prawidłowym, minionym już terminie. Do końca września 2021 roku odliczenie to było możliwe w takiej sytuacji wyłącznie w okresie kiedy prawo do odliczenia VAT nastąpiło po raz pierwszy i za ten okres należało złożyć korektę_JPK V7.

W 2024 roku prawo do wykazania zapomnianej faktury w dowolnym z okresów w którym mieli prawo do odliczenia podatku VAT z tej faktury. Oczywiście odliczenie to będzie mogło mieć miejsce w drodze korekty pliku JPK_V7 za ten okres.

Jak odliczyć VAT w późniejszym terminie z faktury?

W systemie wFirma.pl w celu zaksięgowania faktury kosztowej należy przejść do zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT a następnie wybrać rodzaj wydatku. Wydatek zostanie zaksięgowany do rejestru VAT zakupów zgodnie z datą wskazaną w polu DATA KSIĘGOWANIA DO VAT. W przypadku podatników rozliczających się z VAT metodą kasową lub którzy otrzymali fakturę od małego podatnika faktura zostanie ujęta w rejestrze VAT zakupów we wskazanej dacie jednak nie wcześniej niż w dniu uregulowania zobowiązania wynikającego z faktury.

Termin odliczenia VAT - zmiana w systemie wFirma.pl

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów