Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Jaki jest termin odliczenia VAT?

Termin odliczenia podatku VAT z otrzymanej faktury może budzić pewne wątpliwości. Dnia 1 lutego do podatnika wpłynęła faktura, wystawiona w miesiącu styczniu. Jaki ma czas na skorzystanie z odliczenia VAT?

Termin odliczenia VAT wg regulacji prawnych

Zgodnie z art. 86 ust. 10 i 11 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Przy czym okresem może być miesiąc lub kwartał, zgodnie z wybraną formą rozliczeń.

Przy otrzymaniu faktury w lutym, podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT do:

  • kwietnia - jeżeli rozlicza się miesięcznie,
  • września – w przypadku rozliczeń kwartalnych.

Od powyższej zasady są jednak wyjątki. Najbardziej popularnym przykładem są faktury za media (prąd, woda, ścieki, gaz, telefon itd). Tutaj bowiem odliczenie podatku nastąpi w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności z faktury lub też w dwóch kolejnych okresach.

Przykład.
Podatnik rozlicza się z podatku VAT miesięcznie. W dniu 28 lutego otrzymał fakturę za usługi telekomunikacyjne, wystawioną dnia 25 lutego, z terminem płatności 4 marca.
Faktura dotyczy dostaw mediów, stąd do odliczenia VAT należy wziąć pod uwagę termin płatności z faktury. Rozliczenie może więc nastąpić w marcu, a najpóźniej do maja.

Innym przykładem na niestandardowe odliczenie podatku VAT są faktury otrzymane od małego podatnika rozliczającego się metodą kasową. Zgodnie z § 18 rozporządzenia MF z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT, kwotę naliczonego podatku VAT można ująć w rozliczeniu za okres, w którym została uregulowana:

  • w całości należność,
  • część należności - w tej części.

Tego typu faktury można rozpoznać w prosty sposób, ponieważ ich wystawcy mają obowiązek zamieszczać na dokumentach sprzedaży informację “metoda kasowa”.

Data wystawienia a data otrzymania faktury

Przy rozliczaniu podatku VAT od zakupów należy zwrócić szczególną uwagę na datę otrzymania dokumentu. Faktury wystawiane pod koniec miesiąca często wpływają dopiero w miesiącu następnym. Jeśli podatnik za wcześnie rozliczy VAT z nich wynikający biorąc pod uwagę datę wystawienia, to naraża się na konsekwencje. W razie wykrycia przez urząd skarbowy błędnego okresu odliczenia VAT - będzie musiał dopłacić stosowne odsetki. Podatek VAT można bowiem odliczyć w momencie otrzymania faktury. Należy jednak mieć na względzie aby pomiędzy datą wystawienia a otrzymania dokumentu nie było zbyt dużej rozbieżności, np data wystawienia - luty a otrzymania - czerwiec. Warto mieć wtedy jakiś dowód, że dokument faktycznie wpłynął do firmy z opóźnieniem. Może nim być np dołączona koperta, na której będzie się znajdować pieczątka z datą nadania.

Rozliczenie podatku VAT po terminie przewidzianym w ustawie

W przypadku przekroczenia terminu odliczenia VAT z otrzymanej faktury podatnikom zdarza się popełniać błąd, który polega na ujęciu całej wartości brutto jako koszt uzyskania przychodu. Nic bardziej mylnego, bowiem jeśli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia kwoty VAT, to kwota podatku nie może powiększać wartości kosztu.

W tym wypadku odliczenia można dokonać poprzez ujęcie kwoty VAT w prawidłowym, minionym już terminie oraz złożenie korekty deklaracji VAT-7/ VAT-7K.