Poradnik Przedsiębiorcy

Opłaty środowiskowe - 2018

Opłaty za korzystanie ze środowiska wnosi się za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (środki transportu, ogrzewanie, wszelkiego rodzaju technologie powodujące emisję do powietrza jak np. spawanie, lakierowanie, klejenie itp.), wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w tym za wody roztopowe i opadowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych (utwardzone place, parkingi ulice, itp.), pobór wód z ujęć własnych, składowanie odpadów.

Szczegółowe opłaty środowiskowe na rok 2018 zostały określone w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018. Poniżej przedstawimy te najważniejsze z punktu widzenia przedsiębiorcy.

Opłaty środowiskowe - jakie stawki w 2018?

  • Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych - wynoszą od 3,06 do 199,26 zł - w zależności od rodzaju silnika oraz paliwa.
  • Górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska - od 2,20 do 388,64 zł - w zależności od rodzaju zanieczyszczenia (gazy, pyły, wody).
  • Maksymalne stawki opłat produktowych - od 0,30 do 2,70 zł za kilogram - w zależności od rodzaju opakowania

Jak płacić opłaty środowiskowe?

Przedsiębiorca  korzystający ze środowiska ma obowiązek:

  • prowadzić aktualizowaną co rok ewidencję danych zawierającą informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,
  • ustalać we własnym zakresie wysokość należnej opłaty, według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce,
  • wnosić bez wezwania należną opłatę do dnia 31 marca za rok ubiegły, na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.