Poradnik Przedsiębiorcy

Karty paliwowe a odliczenie VAT

Karty paliwowe zostały stworzone, aby ułatwić życie podatnikom wykorzystującym w działalności pojazdy. Jednak z powodu różnych interpretacji przepisów, budzą wśród nich wiele wątpliwości. Karty te są wydawane klientom przez firmy leasingowe bądź przedsiębiorstwa zarządzające flotami samochodowymi. Podstawowym problemem z jakim borykają się obecnie przedsiębiorcy, jest to jak rozliczać takie kupony. Organy skarbowe pozwalają na odliczenie podatku VAT od zakupu benzyny za pośrednictwem karty paliwowej, natomiast Naczelny Sąd Administracyjny już nie.

Działanie kart paliwowych można opisać za pomocą schematu. Przykładowo, firma leasingowa udostępnia klientowi kartę, który później płaci nią za paliwo na stacjach benzynowych. Koncert paliwowy wystawia fakturę na leasingodawcę, który następnie odlicza zawarty na niej podatek VAT i refakturuje transakcję na rzecz leasingobiorcy. Korzystający z karty paliwowej odlicza VAT od zakupu, jeżeli dotyczył samochodu ciężarowego. W zakres czynności jakie obsługują omawiane karty wchodzi także zakup części, akcesoriów i usług np. myjni samochodowej.

Zdaniem Izb Skarbowych

Według Warszawskiej Izby Skarbowej funkcjonowanie kart paliwowych w sposób jaki został opisany powyżej, jest prawidłowy. Powołując się na art. 7 ust. 8 ustawy o VAT, firma leasingowa może odliczyć pełny VAT oraz refakturować usługi, wraz z paliwem klientowi. Jak wynika z przytoczonego przepisu, gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje go bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach (interpretacja nr IPPP2/443-510/13-4/MM).

Podobnie uznała w innym przypadku Izba Skarbowa w Poznaniu (ILPP4/443-122/13-2/EWW), nazywając opisany schemat zakupu paliwa transakcją łańcuchową, w której leasingodawca również dokonuje dostawy towarów lub usług.

Odmienne zdanie NSA

W wyroku z 14 sierpnia 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. I FSK 1177/11) uznał, że udostępnianie kart paliwowych przez firmy leasingowe jest usługą finansową, a leasingodawca nie jest bezpośrednim sprzedawcą towaru czy usługi. Zatem stacja benzynowa powinna wystawić fakturę bezpośrednio na kupującego paliwo klienta. Co istotne, cały schemat ulega odwróceniu, a co za tym idzie - firmy leasingowe i ich klienci nie mieli prawa do odliczania podatku VAT.

NSA podkreślił, że uzasadniając swoje stanowisko opierał się na wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Jednak wydane już później interpretacje skarbowe, mogą się przyczynić do braku konieczności korygowania rozliczeń podatników.

Wnioskując z powyższych rozważań, wyrok NSA budził wiele kontrowersji w kwestii rozliczania podatku VAT z transakcji dokonywanych kartami paliwowymi. Wynika z tego, że faktury wystawione na leasingodawcę oraz jego klienta, stanowią faktury puste - nieodzwierciedlające stanu rzeczywistego operacji gospodarczych - a to oznacza, że nie uprawniają do odliczenia VAT. Jednak z drugiej strony firma leasingowa wydając kartę, ma wpływ na warunki transakcji. Można zatem uznać, że kupuje paliwo na rzecz swojego klienta, ale we własnym imieniu. Zgodnie z przeznaczeniem transakcji łańcuchowych - dokonuje w ten sposób opodatkowanej dostawy towarów lub usług.