0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa o pracę w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Młodocianym jest osoba powyżej 15 roku życia, która nie ukończyła jeszcze 18 lat. Zasady zawierania umów z pracownikami młodocianymi reguluje Kodeks pracy. Zgodnie z przepisami zatrudniać wolno jedynie tych młodocianych, którzy ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową oraz którzy przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. Nauka zawodu trwa nie krócej niż 24 miesiące i nie dłużej niż 36 miesięcy oraz kończy się egzaminem. Umowa o pracę w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy trwa od 3 do 6 miesięcy.

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy służy przygotowaniu młodocianego do pracy w charakterze przyuczonego pracownika i może dotyczyć wybranych prac związanych z nauką zawodu.

Umowa o pracę w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy - darmowy wzór do pobrania

Do pobrania:

Umowa o pracę w celu przyuczenia do wykonywania zawodu.pdf
Umowa o pracę w celu przyuczenia do wykonywania zawodu.docx

Kto może prowadzić przyuczenie do wykonywania określonej pracy?

Pod warunkiem posiadania kwalifikacji wymaganych od instruktorów praktycznej nauki zawodu odpowiedzialność za przyuczenie młodocianych może spoczywać na:

  • pracodawcy,
  • osobie zatrudnionej u pracodawcy,
  • osobie prowadzącej zakład pracy w imieniu pracodawcy. 

Wynagrodzenie pracownika młodocianego

Pracownikowi młodocianemu, z którym zawarta jest umowa o pracę w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy, przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski. Procent wynagrodzenia jest uzależniony od roku nauki; najniższe wynagrodzenie dla młodocianego w pierwszym roku nauki to 4%.

umowie o pracę w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy pracodawca ma prawo zaproponować młodocianemu pracownikowi wyższą stawkę wynagrodzenia. Rozporządzenie reguluje jedynie kwoty minimalne.

Egzamin sprawdzający

Przygotowanie zawodowe kończy się egzaminem sprawdzającym. W przypadku gdy młodociany zatrudniony jest u pracodawcy będącego rzemieślnikiem, egzamin sprawdzający zdaje przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej (zasady egzaminu określa wówczas Związek Rzemiosła Polskiego). W pozostałych przypadkach egzamin składany jest bezpośrednio u pracodawcy.

Po zdanym egzaminie izba rzemieślnicza lub pracodawca wydaje zaświadczenie stwierdzające nabycie umiejętności w wykonywaniu prac, których dotyczyło przyuczenie.

Co powinna zawierać umowa o pracę w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy?

Umowa o pracę w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy powinna być sporządzona w formie pisemnej. Dokument powinien zawierać co najmniej takie dane, jak:

  • dane pracodawcy,
  • dane pracownika młodocianego,
  • rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy),
  • czas trwania przyuczenia,
  • miejsce odbywania przyuczenia zawodowego,
  • sposób dokształcania teoretycznego,
  • wysokość wynagrodzenia.

Jeżeli zatrudnienie pracownika młodocianego nie ma związku z przygotowaniem zawodowym, może być to zatrudnienie tylko przy pracach lekkich, które nie stanowią zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego. Wykonywana praca nie może utrudniać wypełniania obowiązku szkolnego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów