0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa użyczenia lokalu - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Użyczenie ujęte jest w kodeksie cywilnym w art. 710 - 719. W  umowie użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu na bezpłatne używanie rzeczy przez czas oznaczony lub nieoznaczony. Nieodpłatność umowy użyczenia odróżnia ją od umowy najmu lub umowy dzierżawy. Jakie elementy powinna zawierać umowa, gdy przedmiotem użyczenia jest lokal? Jakie konsekwencje może nieść za sobą umowa użyczenia lokalu?

Formy umowy użyczenia lokalu 

Dla zawarcia umowy użyczenia lokalu przepisy nie przewidują szczególnej formy. Dla celów dowodowych warto jednak zachować formę pisemną. Istotne jest, że wszelkie uzupełnienia lub zmiany powinny zachować formę, w której zostawała zawarta sama umowa. Jeżeli zatem umowa użyczenia lokalu została sporządzona na piśmie, wszelkie zmiany również powinny przybrać tę formę.

Umowa użyczenia lokalu - elementy, jakie może zawierać

Umowa użyczenia lokalu powinna zawierać przede wszystkim określenie następujących elementów:

  1. strony umowy - użyczający i biorący;

  2. przedmiot umowy - czyli lokal mieszkalny, który powinien zostać dokładnie opisany w umowie, tj. powinny być dokładnie wskazane jego  wielkość, ilość pomieszczeń, plan lokalu w załączniku do umowy. Poza tym najlepiej dokładnie określić, w jakim stanie jest lokal (np. opisanie wad i uszczerbków itp.).

  3. okres trwania umowy - umowa użyczenia lokalu może zostać zawarta na okres oznaczony lub też nieoznaczony. Zatem w umowie określa się konkretny czas trwania umowy (np. 5 lat) lub informuje, że zawarto ją na czas nieokreślony.

  4. ograniczenia i odpowiedzialność - stosownie do art. 712 ust. 2 Kodeksu cywilnego, biorący nie może oddać przedmiotu umowy użyczenia osobie trzeciej, zatem taką informację można zawrzeć w umowie.

  5. koszty utrzymania lokalu - zwykłe koszty utrzymania użyczonego lokalu ponosi biorący. W tym miejscu można wyszczególnić, o jakie koszty chodzi np. zainstalowanie miernika ciepła, czynsz.

  6. rozwiązanie umowy - umowa użyczenia lokalu jest umową dobrowolną i nieodpłatną, zatem przyjmuje się, że rozwiązanie umowy następuje za porozumieniem stron. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by ustalić rozwiązanie umowy z zachowaniem np. 7-dniowego okresu wypowiedzenia.

  7. podpisy obu stron.

Umowa użyczenia lokalu - postanowienia końcowe

W umowie użyczenia lokalu strony mogą również uwzględnić dodatkowe informacje określające sposób, w jaki lokal powinien być użytkowany. Biorący jest odpowiedzialny za szkody, jeżeli wykorzystuje lokal w sposób sprzeczny z umową albo z jego właściwościami. Jeżeli biorący używa lokalu w sposób sprzeczny z umową, użyczający może żądać jego zwrotu niezależnie od okresu, na jaki mowa została zawarta (art. 716 KC).

Umowa użyczenia lokalu staje się skuteczna tylko wówczas, gdy przedmiot umowy (tj. lokal) został wydany biorącemu - tego rodzaju zapis powinien zostać ujęty w dokumencie. Biorący powinien także wiedzieć, że zdarzenie to nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Biorący lokal w nieodpłatne używanie nie jest więc zobowiązany do opłacania PCC w związku z podpisaniem umowy użyczenia lokalu.

Do pobrania:

Wzór umowy użyczenia lokalu .pdf
Wzór umowy użyczenia lokalu .doc
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów