0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Organy administracji publicznej - Administracja zespolona cz.2

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rola wojewody i sposób wykonywania zadań na terenie województwa zmieniły się znacząco po transformacji ustrojowej. Zmienił się także sposób współdziałania wojewody jako przedstawiciela Rady Ministrów z organami administracji publicznej. Z kim współpracuje on najściślej? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, czym jest administracja zespolona i w jaki sposób działa!

Administracja zespolona - definicja i cechy

Administracja zespolona jako całość stanowi element terenowej administracji rządowej. Oznacza to, że razem z wojewodą i pod jego kierownictwem wykonują oni politykę Rady Ministrów na terenie konkretnego województwa. Ważną cechą administracji zespolonej jest podległość wojewodzie - jego rolę dokładnie określa ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

Art. 3. 1. Wojewoda jest:  

1) przedstawicielem Rady Ministrów w województwie;  

2) zwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej w województwie;  

3) organem rządowej administracji zespolonej w województwie;  

4) organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków pod względem legalności, z zastrzeżeniem ust. 2;  

5) organem administracji rządowej w województwie, do którego właściwości należą wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie niezastrzeżone w odrębnych ustawach do właściwości innych organów tej administracji;

6) reprezentantem Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach;  

7) organem wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.1) ).


2. Wojewoda kontroluje pod względem legalności, gospodarności i rzetelności wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej. (...). 

Z przytoczonego powyżej art. 3, a także z przepisów znajdujących się w dalszej części ustawy wynika jasno, że w zakresie współdziałania z administracją zespoloną najważniejszymi zadaniami wojewody są przede wszystkim:

 • wybór organów administracji zespolonej - kierowników i komendantów (istnieją wyjątki od tej zasady - m.in. komendant wojewódzki policji, którego powołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych, lecz jest zobowiązany do zasięgnięcia opinii wojewody w tej kwestii - muszą one jednak wynikać bezpośrednio z ustaw),
 • kierowanie i koordynowanie działania administracji zespolonej,
 • kontrolowanie funkcjonowania i wykonywania zadań administracji zespolonej, a także przedstawiania ich organom wyników kontroli i ewentualnych zaleceń pokontrolnych,
 • zapewnienie możliwości prawidłowego funkcjonowania administracji zespolonej.

Osobny obowiązek wojewody wprowadza też kodeks postępowania administracyjnego:

Art. 22 § 1. Spory o właściwość rozstrzygają: (...)

3) między organami administracji zespolonej w jednym województwie nie wymienionymi w pkt 2 - wojewoda;

Oznacza to, że  w przypadku zaistnienia sporów kompetencyjnych, czyli takich, w których:

 • wiele organów administracji publicznej uważa się za właściwe do załatwienia konkretnej sprawy lub
 • żaden organ administracji publicznej nie uważa się za właściwy do załatwienia konkretnej sprawy

mogą zwrócić się do wojewody o wskazanie jednostki, która powinna zająć się daną kwestią. Jest on zobowiązany orzec w tej sprawie bezzwłocznie i w sposób skuteczny powiadomić strony o swojej decyzji.

Co niezmiernie ważne, wojewoda w pełni odpowiada za to, w jaki sposób administracja zespolona i jej organy wykonują swoje działania i czy robią to zgodnie z przepisami prawa. Choć organy administracji zespolonej wykonują powierzone im zadania we własnym imieniu lub - jeśli wskazują to przepisy odrębnej ustawy - z upoważnienia ustawowego, to wojewoda, jako osoba koordynująca i nadzorująca ich działanie, jest odpowiedzialny za wykonanie przez nie powierzonych im zadań.

Organy administracji zespolonej

Organami rządowej administracji zespolonej w województwie są:

 • Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
 • Komendant Wojewódzki Policji,
 • Kurator Oświaty,
 • Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny,
 • Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,
 • Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,

 • Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,
 • Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej,
 • Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 • Wojewódzki Lekarz Weterynarii,
 • Wojewódzki Konserwator Zabytków,
 • Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny,
 • Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego.

Wymienionym wyżej kierownikom i komendantom podlegają odpowiednie oddziały, urzędy, kuratoria, komendy i inne placówki obejmujące mniejsze niż województwo obszary - powiaty i gminy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów