0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa użyczenia samochodu - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Poprzez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu przez czas oznaczony lub nieoznaczony na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Jeżeli użyczenie dotyczy samochodu, mamy więc do czynienia z umową użyczenia samochodu. Jakie elementy powinna zawierać umowa użyczenia samochodu?

Pobierz darmowy wzór użyczenia samochodu w formacie PDF i DOCX!

Do pobrania:

Wzór umowy użyczenia samochodu.pdf
Wzór umowy użyczenia samochodu.docx

Umowa użyczenia samochodu - przedmiot umowy

Umowa użyczenia samochodu dotyczy zdarzenia, kiedy to użyczający zezwala na bezpłatne używanie samochodu przez biorącego w używanie. Bezpłatny charakter oddania samochodu w używanie jest koniecznym warunkiem zawarcia umowy użyczenia samochodu, w przeciwnym wypadku nie ma ona zastosowania. Wówczas odpowiednią umową będzie umowa najmu lub umowa dzierżawy.

Strony mogą określić sposób używania samochodu - jeżeli strony nie uregulują tej kwestii w umowie, biorący będzie mógł używać samochodu w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu.

Warto wiedzieć, że bez zgody użyczającego biorący nie może oddać rzeczy użyczonej osobie trzeciej do używania. Jeśli więc biorącemu zależy na takiej zgodzie, powinna być ona zawarta w umowie.

Umowa użyczenia samochodu - koszty używania

Biorący do używania samochód ponosi zwykłe koszty jego utrzymania (np. zakup paliwa, myjnię, koszty ewentualnych napraw itp.). Jeżeli natomiast poczynił inne wydatki lub nakłady na samochód, które przekraczają koszty związane ze zwykłym używaniem, stosuje się odpowiednio przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia (uregulowane w Kodeksie cywilnym, art. 752-757).

Umowa użyczenia samochodu - forma

Przepisy nie narzucają szczególnej formy, w jakiej powinna zostać zawarta umowa użyczenia samochodu; dopuszczalna jest zatem dowolna forma (nawet ustna). Najbezpieczniej jednak zachować formę pisemną, co pozwoli na to, by mogła posłużyć jako dowód w przypadku ewentualnych sporów.

Umowa użyczenia samochodu - podstawowe elementy

Umowa użyczenia samochodu powinna zawierać przede wszystkim:

 • datę i miejsce jej zawarcia;

 • strony umowy - czyli użyczający oraz biorący. W umowie należy wskazać wszystkie dane umożliwiające ich identyfikację. W przypadku:

  • osób fizycznych - będzie to imię i nazwisko, adres, PESEL lub numer dowodu tożsamości;

  • osób prawnych: nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby, NIP, ewentualnie KRS oraz REGON, a także imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji;

 • przedmiot umowy - przedmiotem umowy jest rzecz ruchoma - samochód. W umowie użyczenia samochodu należy dokładnie wskazać, o jaki samochód chodzi (opis samochodu, nr rejestracyjny, rocznik, model, moc i pojemność silnika, kolor). Bardzo ważne jest również, aby strony opisały stan fizyczny rzeczy - jeżeli samochód posiada jakieś wady, powinny one zostać wskazane;

 • czas trwania umowy - należy określić jak długo będzie trwało użyczenie; może to być zarówno czas oznaczony jak i nieoznaczony;

 • informację o kosztach, które ponosi biorący w związku z zawarciem umowy użyczenia samochodu (czyli zwykłe koszty jego utrzymania);

 • odpowiedzialność stron - biorący jest odpowiedzialny za przypadkową utratę samochodu lub jego uszkodzenie (np. w wyniku kradzieży lub stłuczki), jeżeli używa go w sposób sprzeczny z umową, jego właściwościami lub z przeznaczeniem (np. pozostawia otwarty pojazd). Ponosi również odpowiedzialność, gdy powierza samochód innej osobie, nie będąc do tego upoważnionym przez umowę ani zmuszonym przez okoliczności. Jeżeli zaistniałyby takie przesłanki lub gdy samochód będzie potrzebny użyczającemu z powodów niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, użyczający może żądać zwrotu samochodu (nawet jeśli umowa została zawarta na czas oznaczony);

 • postanowienia końcowe;

 • podpisy obu stron.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów