Poradnik Przedsiębiorcy

Terminy płatności składek ZUS i konsekwencje opóźnień w zapłacie

Przedsiębiorcy pytani o najbardziej uciążliwy obowiązek przy prowadzeniu działalności najczęściej wymieniają konieczność rozliczania z ZUS. Co miesiąc, w ściśle określonym czasie, każdy właściciel firmy ma obowiązek zapłaty ZUS-ów za siebie i pracowników, których zatrudnia. Od czego zależą terminy płatności składek? Odpowiedź poniżej.

Trzy terminy płatności składek

Składki ZUS są płacone przez płatników w trzech podstawowych terminach:

  • do 5. dnia następnego miesiąca – w przypadku jednostek i zakładów budżetowych, oraz gospodarstw pomocniczych;
  • do 10. dnia następnego miesiąca – w odniesieniu do osób fizycznych, które opłacają składkę wyłącznie za siebie;
  • do 15. dnia następnego miesiąca – obowiązek ten dotyczy pozostałych podatników.

Uwaga!

Terminy płatności składek są równoznaczne z terminem wysłania deklaracji rozliczeniowej. ZUS musi bowiem otrzymać dokument potwierdzający naliczenie składek.

Termin płatności składek a dzień wolny od pracy

Jeżeli termin płatności składek przypada na dzień wolny od pracy, tj. święto, weekend, wtedy składka powinna zostać opłacona nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym.

Wpłata dokonana według ZUS

Dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłatę uznaje się za dokonaną dopiero w momencie wpłynięcia środków. Jeśli płatnik dokonał wpłaty 15. dnia miesiąca i nie została ona zaksięgowana przez ZUS w tym dniu, musi liczyć się z jednodniowym opóźnieniem. Dlatego polecenie przelewu najlepiej złożyć z kilkudniowym wyprzedzeniem. Nie ma bowiem żadnych przeciwwskazań, aby wpłat dokonywać przed ostatecznym terminem.

Powyższe zasady definiują ogólne terminy płatności składek ZUS, jednak i od tej reguły są wyjątki.

Inny termin płatności do ZUS - dla kogo?

Inny termin płatności do ZUS dotyczy podatników rozliczających się z kodem „4”, pomimo że opłacają oni składki wyłącznie za siebie. Kod „4” należy wpisać w danych organizacyjnych w polu 01 deklaracji ZUS DRA.

Do tej grupy należą:

  • wspólnicy spółek jednoosobowych z ograniczoną odpowiedzialnością, cywilnych, jawnych, komandytowych i partnerskich, którzy opłacają składki wyłącznie za siebie pod warunkiem, że spółka zatrudnia pracowników lub inne osoby podlegające z tego tytułu ubezpieczeniom oraz przez osoby podlegające dobrowolnie ubezpieczeniu zdrowotnemu;
  • osoby, które dobrowolnie opłacają składki na ubezpieczenie zdrowotne;
  • osoby, które opłacają jednocześnie dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe i dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

Składki ZUS twórców i artystów

Przepisy ubezpieczeniowe definiują twórców i artystów jako osoby prowadzące działalność gospodarczą, stąd obowiązują ich płatności składek do 10. dnia miesiąca, jeżeli opłacają składki tylko za siebie oraz do 15. dnia miesiąca, jeśli opłacają składki również za pracowników. Jednak w przypadku tej grupy termin płatności składek może ulegać zmianie. Np. gdy Komisja ds. Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, która wskazuję datę rozpoczęcia działalności, wydaje decyzję o rozpoczęciu z datą późniejszą niż wskazany moment ubezpieczenia. W takim przypadku ZUS nie nalicza odsetek tylko następuje przesunięcia terminu zapłaty.

Nieopłacenie składki ZUS w terminie

Od każdej nieterminowej płatności ZUS nalicza odsetki. Jeżeli odsetki nie przekroczą kwoty 6,60 zł, to zostaną one anulowane i płatnik uiszcza płatność tylko za zaległe składki. W przypadku opóźnień możliwą karą jest grzywna, która może wynieść do 5000 zł. W przypadku gdy płatnik opłaca składki dobrowolne, a nie uiszcza ich w wymaganych terminach, przestaje podlegać ubezpieczeniu dobrowolnemu. Dzieje się tak np. w przypadku ubezpieczenia chorobowego, w konsekwencji czego płatnik traci prawo do zasiłku w czasie choroby. Istnieje jednak możliwość przywrócenia terminu płatności składki, ale należy wcześniej wystąpić z wnioskiem do ZUS, jednak decyzja nie zależy od indywidualnej interpretacji zakładu.