0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Układ w upadłości na nowych zasadach od 2020 roku – oddłużanie firmy w trakcie upadłości konsumenckiej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Układ w upadłości to jeden z trzech trybów oddłużania przewidywanych w trakcie upadłości konsumenckiej. Zgodnie z nową ustawą sąd upadłościowy może z urzędu skierować sprawę dłużnika do trybu układu. Zobacz, co może firmie dać układ w upadłości i umowa z nadzorcą układu w upadłości. Z tego artykułu dowiesz się, kto może pełnić funkcję nadzorcy tego układu oraz jak on jest zawierany.

Stworzenie układu w upadłości – 3 kroki postępowania

Krok 1. Złożenie wniosku przez dłużnika.

Dłużnik składa wniosek o zawarcie układu w upadłości. Dokument ten przedstawia wstępne propozycje układowe i może wnioskować o całkowite lub częściowe wstrzymanie likwidacji masy upadłościowej przedsiębiorstwa do czasu, gdy układ w upadłości zostanie zatwierdzony. Wniosek od 2020 roku jest składany na formularzu urzędowym – wzór określił Minister Sprawiedliwości. Jego treść jest zbliżona do wniosku o upadłość konsumencką.

Zawarcie tego układu reguluje prawo restrukturyzacyjne. Nowością jest fakt, że sąd upadłościowy może z urzędu skierować dłużnika do tego trybu, jeśli dłużnik we wniosku wyrazi zgodę na tryb układowy. Od 2020 roku decyzja o rozpoczęciu postępowania układowego zostanie podjęta na podstawie możliwości zarobkowych i sytuacji zawodowej dłużnika.

Krok 2. Zgromadzenie i głosowanie.

Nadzorca sądowy zwołuje posiedzenie wierzycieli, którzy opowiedzą się za lub przeciw układowi na drodze głosowania. Po zakończeniu zgromadzenia nadzorca ma 21 dni na złożenie w sądzie upadłościowym wniosku o zatwierdzenie lub umorzenie postępowania układowego.

Zgodnie z nowy prawem upadłościowym termin zgromadzenia wierzycieli wyznaczany jest przez nadzorcę sądowego. Odbywa się to w porozumieniu z dłużnikiem. Zgromadzenie nie może się odbyć później niż okres trzech miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Przekroczenie tego terminu, grozi umorzeniem postępowania. Jeśli organem kierującym dłużnika jest sąd, to termin ten jest dłuższy o miesiąc (4 miesiące).

Krok 3. Decyzja sądu.

Gdy wierzyciele przyjmą układ, musi on zostać zatwierdzony przez sąd prawomocnym zatwierdzeniem, które stanowi zakończenie postępowania w tej sprawie. Jednak, jeśli układ nie jest zgodny z prawem lub może skrzywdzić wierzycieli, którzy byli przeciwni układowi i przedstawili swoje zastrzeżenia, to sąd ma prawo odrzucić wniosek o stworzenie układu.
Od 2020 układ w upadłości jest zawierany na czas krótszy niż 5 lat – nie dotyczy: wierzytelności ze stosunku pracy, wierzytelności zabezpieczonej hipoteką na mieniu dłużnika, wierzytelności ze stosunku zastawu, zastawu rejestrowanego lub skarbowego albo hipoteki morskiej, która w części znajduje pokrycie w wykazanej wartości przedmiotu zabezpieczenia.

Kim jest nadzorca sądowy?

Nadzorca sądowy to osoba wyznaczana przez sąd w postanowieniu o wszczęciu przyspieszonego postępowania układowego albo postępowania układowego o zwykłym charakterze. Nadzorca sądowy musi w ciągu 30 dni przygotować:

  • propozycje układowe w porozumieniu z dłużnikiem,
  • spis wierzytelności spornych,
  • spis wierzytelności.

Wszystkie informacje na temat tego, kto może zostać nadzorcą sądowym oraz w jakiej sytuacji zostaje powołany, znajdują się w Art. 38. Prawa restrukturyzacyjnego: „Powołanie nadzorcy sądowego” oraz kolejno w art. 39., 40., aż do art. 50.
Nadzorca układu to jedna osoba, wybierana przez dłużnika, prowadząca czynności pozasądowe dotyczące układu w upadłości. Umowa z nadzorcą układu w upadłości jest zawierana na podstawie umowy cywilnoprawnej między dłużnikiem a nadzorcą, Określa ona wysokość wynagrodzenia i zakres obowiązków. Zgodnie z art. 24 prawa restrukturyzacyjnego nadzorca to:

  • Osoba fizyczna w pełni zdolna do prowadzenia czynności prawnych, która ma licencje doradcy restrukturyzacyjnego.
  • Spółka handlowa, jeśli jej wspólnicy są odpowiedzialni za zobowiązania spółki bez ograniczenia majątkowego lub gdy członkowie zarządu spółki (reprezentujący ją) mają licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Umowa z nadzorcą układu w upadłości wygasa:

„w przypadku cofnięcia lub zawieszenia praw wynikających z licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz w przypadku śmierci nadzorcy układu lub utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych. Umowa wygasa również w przypadku, gdy w terminie dwóch tygodni od dnia jej zawarcia nadzorca układu nie zawrze umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej”. (Art. 35. Umowa o pełnienie funkcji nadzorcy układu)

Nowe prawo ogranicza do minimum udział sądów. To licencjonowany doradca restrukturyzacyjny ma za zadanie czuwać nad wykonaniem zawartego układu w upadłości.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów