0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa najmu miejsca garażowego - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedmiotu umowy najmu miejsca garażowego nie trzeba chyba nikomu wyjaśniać. Zawierana pomiędzy wynajmującym a najemcą, uprawnia najemcę do parkowania samochodu na określonym miejscu garażowym. Umowę tę regulują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące najmu, a ściślej art. 659 - 679 kodeksu. Jakie elementy powinna zawierać umowa najmu miejsca garażowego?

Umowa najmu miejsca garażowego - forma zawarcia

Umowę najmu miejsca garażowego zawartą na okres powyżej jednego roku, stosownie do art. 660 Kodeksu cywilnego, należy zawrzeć w formie pisemnej. W przeciwnym wypadku uważa się, że została zawarta na okres nieoznaczony. W innych przypadkach umowa najmu miejsca garażowego może zostać zawarta w jakiejkolwiek formie (z uwzględnieniem art. 60 k.c.), należy jednak mieć na uwadze, że zawsze najbezpieczniej jest zawierać umowy w formie pisemnej dla celów dowodowych w sytuacji ewentualnego konfliktu i postępowania przed sądem.

Elementy konieczne, które powinna zawierać umowa najmu miejsca garażowego

Umowa najmu miejsca garażowego przede wszystkim powinna zawierać:

 • datę i miejsce jej zawarcia,

 • określenie stron zawierających umowę - czyli wynajmujący oraz najemca. Oznaczenie stron powinno być wyczerpujące, tak by możliwa była ich identyfikacja. Jeżeli stroną umowy jest:

  • osoba fizyczna - w umowie powinny zostać ujęte jej imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu tożsamości (opcjonalnie można również zamieścić numer PESEL);

  • przedsiębiorca - należy wpisać nazwę firmy, adres siedziby, NIP, numer REGON, ewentualnie numer wpisu KRS oraz osobę reprezentującą przedsiębiorstwo.

 • wskazanie przedmiotu umowy, czyli miejsce garażowe, którego umowa najmu dotyczy - w umowie najmu miejsca garażowego należy dokładnie opisać, gdzie znajduje się przedmiotowe miejsce (miejscowość, adres, numer)

 • wskazanie daty rozpoczęcia najmu, czyli od kiedy najemca może korzystać z miejsca garażowego,

 • okres obowiązywania umowy, może być zarówno oznaczony jak i nieoznaczony. Zgodnie z art. 661 Kodeksu Cywilnego, umowa najmu zawarta na okres dłuższy niż 10 lat, po jego upływie uważana jest za umowę zawartą na czas nieoznaczony. W przypadku gdy strony nie określą okresu najmu miejsca garażowego, najem kończy się wraz z wypowiedzeniem obu stron.

 • wskazanie wysokości czynszu, dla wynajmującego wraz z określeniem formy płatności (gotówką, przelewem bankowym czy też w formie innych świadczeń niż pieniężnych) oraz terminu płatności (z góry, z dołu). Jeżeli w umowie najmu miejsca garażowego nie znajdzie się zapis o terminie płatności czynszu, powinien on być płatny z góry.

 • podpisy obu stron umowy.

Elementy dodatkowe zawarte w umowie

Oprócz elementów koniecznych umowa najmu miejsca garażowego może także zawierać informacje dodatkowe ustalone pomiędzy stronami. Między innymi dobrze jest pamiętać o umieszczeniu w umowie:

 • szczególnych zasad obowiązujących podczas najmu miejsca garażowego, np. czy najemca może podnająć przedmiot umowy osobie trzeciej (zgodnie z art. 668 k.c. najemca może oddać w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem tylko w sytuacji, gdy nie zabrania mu tego umowa);

 • informacji, czy wynajmujący wystawi najemcy fakturę za wynajem miejsca garażowego,

 • informacji o tym, że sprawy nieuregulowane w umowie najmu miejsca garażowego regulują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Do pobrania:

Wzór umowy najmu miejsca garażowego.pdf
Wzór umowy najmu miejsca garażowego.docx
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów