0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Funkcjonowanie magazynu call-of stock od stycznia 2020 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wprowadzenie zasad funkcjonowania magazynów konsygnacyjnych w krajach członkowskich wspólnoty UE ma ujednolicić, uprościć oraz przyspieszyć rozliczenie transakcji towarowych pomiędzy krajami z UE z zastosowaniem magazynów. Nowości ustawowe powiększają wachlarz możliwości, z jakich może skorzystać zarówno podatnik dostarczający własne towary do magazynu, prowadzący ten magazyn jak i dalszy podatnik nabywca. Ponadto bardziej szczegółowo określono warunki, kiedy zaistnieje dla obu stron wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów zwane dalej WNT oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów zwana dalej WDT. Dowiedz się, jak wygląda funkcjonowanie magazynu call-of stock od stycznia 2020 roku!

Czego dotyczą zmiany podatkowe?

Konieczność zmian w ramach opodatkowania VAT transakcji międzynarodowych wynika z dostosowania polskiego prawa podatkowego wobec dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE zwaną dalej dyrektywą VAT.

Drugi poziom zmian to wdrożenie rozporządzenia wykonawcze Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r. Jednak ono nie wymaga wprowadzania zmian w polskiej ustawie o VAT.

Ostatecznie projekt ustawy z dnia 11 czerwca 2019 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku VAT oraz ustawy kodeks karny skarbowy, który zawiera przepisy dostosowawcze (w ramach dyrektywy VAT zmieniającej niektóre przepisy aktualnie stosowane) obowiązuje od stycznia 2020 r. Wprowadziła on szereg przepisów usprawniających działanie magazynów konsygnacyjnych, ale także rozróżnienie ich z magazynami działającymi poza terytorium RP.

Jedną ze znacznych zmian, które weszły w życie od stycznia 2020 r. będzie implementacja ułatwień i zasad korzystania z magazynów konsygnacyjnych, nazwanych w przepisach magazynami typu call-off stock w handlu transgranicznym. 

Zmiany te będą dotyczyć czynnych podatników VAT i jednocześnie zarejestrowania na potrzeby przeprowadzania transakcji unijnych VAT-UE.

Czym jest magazyn konsygnacyjny i co oznacza w ramach WNT?

W art. 2 pkt 27c ustawy o VAT określono, że magazyn konsygnacyjny to wyodrębnione u polskiego podatnika VAT UE miejsce przechowywania towarów (na terytorium RP) stanowiących własność innego unijnego podatnika VAT nieposiadającego siedziby działalności na terytorium RP i dostarczonych przez niego do tego magazynu, z którego polski podatnik VAT-UE, przechowujący towary, pobiera je, co stanowi przeniesienie prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

Aktualnie przemieszczenie towarów do magazynu konsygnacyjnego (prowadzącego magazyn konsygnacyjny) stanowi WNT dla prowadzącego dany magazyn, jeżeli jest dokonane przez unijnego, podatnika VAT oraz VAT-UE (zarejestrowanego, jako podatnik VAT poza Polską), który nie posiada w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli:

  1. unijny podatnik spoza Polski nie jest zarejestrowany na terytorium RP, jako podatnik VAT czynny lub zwolniony, 

  2. przechowywane w magazynie towary służą (u prowadzącego magazyn) tylko działalności produkcyjnej lub usługowej z wyłączeniem działalności handlowej, przez prowadzącego magazyn konsygnacyjny, 

  3. prowadzący magazyn złoży pisemne zawiadomienie naczelnikowi urzędu skarbowego o zamiarze prowadzenia magazynu zanim jeszcze wprowadzi do magazyny towary dostarczone przez podatnika VAT-UE spoza Polski,

  4. prowadzący magazyn konsygnacyjny prowadzi ewidencję towarów wprowadzanych do tego magazynu, pobieranych i przyjmowanych powtórnie.

Prowadzący magazyn konsygnacyjny jest zobligowany zgłosić pisemne zawiadomienie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zawierające zmiany danych zawartych w zawiadomieniu wymienionym w punkcie 3 w ciągu 30 dni od dnia zaistnienia zmian. 

Jeżeli w ciągu dwóch lat (od dnia wprowadzenia towarów do magazynu) przechowywane w magazynie towary nie zostały pobrane, wówczas ich pobranie określone jest, jako dzień następny po upływie tych dwóch lat.

Funkcjonowanie magazynu call-of stock a przemieszczenie towarów do magazynu

Nowe przepisy ustawy o VAT wprowadził inną, nieco zmodyfikowaną charakterystykę działania magazynu konsygnacyjnego zwanego dalej call-off stock.

Jedną z nowości obejmujących funkcjonowanie magazynu call-of stock, będzie umożliwienie podatnikowi dokonania przemieszczenia towarów do danego magazynu, które to pod pewnymi warunkami nie będzie uznane za WNT a mianowicie:

  1. towary są wysyłane lub transportowane przez podatnika podatku od wartości dodanej (czynny podatnik VAT zarejestrowany w innym kraju UE niż Polska) lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego na terytorium RP w celu ich dostawy na późniejszym etapie i po ich przybyciu innemu podatnikowi, uprawnionemu do ich nabycia (przeniesienie prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel), zgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem między tymi podatnikami,

  2. podatnik podatku od wartości dodanej (unijny sprzedawca, dostawca towarów spoza Polski) wysyłający lub transportujący towary nie ma siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP,

  3. nabywca jest zarejestrowany, jako podatnik VAT UE, a jego nazwa lub imię i nazwisko oraz NIP z kodem PL są znane podatnikowi podatku od wartości dodanej wysyłającemu lub transportującemu towary w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu,

  4. podatnik podatku od wartości dodanej wysyłający lub transportujący towary rejestruje przemieszczenie towarów w ewidencji oraz podaje je w informacji odpowiadającej informacji podsumowującej (jest to nowa, odmienna dla takiej transakcji informacja podsumowująca).

Można zaobserwować, że w podstawowym funkcjonowaniu magazynów call-off stock położono nacisk na to, że przyszły podatnik mający nabyć towary z magazynu jest z góry określony, jako przyszły nabywca. 

Oprócz tego, unijny podatnik nieposiadający firmy w Polsce (ani nieposiadający nr NIP w Polsce) zna dane nabywcy. 

Łączne określenie spójności transakcji, jej cech razem z resztą podstawowych warunków ma umożliwić rozpoznanie WNT u przyszłego nabywcy dopiero w momencie przeniesienia na niego prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Aby tak się stało sprzedawca już na etapie wysyłki lub transportu towarów zna podstawowe dane nabywcy. Dodać do tego należy, że owe przeniesienie prawa musi nastąpić w terminie 12 miesięcy od dnia przybycia towarów do magazynu call-off stock.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów