0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dotacje na innowacyjne projekty w konsorcjum

Wielkość tekstu:

MŚP mogą liczyć nawet na 80%, a jednostki naukowe na 100% dofinansowania na projekty B+R! Mowa o konkursie dotacyjnym w ramach Ścieżki SMART dla projektów realizowanych w konsorcjach. Co warto wiedzieć o tym instrumencie?

Ścieżka SMART – ku innowacji

W grupie siła – właśnie ta myśl przyświeca konkursowi Ścieżka SMART dla konsorcjów. Ścieżka SMART to jeden z instrumentów programu FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki) w ramach nowej polityki spójności na lata 2021-2027, będącego kontynuacją dwóch wcześniejszych programów: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG) oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). FENG ma wspierać przedsiębiorstwa w obszarze innowacji. Ideą Ścieżki SMART jest rozwój i wzmocnienie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez realizację prac B+R oraz wdrażanie innowacji. Kto może skorzystać z dofinansowania? Jakie warunki trzeba spełnić?

Ścieżka SMART dla konsorcjów – główne założenia

Ścieżka SMART dla konsorcjów niemal nie różni się od konkursu dla firm startujących samodzielnie. Jej cele są w pełni zgodne z polityką UE dotyczącą transformacji przedsiębiorstw.

Projekt może składać się z dowolnej ilości modułów, przy czym wnioskodawca z sektora MŚP musi wybrać minimum jeden moduł obligatoryjny – prace B+R lub wdrożenie innowacji, a wnioskodawca inny niż MŚP moduł prace B+R. Warunkiem pozytywnej oceny projektu obejmującego moduł B+R oraz inne moduły, jest przeznaczenie co najmniej 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu na koszty kwalifikowalne modułu B+R.

Innymi słowy, w ramach programu firmy mogą ubiegać się o dotację na realizację kompleksowych projektów, obejmujących prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, wdrożenie wyników przeprowadzonych badań, rozbudowę infrastruktury badawczej, transformację cyfrową przedsiębiorstwa, transformację zieloną przedsiębiorstwa, internacjonalizację firmy oraz podnoszenie kompetencji kadr.

Nabór w ścieżce SMART dla konsorcjów – jakie warunki należy spełnić?

Konkurs skierowany jest do firm, które zawiążą konsorcjum. W skład konsorcjum mogą wchodzić

  • duże przedsiębiorstwa lub
  • duże przedsiębiorstwa i MŚP lub
  • duże przedsiębiorstwa i organizacje badawcze lub organizacje pozarządowe lub
  • MŚP i organizacje badawcze lub organizacje pozarządowe lub
  • duże przedsiębiorstwa i MŚP oraz organizacje badawcze lub organizacje pozarządowe.

Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo, a organizacja badawcza i organizacja pozarządowa mogą być wyłącznie konsorcjantami.

Wnioskodawca będący przedsiębiorstwem musi zabezpieczyć wkład własny, czyli różnicę pomiędzy nakładami na realizację projektu a wnioskowaną dotacją. Wkład własny może pochodzić z kapitałów własnych (np. zysk z lat ubiegłych, dokapitalizowanie) lub obcych (pożyczki, kredyty). Ocena wniosku będzie obejmowała weryfikację wiarygodności i wykonalności zaproponowanego planu finansowania.

Należy pamiętać, że pozyskanie dofinansowania z Funduszy Europejskich nie będzie możliwe, jeśli wnioskodawca znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 (z wyjątkiem pomocy de minimis).

Kolejnym warunkiem jest wykazanie potencjału ludzkiego i technicznego adekwatnego do zaplanowanych w projekcie działań. Wnioskodawca powinien przedstawić we wniosku o dofinansowanie zespół zaangażowany w realizację prac badawczo-rozwojowych lub wdrożeniowych, a także zespół zarządzający poszczególnymi modułami. Z kluczowymi członkami personelu wnioskodawca powinien zawrzeć co najmniej umowy warunkowe. W przypadku braku pełnego zespołu możliwe jest zadeklarowanie utworzenia nowych stanowisk pracy wraz z określeniem wymagań minimalnych, które będą musieli spełnić kandydaci. Analogicznie należy przedstawić niezbędne do realizacji projektu zasoby techniczne – zarówno już posiadane przez wnioskodawcę, jak i planowane do nabycia w ramach projektu.

W przypadku modułu B+R, wnioskodawca powinien dodatkowo wykazać, że posiada prawa własności intelektualnej niezbędne do realizacji modułu, a także wykazać zdolność do wdrożenia wyników prac B+R oraz efektywnej ochrony powstałej własności intelektualnej. 

We współpracy siła

Nie każda firma MŚP ma odpowiedni potencjał organizacyjno-infratrukturalny do prowadzenia we własnym zakresie prac badawczo-rozwojowych. Konsorcjum z jednostką naukową jest jednym z rozwiązań umożliwiających takiemu przedsiębiorcy aplikowanie o dotację na opracowanie innowacji.

Współpraca w ramach konsorcjum to szansa na to, by czerpać z wiedzy i doświadczenia partnera, maksymalnie wykorzystać potencjał swojej firmy i zwiększyć swoje szanse na sukces – mówi Szymon Łokaj z Innology, firmy konsultingowej zajmującej się pozyskiwaniem dotacji na R&D. – To krok w kierunku innowacji, które są ważnym elementem współczesnej gospodarki.

Co więcej, realizacja projektów w ramach konsorcjum to wspólne ponoszenie ryzyka oraz niższe koszty całego przedsięwzięcia dla przedsiębiorstwa. Konkurs Ścieżka SMART dla konsorcjów to również szansa dla wielu przedsiębiorstw, którym nie powiodło się aplikując samodzielnie – mówi Szymon Łokaj. – Wierzymy, że innowacyjne projekty, w szczególności tzw. innowacje deep-tech, są ważne dla polskiej gospodarki, dlatego chętnie wspieramy przedsiębiorstwa w tym obszarze, oferując kompleksowe doradztwo zarówno w procesie aplikowania o dotacje, jak również w zakresie rozliczenia projektu dofinansowanego.

Artykuł sponsorowany

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów