Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Uszkodzenie samochodu w leasingu - jakie konsekwencje wywołuje?

Jednym z częściej wybieranych przez przedsiębiorców sposobów użytkowania samochodów w firmie jest leasing operacyjny. W takim wypadku właścicielem pojazdu w dalszym ciągu jest firma leasingowa, która oddaje leasingobiorcy pojazd do używania oraz czerpania ewentualnych pożytków. Jednak co istotne - fakt, iż podatnik nie jest rzeczywistym właścicielem pojazdu, nie zwalania go z obowiązku ponoszenia kosztów ewentualnej napraw w przypadku kolizji oraz z odpowiedzialności za utratę pojazdu w wyniku kradzieży. Warto zatem jeszcze przed podpisaniem umowy poznać uregulowane w Kodeksie cywilnym prawa i obowiązki, jakie posiadają obie strony i jakie konsekwencje grożą za uszkodzenie samochodu w leasingu.

Umowa leasingu - definicja na gruncie Kodeksu cywilnego

Umowa leasingu została dokładnie uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego. Na podstawie art. 7091 KC poprzez umowę leasingu należy rozumieć zobowiązanie finansującego (w zakresie prowadzonej działalności) do nabycia rzeczy od określonego zbywcy na warunkach przewidzianych w tej umowie, a następnie oddania tej rzeczy korzystającemu do używania (lub używania i pobierania pożytków) przez czas oznaczony. W zamian za to korzystający zobowiązuje się zapłacić leasingodawcy w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, które powinno być co najmniej równe cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Co istotne, umowa leasingu należy do umów, które powinny zostać zawarte na piśmie pod rygorem ich nieważności.

Umowa leasingu a odpowiedzialność za szkody

W przepisach dokładnie została omówiona również kwestia odpowiedzialności stron w przypadku wystąpienia szkody lub ujawnienia wad przedmiotu leasingu. Co do zasady finansujący nie odpowiada wobec korzystającego za wady rzeczy, o ile nie powstały one z jego winy. W związku z tym korzystający będzie obciążony kosztami naprawy pojazdu, z wyjątkiem usterek wynikających z jego naturalnego użytkowania lub powstałych z winy leasingodawcy. Ważne jest bowiem, że w chwilą zawarcia umowy uprawnienia z tytułu wad rzeczy przysługujące finansującemu przechodzą na korzystającego. Jedyny wyjątek stanowi prawo do odstąpienia od umowy ze sprzedawcą przedmiotu leasingu.

Odstąpienie od umowy leasingu

Co do zasady w przypadku wystąpienia wad pojazdu użytkowanego w firmie w ramach leasingu przedsiębiorca zobowiązany jest do pokrycia jego naprawy. W praktyce samochody oferowane w leasingu objęte są serwisem autoryzowanych dealerów samochodowych, gdzie w ramach umowy sprzedaży (zawartej z firmą leasingową) korzystający może skorzystać z bezpłatnego usunięcia usterek lub wymiany pojazdu na nowy. Nie ma prawa natomiast do odstąpienia od umowy sprzedaży.

Odstąpienie od umowy sprzedaży samochodu w leasingu możliwe jest jedynie przez finansującego w okresie pierwszego roku, licząc od wydania rzeczy. Konieczne jest jednak, aby korzystający złożył odpowiednie żądanie odstąpienia od umowy wraz z podaniem przyczyn, jakie wpłynęły na tę decyzję. Dopiero wówczas leasingodawca może podjąć kroki w celu odstąpienia od umowy sprzedaży.

Odstąpienie od umowy skutkuje natomiast wygaśnięciem umowy leasingu. Firma leasingowa zobowiązana jest wówczas do oddania pojazdu w stanie, w jakim był podczas odstąpienia od umowy, a sprzedawca ma obowiązek zwrócić całą wartość samochodu. Co ważne, po wygaśnięciu umowy leasingu finansujący może zażądać od korzystającego zapłaty przewidzianych w umowie, a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz umowy ze zbywcą.

Szkoda całkowita lub kradzież samochodu z leasingu

Warto zwrócić uwagę na zapisy umowy leasingu dotyczące postępowania w przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub utraty pojazdu z leasingu z powodu kradzieży. Sytuacja ta została bowiem przewidziana w przepisach Kodeksu cywilnego, a konkretniej w art. 709KC jeżeli rzecz została przez korzystającego utracona z powodów, za które finansujący nie ponosi odpowiedzialności, to umowa leasingu wygasa.

Warto podkreślić, że ze szkodą całkowitą mamy do czynienia w sytuacji, gdy koszty naprawy samochodu w leasingu przewyższają jego wartość. Wówczas samochód opłaca się jedynie zezłomować.

W takim przypadku zastosowanie mają takie same zasady, jakie zostały omówione podczas kwestii odstąpienia od umowy. Zatem po wygaśnięciu umowy leasingu finansujący może zażądać od korzystającego zapłaty wszystkich przewidzianych w umowie, lecz niezapłaconych rat. Należność tą należy jednak pomniejszyć o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz z tytułu ubezpieczenia rzeczy, a także naprawienia szkody.