Poradnik Przedsiębiorcy

Świadczenia chorobowe za okres pobytu w szpitalu

W przypadku niezdolności do pracy, każda osoba, która podlega ubezpieczeniu chorobowemu ma zagwarantowane świadczenia chorobowe za okres pobytu w szpitalu. Zasiłek chorobowy ma zrekompensować utracony zarobek. Może jednak zdarzyć się tak, że w przypadku hospitalizacji wysokość tego zasiłku będzie niższa niż jej standardowa wysokość.

Kiedy można otrzymać świadczenia chorobowe za okres pobytu w szpitalu

Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje przede wszystkim pracownikom, którzy obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu chorobowemu. Oprócz nich zasiłek chorobowy mogą również otrzymywać osoby, które opłacają ubezpieczenie chorobowe dobrowolnie. Według przepisów prawo do tego mają między innymi przedsiębiorcy oraz zleceniobiorcy, którzy posiadają wymagany okres wyczekiwania 90 dni, w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego jest wymagany krótszy okres wyczekiwania, ponieważ osoba ubezpieczona może otrzymać zasiłek chorobowy już po 30 dniach ciągłego ubezpieczenia chorobowego. Wysokość zasiłku chorobowego stanowi odpowiedni procent podstawy wymiaru, która wyliczana jest jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone ubezpieczonemu lub zadeklarowana podstawa za okres 12 pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. 

Należy podkreślić, że przepis Kodeksu pracy gwarantuje bowiem, że za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia. Tak więc w przypadku pobytu pracownika w szpitalu, gdy jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia chorobowego, ponieważ nie przekroczył jeszcze 33 dni lub odpowiednio 14 dni niezdolności do pracy, gdy ukończył 50 lat, pracodawca zawsze musi wypłacić wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% podstawy.

Co do zasady, zasiłek chorobowy wypłacany jest w wysokości 80% podstawy. Jednak świadczenia chorobowe za okres pobytu w szpitalu mogą być niższe, bowiem za dni hospitalizacji przysługuje tylko 70% tej podstawy.

Świadczenia chorobowe za okres pobytu w szpitalu przez ubezpieczonego

Świadczenia chorobowe za okres pobytu w szpitalu dla osoby, która ukończyła 50 rok życia

Świadczenia chorobowe za okres pobytu w szpitalu od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia, wynosi 80% podstawy wymiaru. Wynika z faktu, iż ta grupa ubezpieczonych przez krótszy okres zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego. Okres, za który pracownikowi przysługuje wyższa wysokość zasiłku chorobowego w związku z pobytem w szpitalu, jest liczony od pierwszego dnia niezdolności do pracy przypadającej po okresie 14 dni wypłaty przez pracodawcę wynagrodzenia chorobowego za czas choroby, o którym mówią przepisy Kodeksu pracy.

Przykład 1.

Pracownik, który ukończył 50. rok życia w okresie od 10 stycznia do 15 lutego (37 dni) przebywał w szpitalu. Za okres od 10 do 23 stycznia (14 dni) ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby. Za okres od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w tym roku, tj. za okres od 24 stycznia do 11 lutego (19 dni) przysługuje mu zasiłek chorobowy w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku, a począwszy od 34 dnia niezdolności do pracy, tj. za okres od 12 do 15 lutego zasiłek chorobowy w wysokości 70% podstawy wymiaru zasiłku.

Świadczenia chorobowe za okres pobytu w szpitalu - wyjątki

Świadczenia chorobowe za okres pobytu w szpitalu wypłacane są w wysokości 100% podstawy, jeżeli niezdolność do pracy:

  • przypada w okresie ciąży,
  • powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów,
  • powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Dokumenty uprawniające do wypłaty świadczenia

Zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA, stwierdzające okres pobytu ubezpieczonego w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej co do zasady wystawia się nie później niż w dniu wypisania ubezpieczonego ze szpitala. Na wniosek pacjenta może być jednak ono wystawione także w terminie późniejszym. Okres hospitalizacji potwierdza lekarz wystawiający zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA, poprzez wpisanie w nim liczby dni pobytu w szpitalu. W razie dłuższego niż 14 dni pobytu ubezpieczonego w szpitalu zwolnienie lekarskie powinno być wystawiane co 14 dni, w celu umożliwienia wypłaty świadczenia chorobowego odpowiednio wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego.