0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Świadczenia chorobowe za okres pobytu w szpitalu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W przypadku niezdolności do pracy, każda osoba, która podlega ubezpieczeniu chorobowemu ma zagwarantowane świadczenia chorobowe za okres pobytu w szpitalu. Zasiłek chorobowy ma zrekompensować utracony zarobek. Może jednak zdarzyć się tak, że w przypadku hospitalizacji wysokość tego zasiłku będzie niższa niż jej standardowa wysokość. Ile wynosi wysokość zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu w 2024 roku? Sprawdź!

Kiedy można otrzymać świadczenia chorobowe za okres pobytu w szpitalu

Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje przede wszystkim pracownikom, którzy obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu chorobowemu. Oprócz nich zasiłek chorobowy mogą również otrzymywać osoby, które opłacają ubezpieczenie chorobowe dobrowolnie. Według przepisów prawo do tego mają między innymi przedsiębiorcy oraz zleceniobiorcy, którzy posiadają wymagany okres wyczekiwania 90 dni, w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego jest wymagany krótszy okres wyczekiwania, ponieważ osoba ubezpieczona może otrzymać zasiłek chorobowy już po 30 dniach ciągłego ubezpieczenia chorobowego. Wysokość zasiłku chorobowego stanowi odpowiedni procent podstawy wymiaru, która wyliczana jest jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone ubezpieczonemu lub zadeklarowana podstawa za okres 12 pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. 

Należy podkreślić, że przepis Kodeksu pracy gwarantuje bowiem, że za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia. Następnie zasiłek chorobowy wypłacany jest w wysokości 80% podstawy.

Do końca 2021 roku zasiłek za pobyt w szpitalu wynosił 70% podstawy wymiaru zasiłku.

Przykład 1.

Pracownik, który ukończył 50. rok życia w okresie od 10 grudnia do 11 stycznia (37 dni) przebywał w szpitalu. Za jaki okres otrzyma zasiek?

Za okres od 10 do 23 grudnia (14 dni) ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby w wysokości 80% podstawy. Za okres od 24 grudnia przysługuje mu zasiłek chorobowy w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Świadczenia chorobowe za okres pobytu w szpitalu dla pracownika

Świadczenia chorobowe za okres pobytu w szpitalu - wyjątki

Świadczenia chorobowe za okres pobytu w szpitalu mogą być również wypłacane w wysokości 100% podstawy, jeżeli niezdolność do pracy:

  • przypada w okresie ciąży,
  • powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów,
  • powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Dokumenty uprawniające do wypłaty świadczenia

Zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA, stwierdzające okres pobytu ubezpieczonego w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej co do zasady wystawia się nie później niż w dniu wypisania ubezpieczonego ze szpitala. Na wniosek pacjenta może być jednak ono wystawione także w terminie późniejszym. Okres hospitalizacji potwierdza lekarz wystawiający zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA, poprzez wpisanie w nim liczby dni pobytu w szpitalu. W razie dłuższego niż 14 dni pobytu ubezpieczonego w szpitalu zwolnienie lekarskie powinno być wystawiane co 14 dni, w celu umożliwienia wypłaty świadczenia chorobowego odpowiednio wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego.

Pracodawca, który nie jest płatnikiem zasiłków w razie przekroczenia przez pracownika 33 dni (lub 14 dni w przypadku osób powyżej 50. roku życia) choroby powinien przekazać do ZUS zaświadczenie płatnika składek Z-3, aby Zakład wypłacił świadczenie za pozostały okres choroby.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów