0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa o dzieło - wzór z szerokim omówieniem

Wielkość tekstu:

Umowa o dzieło jest bardzo często spotykana w obrocie gospodarczym. Może stanowić formę zatrudnienia, a reguluje ją kodeks cywilny. Jedna ze stron, zwana w treści umowy wykonawcą, zobowiązuje się do jego wykonania. Z kolei zlecający zobowiązuje się do zapłaty za nie.

Specyfiką umowy o dzieło jest fakt, że jej przedmiotem muszą być czynności przynoszące konkretny rezultat. Efekty tych czynności mogą być zarówno materialne (wykonanie mebli), jak i niematerialne (wykonanie strony internetowej).

Umowa o dzieło - pobierz darmowy wzór w PDF lub DOCX!

Do pobrania:

Umowa o dzieło - wzór z omówieniem.pdf
Umowa o dzieło - wzór z omówieniem.docx

Umowa o dzieło a odpowiedzialność

W umowie o dzieło to osoba wykonująca ponosi pełną odpowiedzialność za wynik pracy. Jeżeli zlecający będzie miał ewentualne uwagi do finalnego wyniku pracy, wykonujący również zobowiązany jest do zastosowania się do nich.  

Dużym plusem umowy jest dowolność jej wykonania. Wykonawca bowiem może wykonać swoje dzieło w dowolnym miejscu o dowolnym czasie i wcale nie musi tego robić sam. Wszystko to jednak zależne jest od zapisów zawartych w umowie, które mogą jednak narzucać pewne ograniczenia czy metody wykonania przedmiotu umowy.

Odstąpienie od umowy o dzieło

Obie strony mają prawo do odstąpienia od umowy o dzieło. Wykonawca ma jednak bardzo ograniczone prawo w tym zakresie. Może odstąpić od umowy tylko w sytuacji, gdy wykonanie dzieła wymaga współdziałania zamawiającego, a ten takiego odmawia.

Natomiast zlecający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

 • dzieło zawiera wady, których nie da się usunąć,
 • wykonawca spóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła w sposób tak istotny, że bardzo prawdopodobne jest, iż nie ukończy dzieła w przewidzianym w treści umowy terminie,
 • wykonawca tworzy dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową i nie reaguje na wezwanie zamawiającego do zmiany sposobu wykonania, bądź naprawy spowodowanych wad,
 • dzieło nie zostało ukończone w terminie, który przewiduje umowa.
 • W sytuacji, kiedy zamawiający odstępuje od umowy o dzieło z powodu wadliwego czy niewłaściwego wykonania przez wykonawcę, może z tego tytułu obniżyć jego wynagrodzenie o koszty innego wykonawcy, który poprawiał dane dzieło.

Jeżeli zlecający odstąpi od umowy bez konkretnego powodu i bez winy wykonawcy, musi zapłacić ustalone wynagrodzenie pomniejszone o ewentualne koszty zaoszczędzone z powodu niewykonania dzieła.

Umowa o dzieło - podstawowe elementy

Podstawowymi danymi jakie powinny zostać zawarte w umowie, są:

 • Oznaczenie stron;

W przypadku osób fizycznych oznaczeniem tym będą takie dane zlecającego i wykonawcy jak: ich imiona i nazwiska, oraz fakultatywnie inne dane pozwalające zidentyfikować konkretną osobę np. daty urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, numery dokumentów tożsamości (najczęściej jest to dowód osobisty), ewentualnie numery PESEL. Zakres zebranych danych nie powinien przekraczać potrzeb wynikających z zawieranej umowy.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, obok nazwisk należy podać nazwę, pod którą prowadzą działalność i NIP.

 • Przedmiot umowy. Im bardziej szczegółowy opis dzieła i okoliczności jego powstania, tym lepiej dla obu stron – pozwoli to uniknąć ewentualnych sporów.
 • Wynagrodzenie. Można je określić w dwóch formach:
  • ryczałtowej (wynagrodzenie ustalone z góry),
  • kosztorysowej (podstawą ustalenia wynagrodzenia jest spis prac wchodzących w zakres wykonania dzieła oraz ich koszty).
 • Określenie terminów wykonania dzieła;
 • Opcjonalne inne ustalenia;
 • Podpisy obu stron. 

Umowa o dzieło w systemie wFirma.pl

W systemie wFirma.pl można w łatwy sposób generować umowy o dzieło KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ » UMOWA O DZIEŁO.

 

Umowa o dzieło a system wfrima

W oknie dodawania wprowadza się  informacje niezbędne do zawarcia umowy. Tak przygotowaną umowę o dzieło można wydrukować.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów