0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czym jest i komu należy się dodatek pielęgnacyjny w 2023 r.?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Na początku należy wyjaśnić, że dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny to dwa różne świadczenia, które przysługują na podstawie innych ustaw i po spełnieniu warunków ściśle w nich określonych. W obu przypadkach inny jest płatnik tychże świadczeń, ale także organ ustalający prawo do ich otrzymania. Należy pamiętać, że osoby uprawnione do dodatku pielęgnacyjnego nie mogą otrzymać zasiłku pielęgnacyjnego.

Czym jest dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem comiesięcznym, wypłacanym łącznie z emeryturą lub rentą. Jest to pomoc ze strony państwa w przynajmniej częściowym pokryciu kosztów, które wynikają z niezdolności bądź ograniczonej niezdolności do samodzielnego funkcjonowania beneficjenta świadczenia.

Kto może otrzymać dodatek pielęgnacyjny?

O dodatek pielęgnacyjny mogą ubiegać się osoby uprawnione do emerytury lub renty własnej, które przez lekarza orzecznika z ZUS-u zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Osobom, które ukończyły 75 lat, jest on przyznawany z urzędu, co oznacza, że nie muszą składać z tego tytułu żadnych dodatkowych dokumentów ani udowadniać całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom umieszczonym w instytucjach zapewniających całodobowe nieodpłatne utrzymanie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy uprawniony do świadczeń przebywa poza tymi placówkami przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu. Wtedy dodatek pielęgnacyjny mu przysługuje.

Przykład 1. 

Pani Maria już od kilku lat pobiera emeryturę. Po ukończeniu 75 roku życia ZUS oprócz świadczenia emerytalnego wypłaca też pani Marii dodatek pielęgnacyjny, bez dopełniania dodatkowych formalności.

Przykład 2. 

Pan Feliks ma 72 lata i pobiera emeryturę. W wyniku udaru, utracił całkowicie możliwość samodzielnej egzystencji. Lekarz orzecznik z ZUS potwierdził stan Pana Feliksa i w ten sposób został przyznany dodatek pielęgnacyjny.

Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji powstaje w momencie takiego naruszenia sprawności organizmu, które wymaga stałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych i elementarnych potrzeb życia codziennego. Należą do nich m. in.:

 • spożywanie posiłków,
 • ubieranie,
 • mycie,
 • możliwość zakupu żywności,
 • utrzymanie porządku
 • uiszczanie opłat,
 • możliwość odbycia wizyty u lekarza.

Kto przyznaje dodatek pielęgnacyjny i jakie są wymagane dokumenty?

Organem przyznającym i wypłacającym to świadczenie jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak zostało wspomniane wcześniej, osobom po 75. roku życia organ przyznaje dodatek bez składania jakichkolwiek dokumentów, ponieważ przysługuje on z urzędu. Natomiast osoby, które mają orzeczenie stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji, muszą złożyć wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9 (nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku),
 • dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji,
 • wniosek o przyznanie prawa do dodatku pielęgnacyjnego.

Dokumenty te można złożyć w dowolnym czasie w dowolnej jednostce ZUS osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Wniosek jest rozpatrywany najczęściej przez jednostkę ZUS właściwą ze względu na adres zamieszkania zainteresowanego. Po analizie i wyjaśnieniu wszystkich okoliczności, które mają wpływ na wydanie decyzji, ZUS w ciągu 30 dni powinien poinformować wnioskodawcę o tym, czy dodatek zostanie przyznany czy też nie.

Dodatek pielęgnacyjny - komu się należy i jakie dokumenty trzeba złożyć?

W przypadku odmowy przyznania dodatku pielęgnacyjnego z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji przysługuje odwołanie od decyzji organu przyznającego świadczenia do Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Odwołania dokonuje się za pośrednictwem jednostki ZUS, która wydała decyzję.

Jaka jest wysokość dodatku pielęgnacyjnego w 2023 r.?

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2023 r. wynosił 256,44 zł, a od 1 marca 2023 roku wynosi 294,39 zł.  Podobnie jak emerytura, ten dodatek jest corocznie waloryzowany i ulega podwyższeniu wraz z waloryzacją świadczeń emerytalnych. 1 marca każdego roku ma miejsce zmiana wysokości dodatku. Należy także zaznaczyć, że dodatek pielęgnacyjny jest wolny od podatku dochodowego i nie podlega ani egzekucji sądowej ani egzekucji administracyjnej. Wypłata dodatku pielęgnacyjnego następuje wraz z wypłatą emerytury lub renty w terminach określonych w decyzji o przyznaniu tego świadczenia.

Podsumowując dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem wpłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych seniorom, którzy mają przyznane prawo do emerytury lub renty i mają ukończony 75 rok życia. Dodatek ten przyznawany jest automatycznie po ukończeniu określonego wieku, w związku z czym nie trzeba dopełnić dodatkowych formalności. 

Najczęściej zadawane pytania

 • Od jakiego wieku przysługuje dodatek pielęgnacyjny?

  Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom, które ukończyły 75 rok życia.
 • Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, a także osobom starszym po ukończeniu 75 roku życia.
 • Od 2 marca 2023 roku, dodatek pielęgnacyjny wynosi 294,39 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów