0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przedłużenie umowy do dnia porodu – wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Jeśli w czasie ciąży kończy się stosunek pracy, to umowa ulega często przedłużeniu do dnia porodu. Czy jeśli przekroczony zostanie limit czasowy umów, to automatycznie zmieni się ona w umowę na czas nieokreślony? Czy w jeśli następuje przedłużenie umowy do dnia porodu, to wymagane jest podpisanie jakiegokolwiek dokumentu? Odpowiedzi poniżej.

Pobierz wzór informacji przedłużeniu umowy do dnia porodu w dwóch formatach PDF i DOCX!

Do pobrania:

Informacja o przedłużeniu umowy do dnia porodu.pdf
Informacja o przedłużeniu umowy do dnia porodu.docx

Kiedy następuje przedłużenie umowy do dnia porodu?

W art. 177 § 3 Kodeksu pracy zostało szczegółowo określone, kiedy może mieć miejsce przedłużenie umowy do dnia porodu.

Art. 177 Kodeksu pracy

„§ 3 Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

§ 31. Przepisu § 3 nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy”.

Pracodawca nie zawsze musi przedłużyć umowę do dnia porodu

Nie w każdym przypadku pracodawca zobligowany jest do przedłużenia umowy do dnia porodu. Oprócz wskazanych wprost w przepisie umów na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca oraz umów na czas określony zawartych w celu zastępstwa innego pracownika przedłużenie umowy nie ma zastosowania dla umów:

 • cywilnoprawnych;
 • na czas określony, na czas wykonywania określonej pracy lub umowy o pracę na okres próbny trwającej dłużej niż 1 miesiąc, jeżeli zakończenie tych umów przypada przed upływem trzeciego miesiąca ciąży;
 • o staż z urzędu pracy.

Określenie trzeciego miesiąca ciąży

Przepisy Kodeksu pracy nie precyzują jednak, jak należy liczyć okres trzech miesięcy ciąży. 

Odpowiedź znajdujemy w wyroku Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2012 roku o sygn. akt I PK 33/02, OSNP 2004/12/204. Sąd stwierdził, że: „Termin upływu trzeciego miesiąca ciąży (art. 177 § 3 kp) oblicza się w równej miary miesiącach księżycowych (28 dni)”.

W myśl powyższego niezależnie od tego, ile dni występuje w danym miesiącu, trzeba przyjąć, że jeden miesiąc równy jest 28 dniom. Czyli upływ trzeciego miesiąca ciąży równa się 84 dniom (3 x 28 dni).

Umowa o pracę na czas określony lub na okres próbny dłuższy niż jeden miesiąc ulegnie przedłużeniu do dnia porodu po upływie 84. dnia ciąży.

Przykład 1.

Pani Magdalena ma zawartą umowę do 31 sierpnia 2023 roku. 1 czerwca przekazała pracodawcy zaświadczenie od lekarza, które wskazywało, że jest w ciąży. Umowa ulegnie rozwiązaniu po upływie 84. dnia, w związku z czym pracownica powinna mieć przedłużoną umowę do dnia porodu.

Informacja o przedłużeniu umowy do dnia porodu

Umowa ulega przedłużeniu do dnia porodu z mocy prawa. Oznacza to, że co do zasady po stronie pracodawcy nie leży obowiązek podejmowania dodatkowych czynności. Jednakże dobrą praktyką jest, aby informacja o przedłużeniu umowy do dnia porodu została przekazana w formie pisemnej. Taki dokument należy przechowywać w części B akt osobowych.

Informacja o przedłużeniu umowy powinna zawierać następujące dane:

 • dane pracodawcy;
 • dane pracownika;
 • datę i miejsce sporządzenia dokumentu;
 • informację o:
  • pierwotnej dacie rozwiązania umowy;
  • o dokumencie stwierdzającym stan ciąży;
  • podstawie prawnej przedłużenia;
 • podpis pracodawcy.

Błędem nie będzie również przekazanie pracownicy umowy, w której terminem końcowym będzie dzień porodu.

Informacja o przedłużeniu umowy do dnia porodu czy umowa przekazana pracownicy nie musi zawierać dokładnej daty zakończenia stosunku pracy, wystarczy słowne określenie terminu „do dnia porodu”.

Limit umów na czas określony a przedłużenie do dnia porodu

Umowy na czas określony są ograniczone limitem czasowym i ilościowym. Wynoszą one odpowiednio:

 • 33 miesiące;
 • 3 umowy terminowe.

Po przekroczeniu tych limitów umowa przekształca się automatycznie w umowę bezterminową. Zasady te nie mają zastosowania do umów przedłużonych do dnia porodu, na co wskazuje bezpośrednio art. 251 § 41 Kodeksu pracy: „Przepisów § 1 i 3 nie stosuje się w przypadku przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu zgodnie z art. 177 § 3”.

Przykład 2.

Umowa o pracę pani Pauliny zawarta jest na okres 30 miesięcy. W 27. miesiącu pani Paulina wręczyła pracodawcy zaświadczenie o stanie ciąży (był to pierwszy miesiąc). Mimo że data porodu przypada po upływie 33 miesięcy, to umowa nie stanie się umową na czas nieokreślony.

Umowa do dnia porodu a zasiłek macierzyński

W dniu porodu umowa ulega rozwiązaniu. Należy pamiętać, że dzień urodzenia dziecka jest jednocześnie pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego. Mimo że tytuł do ubezpieczenia chorobowego wygaśnie, to pracownicy i tak będzie przysługiwał zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Wystarczy, że złoży odpowiednie dokumenty w ZUS-ie.

Ochrona przed wypowiedzeniem umowy

Przepisy prawa pracy przewidują szczególne przywileje dla kobiet w ciąży. Jednym z nich jest ochrona zatrudnienia, o czym mowa poniżej.

Art. 177 Kodeksu pracy

§ 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. 

(...)

§ 4. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 

(...)

Informacja o przedłużeniu umowy do dnia porodu – podsumowanie

Wydłużenie stosunku pracy do dnia porodu następuje z mocy prawa, w związku z czym pracodawca nie ma względem pracownicy dodatkowych obowiązków. Pisemna informacja o przedłużeniu umowy do dnia porodu jest jednak wskazaną praktyką. Dzięki temu można uniknąć wątpliwości co do statusu pracownicy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów