0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jednoosobowa działalność gospodarcza a odpowiedzialność przedsiębiorcy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy funkcjonujący na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej to osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą bądź działalność w formie spółek cywilnych.

Odpowiedzialność przedsiębiorcy za zobowiązania całym majątkiem

Charakterystycznym elementem prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej jest pełna odpowiedzialność przedsiębiorcy. Oznacza to, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, za wynikłe z niej zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem, nawet prywatnym. W przypadku tej formy prowadzenia działalności nie ma rozgraniczenia na majątek firmy i majątek prywatny jej właściciela. Wierzyciele firmy mogą dochodzić swoich należności zarówno z majątku “firmowego” jak i prywatnego przedsiębiorcy. Co więcej wierzyciele osobiści czyli np. bank, w którym przedsiębiorca zaciągnął kredyt na mieszkanie jako osoba prywatna, również w przypadku braku spłaty może dochodzić swoich wierzytelności nie tylko z majątku prywatnego, ale też i “firmowego” przedsiębiorcy. Odpowiedzialność całym majątkiem nie ogranicza się jedynie do majątku nabytego podczas prowadzenia działalności, ale ma odniesienie również do majątku zgromadzonego przed rozpoczęciem działalności, niemającego z jej przedmiotem nic wspólnego.

W gruncie rzeczy to wierzyciel może zdecydować o tym czy będzie dochodził swoich wierzytelności z majątku prywatnego dłużnika, czy też z majątku “firmowego”.

Wspólność małżeńska a długi przedsiębiorcy

W przypadku, gdy przedsiębiorca pozostaje w związku małżeńskim, a nie posiada rozdzielności majątkowej, przedsiębiorstwo i jego majątek stanowią współwłasność małżeńską. Mimo, iż to przedsiębiorca prowadzi działalność i zaciąga zobowiązania, jego współmałżonek również może ponieść tego konsekwencje. W przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada rozdzielności majątkowej, wierzyciele by móc dochodzić swoich praw z całego majątku firmy, a nie tylko z jego części, muszą uzyskać do wyroku tak zwaną klauzulę wykonalności przeciwko współmałżonkowi przedsiębiorcy. W tym przypadku jeżeli długi dotyczą zaciągniętych zobowiązań bez zgody małżonka, odpowiedzialność współmałżonka przedsiębiorcy będzie ograniczona tylko do majątku wspólnego wchodzącego w skład przedsiębiorstwa.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów