Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Ochrona danych osobowych - Do 30 czerwca zarejestruj ABI!

W roku 2015 nowelizacja przepisów wprowadzona na podstawie Ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej objęła między innymi ustawę o ochronie danych osobowych z 1997 roku. Dlaczego należy o tym wiedzieć? Ponieważ mimo iż zmiany miały głównie na celu ułatwić wykonywanie działalności gospodarczej, to przedsiębiorców zobowiązano do podjęcia decyzji w określonych zakresach związanych z ochroną danych osobowych w prowadzonej firmie. Jedną z decyzji, jakie będzie musiał podjąć przedsiębiorca będący administratorem danych osobowych (a przypomnijmy że jest nim prawie każdy prowadzący działalność), będzie ta w zakresie rejestracji ABI (Administratora Bezpieczeństwa Informacji) w GIODO.

GIODO prowadzi rejestr ABI

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w dniu 26 stycznia 2015 uruchomił elektroniczny, jawny rejestr ABI. Dostęp ma do niego każdy, gdyż został opublikowany na stronach egiodo.giodo.gov.pl.  

Rejestr zawiera dane w zakresie:

  • imię i nazwisko ABI

  • adres ADO,

  • REGON ADO,

  • nazwę administratora danych osobowych (ADO), przez którego został powołany.


Rejestracja ABI w GIODO odbywa się na podstawie zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 roku. Podczas rejestracji podawany jest szerszy zakres danych niż ten jaki jest publikowany w jawnym rejestrze na stronach GIODO. Rozszerzone informacje podawane w zgłoszeniu obejmują m.in:

  • numer PESEL ABI-ego,

  • numer dowodu tożsamości, w przypadku, gdy brak numeru PESEL,

  • oświadczenie administratora danych o spełnieniu przez ABI warunków określonych w ustawie.

Kto może zostać ABI?

Ustawa o ochronie danych osobowych (art. 36a ust. 5) stanowi że Administratorem bezpieczeństwa informacji może być osoba, która:

  • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

  • posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych;

  • nie była karana za umyślne przestępstwo.

Z uwagi na przepisy ustawy ADO ma prawo zażądać od kandydata na ABi-ego przedłożenia zaświadczenia o niekaralności za przestępstwo umyślne. Należy jednak pamiętać że ADO nie może takich zaświadczeń żądać od kandydatów na inne stanowiska jeżeli żadne przepisy prawa tego nie wymagają.