0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rejestracja ABI w ochronie danych osobowych!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nowelizacja przepisów wprowadzona na podstawie Ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej objęła między innymi ustawę o ochronie danych osobowych z 1997 roku. Dlaczego należy o tym wiedzieć? Ponieważ mimo iż zmiany miały głównie na celu ułatwić wykonywanie działalności gospodarczej, to przedsiębiorców zobowiązano do podjęcia decyzji w określonych zakresach związanych z ochroną danych osobowych w prowadzonej firmie. Jedną z decyzji, jakie musi podjąć przedsiębiorca będący administratorem danych osobowych (a przypomnijmy że jest nim prawie każdy prowadzący działalność), będzie ta w zakresie rejestracji ABI (Administratora Bezpieczeństwa Informacji). Gdzie rejestruje się ABI-ego Kiedy rejestracja ABI jest konieczna?

GIODO prowadzi rejestr ABI

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w dniu 26 stycznia 2015 uruchomił elektroniczny, jawny rejestr ABI. Dostęp ma do niego każdy, gdyż został opublikowany na stronach egiodo.giodo.gov.pl.  

Rejestr zawiera dane w zakresie:

 • imię i nazwisko ABI

 • adres ADO,

 • REGON ADO,

 • nazwę administratora danych osobowych (ADO), przez którego został powołany.


Rejestracja ABI w GIODO odbywa się na podstawie zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 roku. Podczas rejestracji podawany jest szerszy zakres danych niż ten jaki jest publikowany w jawnym rejestrze na stronach GIODO. Rozszerzone informacje podawane w zgłoszeniu obejmują m.in:

 • numer PESEL ABI-ego,

 • numer dowodu tożsamości, w przypadku, gdy brak numeru PESEL,

 • oświadczenie administratora danych o spełnieniu przez ABI warunków określonych w ustawie.

Kto może zostać ABI?

Ustawa o ochronie danych osobowych (art. 36a ust. 5) stanowi że Administratorem bezpieczeństwa informacji może być osoba, która:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 • posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych;

 • nie była karana za umyślne przestępstwo.

Z uwagi na przepisy ustawy ADO ma prawo zażądać od kandydata na ABi-ego przedłożenia zaświadczenia o niekaralności za przestępstwo umyślne. Należy jednak pamiętać że ADO nie może takich zaświadczeń żądać od kandydatów na inne stanowiska jeżeli żadne przepisy prawa tego nie wymagają.

Rejestracja ABI w firmie!

Administrator danych czyli podmiot, który decyduje o tym dla jakich celów dane są przetwarzane i jakie stosuje się przy ich przetwarzaniu środki zabezpieczeń ma trzy możliwości:

Czy można nie rejestrować ABI?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: tak. Można zaniechać rejestracji ABI, ale należy pamiętać  o konsekwencjach. Jeżeli administrator danych nie dokona rejestracji nowego czy też dotychczasowego ABI w rejestrze GIODO to obowiązki nałożone przez ustawę na ABI-ego zobowiązany będzie wykonywać sam administrator danych. To administrator danych wówczas ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych. 

Art. 36a ust 2 ustawy o ochronie danych osobowych

Do zadań administratora bezpieczeństwa informacji należy:

1) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:

 1. sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
 2. nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2, oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
 3. zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;

2) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1, zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2-4a i 7.

Zatem ostateczną decyzję o tym czy rejestracja ABI w firmie będzie dokona czy też nie podejmuje ADO - Administrator Danych Osobowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów